Selcuk University Digital Archive Systems

Yemlerin rumende yıkımlanması ve süt verim parametreleri üzerine korunmuş proteinli yağların etkileri

Show simple item record

dc.contributor.advisor İnal, Fatma
dc.contributor.author Gülşen, Nurettin
dc.date.accessioned 2016-04-08T12:55:27Z
dc.date.available 2016-04-08T12:55:27Z
dc.date.issued 1998
dc.identifier.citation Gülşen, N. (1998). Yemlerin rumende yıkımlanması ve süt verim parametreleri üzerine korunmuş proteinli yağların etkileri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/3008
dc.description SABE Proje No: 96/044 tr_TR
dc.description.abstract İki deneme halinde yürütülen bu çalışmada yemlerin rumende yıkımlanması ve ineklerde süt verim parametreleri üzerine yağların ve korunmuş proteinli Ca sabunlarının etkileri incelenmiştir. Birinci denemede konsantre yemde % 8 düzeyinde bulunan ham ayçiçek yağı (HY) ve ham ayçiçeği yağından elde edilen asit yağ (AY) ile bu yağların proteinli Ca sabunlarının (KPHY, KPAY) buğday samanı, arpa ve soya küspesinin kuru maddelerinin rumendeki yıkımlanma dereceleri üzerine etkileri tespit edilmiştir. Soya küspesinin rumendeki kuru madde yıkımlanması 2, 4 ve 24 saatlik inkübasyon dönemlerinde gruplara göre farklılık göstermemiştir (P>0.05). Sekiz saat süreli inkübasyonda SFK yıkımlanması kontrol, HY, KPHY, AY, KPAY gruplarında sırasıyla; % 47.10, 52.21, 53.78, 55,77, 51,91 olarak elde edilmiştir (PO.05). Arpa yıkımlanması 2 saat süreli inkübasyonda, kontrol grubunda diğer gruplara kıyasla daha düşük bulunmuştur (P<0.05). 8. saat süreli inkübasyonda yıkımlanma dereceleri sırasıyla % 71.32, 78.39, 75.65, 77.42, 78.97 olarak gerçekleşmiş, kontrol grubu ile yağ ve Ca sabunu bulunan gruplar arasında ve KPAY ile KPHY grupları arasında farklılık tespit edilmiştir (P<0.05). 65 Samanın yıkımlarına derecesinin serbest yağ bulunan AY ve HY gruplarında özellikle ilk 48 saatte daha yüksek olduğu tespit edilmiş ve üç inkübasyon periyodunda da gruplar arasında istatistiksel yönden farklılık görülmemiştir (P>0.05). İkinci deneme asit yağ+SFK+Ca(OH)2 karışımının ve birinci denemede belirtildiği şekilde hazırlanan korunmuş proteinli asit yağın (KPAY) erken laktasyon döneminde bulunan süt ineklerinde kuru madde tüketimi ve süt verim parametreleri üzerine etkileri incelenmiş ve incelenen özellikler bakımından gruplar arasında belirgin bir farklılık bulunmamıştır (P>0.05). Kuru madde tüketimi kontrol, AY ve KPAY gruplarında sırasıyla 16.11, 15.41, 15.53 kg/gün olarak gerçekleşmiştir. Rasyonla tüketilen asit yağ+SFK+Ca kaynağı karışımı ve KPAY miktarı kuru madde tüketiminin sırasıyla % 5.3 ve % 5.5'i olarak bulunmuştur. Süt verimi kontrol, AY ve KPAY gruplarında sırasıyla 25.16, 23.59, 23.84 kg/gün olarak gerçekleşmiştir. Gruplarda % 3.5 yağa göre düzeltilmiş süt verimi sırasıyla 23.73, 20.83 ve 22.00 kg/gün olarak hesaplanmıştır. AY ve KPAY gruplarında süt verimi ve süt yağının düşük olması düzeltilmiş süt verimi ve süt yağı verimini, aynı şekilde süt verimi ve proteininin düşük olması süt protein verimini olumsuz yönde etkilemiştir. Süt proteini kontrol, AY, KPAY gruplarında sırasıyla % 3.18, 3.04, 3.06; süt yağı % 3.19, 2.90, 3.14; yağsız kuru madde % 8.23, 8.10, 8.15 olarak bulunmuş, hem serbest yağ hem de Ca sabunu formunda rasyona yağ katılmasının belirtilen süt fraksiyonlarını olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Sonuç olarak; serbest veya Ca sabunu formunda yağ kaynaklarının rumende kuru madde yıkımlanması üzerine olumsuz yönde etkilemeyip arpa ve SFK'nin kuru madde yıkımlanmasını artırdıkları, süt ineklerinde süt verimi ve parametrelerini istatistiksel olarak önemli derecede farklılaştırmadıkları söylenebilir. tr_TR
