Selcuk University Digital Archive Systems

Endometrial hiperplaziler ve endometrium kanserinde toll-lıke reseptör ekspresyonunun klinikopatolojik değişkenler ile değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çelik, Çetin
dc.contributor.author Bakbak, Berat Berrin Gençoğlu
dc.date.accessioned 2016-02-11T08:58:13Z
dc.date.available 2016-02-11T08:58:13Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Bakbak, B. B. G. (2013). Endometrial hiperplaziler ve endometrium kanserinde toll-lıke reseptör ekspresyonunun klinikopatolojik değişkenler ile değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2933
dc.description.abstract Amaç: Toll-like reseptör (TLR) ile anormal hücre çoğalması ve kanser oluşumu arasında bir ilişki gösterilmiştir. Bu çalışmamızda TLR 2, TLR 4, TLR 5, TLR 6'nın sağlıklı ve kanserli endometrium dokusundaki ekspresyonunu ve karsinogenezis ile olan ilişkisini immunohistokimyasal olarak incelemeyi amaçladık. Metod: Bu çalışmaya endometrium kanseri (66 hasta, grup 1) ve endometrial hiperplazi (14 hasta, grup 2) nedeniyle histerektomi uygulanan ve endometrium kanseri dışı nedenler ile histerektomi yapılan 20 hasta (Grup 3) dahil edildi. Birinci gruptaki olgular; histolojik özellikler, kanser evresi, grade ve tümör çapı açısından sınıflandırıldı. Tüm endometrium doku örneklerinde TLR 2, TLR 4, TLR 5 ve TLR 6 ekspresyonu değerlendirildi ve bu belirteçlerin klinik ve patolojik prognostik faktörler ile arasındaki ilişki araştırıldı. İmmünohistokimyasal boyanma için nükleer ve/veya sitoplazmik boyanma pozitif reaksiyon olarak kabul edildi. Gruplar arası değerlendirmede ki-kare testi kullanıldı. p < 0.05 anlamlı kabul edildi. Bulgular: Grup 1'deki hastaların yaş ortalaması 59.8 yıl (33-83 yaş) , Grup 2 hastaların yaş ortalaması 48.3 yıl (40-59 yaş) ve 3'deki hastaların yaş ortalaması 53.4 yıl (38-84 yaş) idi. Tüm TLR türleri, endometrium kanserinden alınan doku örneklerinde yüksek oranda açığa çıkmaktadır. Ancak TLR2, grup 1'de % 87.9 açığa çıkarken, grup 2'de %100, grup 3'te % 35 oranında açığa çıkmaktadır. Bu üç grubun TLR 2 ekspresyonu açısından istatiksel karşılaştırmalarında anlamlı bir fark saptandı (p=0.000). Endometrium kanseri ve endometrial hiperplazili olgularda TLR6 ekspresyonu, kontrol grubuna göre istatiksel olarak yüksek saptandı (sırasıyla, p=0.000, p=0.000). Ayrıca ileri evre endometrium kanserinde TLR6 ekspresyonunun anlamlı olarak fazla olduğu görüldü (p=0.033). Hem TLR2 ve hem de TLR6 ile histolojik grade ve tümör boyutu arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Sonuç: TLR 2 ve TLR 6 reseptörleri, endometrium kanserli ve hiperplazili olgularda kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde yüksek oranda açığa çıkmaktadır. Ayrıca TLR 6 ekspresyonun mevcudiyeti, kanserin ileri evresini işaret edebilir. tr_TR
dc.description.abstract Aim: Clinical evidence supports the association of Toll-like receptor (TLR) with abnormal cell proliferation and cancer. In this study, we aimed to investigate the expression of TLR 2, TLR4, TLR5, and TLR 6 in healthy endometrium and endometrium cancer, and to study the relation of these receptors'' expression with carcinogenesis immunohistochemically. Method: Patients who had been performed hysterectomy due to endometrium cancer (Group 1, 66 patients), endometrail hyperplasia (Group 2, 14 patients), and some reasons except endometrium cancer (Group 3, 20 patients) were included. Cases in the first group classified by histological type of the cancer, stage, grade and size of tumor. In all cases in the study, expression of TLR 2, TLR 4, TLR 5, and TLR 6 were assessed and the relations of these receptors with clinicopathologic signs were analyzed. For immunohistochemical staining, nuclear and cytoplasmic staining were considered as positive staining. Chi-squared test was used to assess the correlation of groups. P < 0.05 was considered as significant. Results: The mean age of Group 1,2 and 3 were 59.8 (33-83 years), 48.3 (40-59 years), and 53.4 (38-84 years), respectively. All types of TLR were highly expressed in both types of endometrium cancer. TLR expression was seen with a ratio of 87.9% in group 1, 100% in group 2, and 35% in group 3. There was statistically significant association in TLR2 receptor between three groups (p=0.000). TLR 6 expression in both group 1 and 2 were significantly higher than control group (p=0.000, p=0.000, respectively). In addition, TLR 6 was expressed higher in cases with late stage of cancer (p=0.033). No association was found with TLR2 and 6 regarding tumor grade and the size of the tumor. Conclusion: TLR 2 and TLR 6 were significantly more expressed in cases with endometrium cancer and endometrial hyperplasia. Presence of TLR 6 may indicate late stage of endometrial cancer. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Endometrial hiperplazi tr_TR
dc.subject Endometrial hyperplasia tr_TR
dc.subject Endometrial neoplazmlar tr_TR
dc.subject Endometrial neoplasms tr_TR
dc.subject Endometriyum tr_TR
dc.subject Endometrium tr_TR
dc.subject Neoplazmlar tr_TR
dc.subject Neoplasms tr_TR
dc.subject Toll like receptors tr_TR
dc.subject Toll like reseptörler tr_TR
dc.title Endometrial hiperplaziler ve endometrium kanserinde toll-lıke reseptör ekspresyonunun klinikopatolojik değişkenler ile değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Assessment of toll-like receptor expression with clinicopathologic variables in endometrium cancer tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account