Browsing 2006, Sayı 19 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Yastı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Atasözleri milletlerin yaşayışlarını, tecrübelerini, deneyimlerini ve dünya görüşlerini yansıtan son derece önemli kaynaklardır. Ülkemizde bu saha ile ilgili yapılan çalışmalara bir yenisi eklenmiştir. Özkul Çobanoğlu’nun ...
 • Üremiş, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bu makalede, Mevlevî tarihi ile âdâb ve erkânı hususunda kaynak olarak da nitelenebilecek eserler arasında önemli bir yeri bulunan “et-Tuhfetü’l-Behiyye fi’t-Tarîkati’l-Mevleviyye” adlı risalenin müellifi Trabzonlu Köseç ...
 • Pekacar, Çetin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Kumuk Türkçesinde Arapça ve Farsçadan geçen çok sayıda kelime bulunmakta ve bunlar hâlâ canlı bir şekilde kullanılmaktadır. O. Uyanık’ın Kumuk Ağızları İncelemesi adlı doktora tezi ağızlar üzerine olduğu için bir yana ...
 • Kaya, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Niğde Sancağı Osmanlı Devleti’nde klasik dönemden başlayarak 1914 yılına kadar Konya Vilayetine bağlı bir idari birim olarak yer aldı. Niğde’nin nüfusuna ait ilk bilgiler 16. yüzyıla aittir. Bu yüzyıl itibariyle Niğde ...
 • Muşmal, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bilindiği gibi sosyal, kültürel ve ekonomik hayatın gelişmesinde vakıf sisteminin çok önemli katkıları bulunmaktadır. Bu suretle şehirlerde medrese, hamam, zaviye, cami, mescit, çeşme, bedesten ve buna benzer eserlerin ...
 • Özkan, Salih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bir sosyal devlet niteliği taşıyan Osmanlıda, yardıma muhtaç kimselere yönelik birçok sosyal kurumun varlığını biliyoruz. Bunlardan 1896’da II. Abdülhamid’in desteğiyle açılmış olan Darülaceze kimsesiz ve düşkünlere ...
 • Zekiyev, M. Z. (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  M. Z. Zekiyev, Tatar Halkı Tiliniñ Barlıkka Kilüwi (Tatar Halkı Dilinin Ortaya Çıkışı) adlı eserinde Mişerler ve Başkurtların ayrı birer halk olarak ortaya çıkmalarından ve buna bağlı olarak Kazan Tatarcasından farklı ...
 • Uyanık, Osman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Ad bilimi, canlıların, cansız varlıkların veya soyut kavramların adıyla ilgilenen bilim dalıdır. Yer adları bilimi de ad biliminin bir alt koludur. Anadolu’daki yer adlarının kaynağı a) Boy, oymak, aşiret ve şahıs adlarıyla ...
 • Bal, Mehmet Suat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  I. Alâeddin Keykubâd ve II. Gıyâseddin Keyhüsrev dönemlerinde de etkili bir devlet adamı olan Şemseddin İsfahânî’nin devlet içerisinde tek rakipsiz güç haline gelmesi II. İzzeddin Keykâvus dönemine rastlar. Şemseddin ...
 • Akça, Gürsoy; Hülür, Himmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Teorik olarak ondokuzuncu yüzyıla kadar Osmanlı devlet ve toplum yapılanmasında dinsel kuralların belirleyiciliğinden söz etmek mümkünse de, gerçekte bu kurallar din dışı toplumsal dinamiklere dayanan ilkeler aracılığıyla ...
 • Çetin, Abdülbaki (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Vatikan Kütüphanesinde 364 numarada kayıtlı ismi, müellifi ve telif tarihi bilinmeyen ancak “XIV. yüzyıla ait” bir “Hadis Kitabı” olarak kabul edilen Türkçe yazma, Sultan II. Murat’a sunulmuş Kitâb-ı müstakîm adlı ilmihâl ...
 • Temizel, Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışmada, Emine Yeniterzi tarafından değişik yer ve zamanlarda Mevlâna ve Mevlevîlik hakkında yazılmış veya sunulmuş makaleler ve bildirilerden meydana gelen Kubbe-i Hadrâ’nın Gölgesinde-Mevlâna Celâleddin Rûmî Üzerine ...
 • Aktan, Bilal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Eski Anadolu Türkçesi (EAT) ile yazan Anadoludaki ilk mutasavvıf Türk şairlerinden biri olan Kemal Ümmi (? - 1475)’nin manzum ve mensur altı eseri bilinmektedir. Bunlardan biri, “Vefat Risalesi” olarak bilinen küçük ...
 • Sucu, Nurgül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Eski Türk edebiyatında telif eserlerin yanında, Arapça ve Farsçadan tercüme edilen eserler de önemli bir yer tutar. En çok tercüme edilen eserler ahlâk ve adap kitapları, nasihat-nâmeler, kırk hadis ve yüz hadis türündeki ...
 • Karasoy, Yakup (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Sirâcü’l-Kulûb, Ahmed-i Dâ’î’ye atfedilen mensur bir eserdir. Eser, bir kısmı Hz. Peygambere, bir kısmı da Hz. Ali ve çeşitli sahabelere sorulan 70 meselenin cevaplandırılmasından ibarettir. Karşılaştırılan nüshalarda ...
 • Ayva, Aziz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Anonim halk şiirinin en çok söylenen ve sevilen türlerinden biri de mânilerdir. Anadolu coğrafyasında değişik şekillerde adlandırılan mâniler, şekil ve muhteva açısından genel hatlarıyla benzerlikler göstermektedir. ...
 • Yeniterzi, Emine (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2006)
  Ahmed-i Dâ’î’nin “Vasiyyet-i Nûsirevân-ı Âdil Be-Püseres Hürmüz-i Tâcdâr” adlı mesnevisi; Türk edebiyatındaki ahlâkî mesneviler arasında ilk örneklerden olması dolayısıyla önemlidir. Cinaslı kafiyelerle kaleme alınan ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account