Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, İslam Tarihi ve Sanatları Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Erten, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Vakfiye, 18. y.y. Osmanlı ilmiye sınıfına yön veren Dürrizadeler ailesinden gelen, seyhülislâm Dürrizade Mustafa Efendi'nin İstanbul ve Konya illerinde vakfettigi mülklerini ihtiva etmektedir. Vakfiye, üç bölümden olusmaktadır. ...
 • Durdu, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Türk Edebiyatında Nasihat adını taşıyan bu tezin asıl konusu, 14. ve 15. yüzyıllar arasında yaşamış olan ve divan edebiyatı sahasında en çok bilinen şairlerden Necâtî, Fûzûlî, Bâkî, Hayâlî, Nef'î, Nedîm ve Leylâ Hanım'ın ...
 • Kurnaz, Yasin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Muhammed b. Mesleme Hz. Peygamber'in yakın ashabındandır. Mus'ab b. Umeyr vasıtasıyla Müslüman olmuştur. Hz. Peygamber'in Medine'ye hicretinden sonra İslâm'a büyük hizmetlerde bulunmuş, Hz. Peygamber'le birlikte hemen hemen ...
 • Kerniç, Havva Şeyma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Dahhâk b. Kays, sahabiliği, İslam Tarihinde çok tartışılan bir vak'a olan Sıffin savaşına katılması ve bilhassa sosyal konumu itibariyle Kays kabilesinin reisi konumunda bulunması sebebiyle araştırılmaya değer bir kişiliktir. ...
 • Öztürk, Osman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk-İslam Sanatları içerisinde önde gelen süsleme sanatlarından biri olan tezhib, İslami dönemle birlikte estetik ve mana bakımından mükemmeli yakalamaya çalışmıştır. Bu açıdan mükemmelliğin tezahürü olan örnekleri inceleyip ...
 • Erçetin, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İslam Tarihindeki en tartışmalı konulardan birisi de şüphesiz ki Rahip Bahîra olayıdır. Hz. Peygamber'in, çocukluğunda amcası Ebû Tâlib ile beraber gerçekleştirdiği Şam seferinde meydana gelen bu olay olağan dışı birtakım ...
 • Tanyel, Şerife Yazgan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Eski Türk san'atlarımızdan olan ebrû san'atının ne zaman basladıgı hakkındaki bilgilerimiz tam degildir. Ebr kelimesinden türetilen ebrî bulut ve bulutumsu manasına gelir. Bir ebrû türü olan battal ebrûda da bulut benzeyen ...
 • Kirlenmez, Dilek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türküler, agızdan agza dolasarak ve nesilden nesile aktarılarak yasarlar. Toplumun din, adet, gelenek ve görenekler gibi manevi unsurlarını içerirler. Türk halk müzigimizin sözlü eserlerinde slam dininin temel inanç ...
 • Yüksel, Bünyamin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bilâl b. Rebâh el-Habeşî, hicretten 40 yıl kadar önce (M.581) Mekke'de Habeşistan asıllı cariye bir anne ve köle bir babadan dünyaya gelmiştir. İslamiyet'in ilk yıllarına kadar Cumahoğulları kabilesi içinde Ümeyye b. ...
 • Edis, Arife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Kökü çok daha eskilere dayanmasına ragmen, yazılı kaynakların tesbit edilemeyisinden dolayı Türk tarihinin bir yönü hep eksik kalmıstır. Pazırık Kurganı'nda kırık bir çanak içerisinde iki satırlık bir bas saglıgı ile ...
 • Uğraşkan, Erol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Milletimizin sahip olduğu yüksek kültür değerlerimizden biri olan mezar taşları, milletimizin geçirmiş olduğu kültür safhalarını göstermesi bakımından son derece değerlidir. Mezar taşları bulunduğumuz toprağın doğal ...
 • Akbıyık, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm Tarihindeki önemli sahsiyetlerden birisi olan Abdullah b. Abbâs'ın siyâsî iliskileri bu çalısmada ele alınmıstır. Abdullah b. Abbâs'ın daha çok ilmî kisiligi ön plana çıkmasına ragmen saglam siyâsî kimligi sayesinde ...
 • Akyol, Edip (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Gerek islam Tarihi gerekse Anadolu'nun tarihi için önemli bir dönemi ifade eden Hamdânîler ve onun en güçlü siması olan Seyfüddevle'nin Bizans'a (Anadolu'ya) yönelik fetihleri bizim bu arastırmamızın konusu olmustur. ...
 • Uzun, Şerife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk islam edebiyatı içerisinde verilen eserlerde pek çok dini motif kullanılmıstır. Bu dini motiflerin en basta gelenlerinden birisi ise ?hac ve kurban?dır. Divan edebiyatı içerisinde yer alan sairlerin arasında padisahlar ...
 • Akdoğan, Leyla (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm tarihinde Müslümanlar, ilk kez farklı bir ilâhi dinle ve onun mensuplarıyla Medine'de karşılaştılar. Bunlar şehrin eski sakinleri olan Yahudiler'di. Bu Yahudi kabilelerinin en etkin olanı Nadîroğulları, liderleri ise ...
 • Dural, Osman Nuri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İslâm Tarihinin en önemli dönemlerinden biri Emevîler dönemidir. Emevîler döneminde de hiç kuşkusuz Muâviye b. Ebî Süfyan'ın ayrı bir yeri vardır. Siyasî kavga ve görüş ayrılıklarına rağmen İslâm topraklarını tek bir çatı ...
 • Koç, Cengiz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamız esnasında önce İslam Hukukunda mezheplerin âriyet akdine bakıslarını sonra da, günümüz Türk Hukukunun bakısını, daha sonra da her iki hukuk sisteminin birlestikleri ve ayrıldıkları noktaları ortaya koymaya ...
 • Kuşcalı, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Hazrec kabilesine mensub olan Abdullah b. Revâha Medine'de doğdu. Doğumu, çocukluğu ve gençlik yılları hakkında detaylı bilgiler kaynaklarda yer almamaktadır. Cahiliye döneminde okuma yazma bilen az sayıdaki kişilerden ...
 • Dülger, Fazilet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  San'at eseri niteliği taşıyan ilk cildlerin, Uygurlara dayandığı bilinmektedir. İslamiyetle birlikte cild san'atı, farklı kültür coğrafyalarında farklı üslûblarla gelişimini devam ettirmiştir. İslam cildine dair bilinen ...
 • Duman, Mahmut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Aslen Arnavutluğun Berat sancağına bağlı Rudnik köyünden olan ve devşirilerek küçük yaşlarda İstanbul'a getirilen Köprülü Mehmed Paşa Osmanlı Devletinin bir dönemine damgasını vurmuş önemli ve değerli devlet adamlarından ...

View more