Selcuk University Digital Archive Systems

Akut maksiller sinüzitli çocuklarda predispozan faktörler ve water's grafisinin değeri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cenik, Ziya
dc.contributor.author Öztürk, Kayhan
dc.date.accessioned 2016-06-30T07:50:25Z
dc.date.available 2016-06-30T07:50:25Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.citation Öztürk, K. (1999). Akut maksiller sinüzitli çocuklarda predispozan faktörler ve water's grafisinin değeri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3096
dc.description.abstract Çocukların yılda 6-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra %0.5-5 oranında bakteriyal sinüzit geliştiği düşünülürse, sinüzit oldukça sık karşılaşılan bir hastaiiKtır. Bu çalışmada Ocak 1998-Aralık 1998 tarihleri arasında, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Ana bilim Dalı polikliniğine başvuran, yaşları 4-14 arasında değişen, klinik ve radyolojik oiarak akut bakteriyal sinüzit bulguları gösteren 24'ü erkek, 16'sı kız toplam 40 hasta incelenmiştir. Fedıyatrik sinuzitii nastaıaraaKİ KiıniK ve radyoıojiK ozeiiikier; amoKsısıiin-klavulanat potasyum ile tedavi edilen vakaların tedavi öncesi ve sonrası semptom, bulgu ve radyolojik sonuçlar; predispozan faktörler ve normal popuiasyonda saptanan radyolojik bozukluklar tespit edilerek, direk grafiierin anlamı araştırılmıştır. Sonuç olarak; akut maksiller sinüzitli çocuklardaki en sık görülen semptomlar burun tıkanıklığı, öksürük, burun akıntısı ve baş ağrısıdır. En sık tespit edilen I bulgular ise burun mukozasında hiperemi veya ödem, postnazal akıntı, septonazal deviyasyon ve sinüs noktalarında hassasiyet olduğu bulunmuştur. Septonazal deviyasyon ve adenoid hipertrofisi, çocukluk çağı akut maksiller sinüzitlerinde onemii preoıspozan TaKiorierdendir ve tedavinin sonucu üzerinde etkilidir. Water's grafisi akut maksiller sinüzitli çocukların değerlendirilmesinde ve özellikle tedavinin takibinde değerli bir metottur. Ancak asemptomatik çocuklarda da radyolojik patolojilerin olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Akut maksiller sinüzitli çocuklarda amoksisiiın- klavuianat ampirik tedavide seçilebilecek etkili bir antimikrobiyaidir. tr_TR
dc.description.abstract Sinusitis is a very common disease, since every child has 6 to 8 upper respiratory truct infection annually and 0.5 to 5 percent of them will have bacterial sinusitis. In this study; 24 male and 16 female 40 child between 4 to 14 years old age who admitted to S. Ü. Faculty of medicine policlinics were investigated. The clinical and radiologic features, amoxicillin-clavulanate potassium treated patients symptoms, signs, radiologic features before and after treatment. Predisposing factors and radiologically abnormal views in normal population were diagnosed and the value of direct radiologic evaluation was researched. As a result; the most prominent symptoms of the acute maxillary sinusitis children were nasal obstruction, cough, nasal discharge and headache. The most frequently diagnosed signs were erythematous nasal mucosa, postnasal discharge, septal deviation. The important predisposing factors of the pediatric age maxillary sinusitis were septonasal deviation and adenoid vegetations and these factors may influence the outcome of the treatment. Water's projection is a very valuable diagnostic modality in evaluation and assesment of the treatment outcomes in maxillary sinusitis children. Also radiologic abnormality could be find in asymptomatic children. Amoxicillin-clavulanate potassium is an effective antimicrobial agent in the ampiric treatment of the acute maxillary sinusitis patients. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Radyografi tr_TR
dc.subject Radiography tr_TR
dc.subject Sinüzit tr_TR
dc.subject Sinusitis tr_TR
dc.title Akut maksiller sinüzitli çocuklarda predispozan faktörler ve water's grafisinin değeri tr_TR
dc.type Thesis tr_TR
dc.contributor.authorID TR203330


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account