dc.description.abstract The effects of oils and protein coated with Ca soaps on degradation of feeds and milk production parameters were investigated in this study conducted with two research. In the first research, effects of crude sunflower oil (HY), acidulated oil refined from crude sunflower oil (AY) and protein coated with Ca soaps prepared from these fat sources (KPHY, KPAY) which are at level of 8 % in concentrate feed were determined on degradation of wheat straw, barley, and soybean meal in rumen. Dry matter degradation of soybean meal at the periods of incubation 2, 4 and 24 hours was not significant among groups (P>0.05); however, the degradation with 8 hours period was found 47.10, 52.21, 53.78, 55.77, 51.91% respectively in control, HY, KPYH, AY, KPAY groups (P<0.05). The degradation of barley was found lower in control group than other groups at 2 hours incubation (P<0.05). The degradation level with 8 hours incubation was determined 71.32, 78.39, 75.65, 77.42, 78.97 % respectively There were important differences between control group and the other groups, and the differences between KPAY and KPHY groups were significant (P<0.05). It was determined that the degradation level of straw was very high particularly during 48 hours in AY and HY groups including free fat; however, there were statically no differences among groups in three incubation periods (P>0.05). 67 In the second study, the effect of mixed fat + soybean meal + Ca(OH)2 and protein coated acid oil Ca soaps on dry matter intake and milk yield parameters in early lactation of dairy cows were examined. There were no significant differences among groups in investigated parameters (P>0.05). Dry matter intakes were found 16.11, 15.41, 15.53, kg/day respectively in control, AY and KPAY groups. The amount of acid oil + soybean meal + Ca(OH)2 and KPAY obtained from ration was found 5.3 and 5.5 % of dry matter intake. Milk yield was found 25.16, 23.59, 23.84 kg/day respectively in control, AY and KPAY groups. In these groups, adjusted milk yield according to 3.5 % milk fat calculated 23.73, 20.83 and 22.00 kg/day. Adjusted milk yield and daily milk fat yield were low because of the low milk production and milk fat similarly the milk yield and milk protein concentration effected daily milk protein yield in negatively. Milk protein concentration was found 3.18, 3.04, 3.06 %, milk fat concentration was found 3.19, 2.90, 3.14, non fat dry matter concentration of milk was found 8.23, 8.10. 8.15. respectively in control, AY and KPAY groups. The addition of fat to ration both free fat and Ca soap forms effected mentioned milk fractions negatively as described before. As a result, both crude and Ca treated oil fractions improved ruminal dry matter degradation of barley and SBM and did not effect wheat straw. These oil sources did not affect milk production and milk parameters statistically significantly on dairy cows. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fatty acids tr_TR
dc.subject Hayvan yemleri tr_TR
dc.subject Animal feed tr_TR
dc.subject Yağ asitleri tr_TR
dc.subject Milk tr_TR
dc.subject Süt tr_TR
dc.title Yemlerin rumende yıkımlanması ve süt verim parametreleri üzerine korunmuş proteinli yağların etkileri tr_TR
dc.title.alternative Effect of protein conted with protectedfat on degration of feeds rumen and milk production parameters tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account