Selcuk University Digital Archive Systems

Ortodontik braketlerin yapıştırılmasında kullanılan farklı adeziv sistemlerin çürük aktivitesi ve supragingival dental plak üzerine etkisinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Demir, Abdullah
dc.contributor.author Kahraman, Fatma Betül
dc.date.accessioned 2016-12-22T09:51:58Z
dc.date.available 2016-12-22T09:51:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kahraman, F. B. (2015). Ortodontik braketlerin yapıştırılmasında kullanılan farklı adeziv sistemlerin çürük aktivitesi ve supragingival dental plak üzerine etkisinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3517
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, ortodontik braketlerin yapıştırılmasında kullanılan flor içeren ve içermeyen bonding sistemlerinin çürük aktivitesi ve plak birikimine etkisini değerlendirmekti. Ortodontik tedavi görecek olan 75 hasta bu çalışmaya dahil edilmiştir. Bireyler 5 eşit gruba ayrılmıştır. 1: Light Bond grubu, 2: Transbond Plus grubu, 3: Kurasper F grubu, 4: Transbond XT grubu ve 5: negatif kontrol grubudur. Hastalardan başlangıçta (T0), 2 hafta sonra (T1) ve 4 hafta sonra (T2) uyarımlı tükürük örnekleri alınmış, plak indeks ve gingival indeks ölçümleri yapılmıştır. Alınan tükürük örnekleri ile hastanın tükürük akış hızı, tükürük tamponlama kapasitesi ölçülmüş, Streptococcus mutans (S.mutans) ve laktobasillerin tükürükteki düzeyi belirlenmiştir. Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testleri gruplar arası istatistiksel değerlendirmeler; Freidman Varyans analizi ve Wilcoxon signed rank testi grup içi istatististiksel değerlendirmeler için kullanılmıştır. Grup içi karşılaştırmalarda, S.mutans düzeyi sadece Transbond XT grubunda, laktobasil düzeyi ise Transbond Plus, Kurasper F ve Transbond XT grubunda anlamlı artış göstermiştir. Tükürük akış hızı ve tamponlama kapasitesi değerleri hiçbir grupta anlamlı değişim göstermemiştir (p>0,05). Plak indeks ve gingival indeks değerleri, negatif kontrol grubu hariç, bütün gruplarda anlamlı artış göstermiştir (p<0,05). Gruplar arası değerlendirmelerde ise Transbond XT grubunun S.mutans düzeyi T1 ve T2'de Light Bond, Transbond Plus ve negatif kontrol grubundan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (p<0,05). Negatif kontrol grubu hariç, diğer gruplar arasında plak indeks ve gingival indeks değerlerinde anlamlı fark yoktur. Laktobasil düzeyi, tükürük akış hızı ve tükürük tamponlama kapasitesi değerlerinde gruplar arasında fark yoktur. Ortodontik braketlerin uygulanmasını takiben S.mutans düzeyi, laktobasil düzeyi ve plak birikiminde artış olduğu, flor içeren bonding materyallerin S.mutans düzeyinde daha az artışa neden olduğu görülmektedir. Ortodontik apareylerin flor içerip içermemesinin laktobasil düzeyi, tükürük tamponlama kapasitesi, gingival indeks ve plak indeksi üzerine etkisinin olmadığı bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study was to evaluate the effect of fluoride releasing and non-fluoride releasing orthodontic bonding materials on caries activity and plaque accumulation. A total of 75 orthodontic patients were included in this study. The patients were divided into five equal groups, 1: Light Bond, 2: Transbond Plus, 3 Kurasper F, 4: Transbond XT and 5: negative control groups. The stimulated salivary samples were taken and plaque index, gingival index were recorded in the beginning (T0), 2 weeks later (T1) and 4 weeks later (T2). With the salivary samples, salivary flow rate, buffering capacity and salivary levels of Streptococcus mutans (S.mutans) and lactobacillus were measured. The Kruskal Wallis and Mann-Whitney U test were used for intergroup comparisons and the Freidman Variance Analysis and Wilcoxon signed rank test were used for intragroup comparisons. In intragroup comprasions, S.mutans level showed a significant increase in Transbond XT group only. Lactobacillus level showed a significant increase in Transbond Plus, Kurasper F and Transbond XT groups. Salivary slow rate and buffering capacity, showed no significant increase (p>0,05). Plaque index and gingival index scores, showed a significant increase in all groups, except the negative control (p <0.05). In intergroup comparisons; S.mutans level of Transbond XT group was significantly higher from Light Bond, Transbond Plus and negative control groups in T1 and T2 (p<0,05). There is no statistical difference in plaque index and gingival index scores between groups, except negative control. This study reports that, there is an increase in S.mutans level, lactobacillus level and plaque accumulation with orthodontic bracket placement and fluoride releasing bonding materials could lead to less S.mutans increase. There is no effect of bonding materials whether or not containing fluoride, on lactobacillus level, salivary buffering capacity, plaque index and gingival index. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Dental bonding tr_TR
dc.subject Dental plak tr_TR
dc.subject Dental plaque tr_TR
dc.subject Dental çimentolar tr_TR
dc.subject Dental cements tr_TR
dc.subject Diş çürükleri tr_TR
dc.subject Dental caries tr_TR
dc.subject Diş çürütücü ajanlar tr_TR
dc.subject Cariogenic agents tr_TR
dc.subject Diş çürüğü aktivite testleri tr_TR
dc.subject Dental caries activity tests tr_TR
dc.subject Ortodonti tr_TR
dc.subject Orthodontics tr_TR
dc.subject Ortodontik aygıtlar tr_TR
dc.subject Orthodontic appliances tr_TR
dc.subject Ortodontik braketler tr_TR
dc.subject Orthodontic brackets tr_TR
dc.title Ortodontik braketlerin yapıştırılmasında kullanılan farklı adeziv sistemlerin çürük aktivitesi ve supragingival dental plak üzerine etkisinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of the effects of different adhesive systems used in orthodontic bracket bonding on caries activity and supragingival dental plaque tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account