Selcuk University Digital Archive Systems

Anadolu güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü 12. sınıf öğrencilerinin bireysel ses eğitimi dersinde karşılaştıkları zorluklar üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sevinç, Sema
dc.contributor.author Mustan, Hasan
dc.date.accessioned 2016-07-11T08:48:12Z
dc.date.available 2016-07-11T08:48:12Z
dc.date.issued 2010-08-19
dc.identifier.citation Mustan, H. (2010). Anadolu güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü 12. sınıf öğrencilerinin bireysel ses eğitimi dersinde karşılaştıkları zorluklar üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3125
dc.description.abstract Bu çalışma İç Anadolu Bölgesi'ndeki Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri'nde ?Bireysel Ses Eğitimi? derslerinde karşılaşılan zorlukları saptamak ve bu sorunları gidermeye yönelik çözüm önerileri geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada, durum tespitine yönelik tarama modeli esas alınmış, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. İlgili Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinden üç adet örneklem alınmıştır. Araştırmada, görüşme için, amaçlar doğrultusunda araştırmacı tarafından hazırlanmış, açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve dört öğretmene uygulanmıştır. Öğrenciler için hazırlanan anketlerde ise öğrencilerin görüş ve düşüncelerini almak ve karşılaştıkları zorlukları saptamak amacı ile 16 seçmeli soru hazırlanmıştır. Öğrencilere uygulanan ankette toplanan tüm veriler, frekans (f) ve yüzde (%) dağılım tablosu şeklinde sayısal verilere dönüştürülmüştür. Elde edilen bulgular önce çizelgeler halinde verilmiş ve her çizelgede açıklamalarla gerekli yorumlar yapılmıştır. Tüm bu analizler için SPSS 16 (Statistical Packet Program For Social Sciences) programı kullanılmıştır. Öğretmenlere uygulanan görüşmenin analizinde ise görüşme yapılan öğretmenlerin sayılarının az olması nedeniyle görüşme tekniğinin özelliklerinden olan içerik analizi ve kodlamalar yapılmamış, ancak görüşlere ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Verilerin analizleri sonucunda Anadolu Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin Müzik bölümlerinde uygulanan ?Bireysel Ses Eğitimi? ile ilgili bir takım sorunlar olduğu belirlenmiştir. Bu sorunların giderilmesine yönelik çözüm önerileri geliştirilmiştir. Elde edilen bulgularda, özellikle Bireysel Ses Eğitimi ders saatleri ile ilgili olarak hem öğrencilerin hemde öğretmenlerin zorluk yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca öğrencilerin eğitim süresince öğrendiklerini uygulayabilecekleri ve kendilerine olan güvenlerini geliştirebilecekleri ortamlar olan, konser, dinleti gibi etkinliklerin yeterli oranda yapılmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study has been carried out to identify the difficulties faced in ?Individual Vocal Education? lessons in Anatolian Fine Arts and Sport High School in the Middle Anatolia Region and to develop advices for solutions to remove these difficulties. In this study, scanning model was based on for the due diligence and qualitative research method of semi-structured interview technique was used. Three samplings from the related Anatolian Fine Arts and Sport High School were used. In the study, semi-stuructured interview forms , composing of open-and closed-ended questions were utilized for the interview and applied to four teachers. In the questionaire prepared for the students , 16 multiple choice questions were formulated to get students? opinions and thoughts and determine the difficulties they faced. In the questionnaire applied to the students, all data were tansformed into numerical data as frequency and percentage distribution table. The obtained findings were given as charts at first and the required interpretations were made with explanations in each chart. For all those analysis, SPSS 16 (Statistical Packet Program For Social Sciences) programme was used. As for the analysis of the interview applied to the teachers, content analysis and coding which were the characteristics of interview technique were not made owing to the fact that the number of teachers being interviewed was not adequate enough but their opinions were given in detail. As a result of the data analyses, some problems were identified in ?Individual Vocal Education? at Anatolian Fine Arts and Sports Schools?. Some advices for solutions to remove these difficulties were developed.In the light of the obtained findings, it was observed that both the teachers and the students had difficulties with regard to Individual Vocal Education?lesson hours. Moreover, the results suggested that the activities such as concerts in which students could apply what they learned during their education and developped their self confidence were not adequate. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Anadolu güzel sanatlar liseleri tr_TR
dc.subject Anatolian high school of fine arts tr_TR
dc.subject Ders programı tr_TR
dc.subject Curriculum tr_TR
dc.subject Güzel sanatlar ve spor liseleri tr_TR
dc.subject High schools of fine arts and sports tr_TR
dc.subject Müzik dersi tr_TR
dc.subject Music lesson tr_TR
dc.subject Voice education tr_TR
dc.subject Ses eğitimi tr_TR
dc.title Anadolu güzel sanatlar ve spor liseleri müzik bölümü 12. sınıf öğrencilerinin bireysel ses eğitimi dersinde karşılaştıkları zorluklar üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative A survey on difficulties faced by 12. class students in vocal education lessons at the music departments of anatolian fine art and sports high schools tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account