Selcuk University Digital Archive Systems

Niğde İli Çamardı İlçesi'nin fiziki coğrafyası

Show simple item record

dc.contributor.advisor Akkuş, Akif
dc.contributor.author Aladağ, Caner
dc.date.accessioned 2015-11-06T08:44:08Z
dc.date.available 2015-11-06T08:44:08Z
dc.date.issued 1996
dc.identifier.citation Aladağ, C. (1996). Niğde İli Çamardı İlçesi'nin fiziki coğrafyası. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2800
dc.description.abstract Çalışma sahası kuzeyde Kurugöl tepe (2278 m), Taşlı güney tepe (2000 m), Buldumş tepe (1760 m.); doğuda, 4000 m ye kadar yaklaşan Aladağlar; batıda, Dokuzlar tepe (2094 m.), Aşıgediği tepe (2703 m.), Kale tepe (2017 m.) ve Aslantaş tepe (2220 m.) ile sınırlandırılırken güneyde ise Adana il sınırıyla ile son bulur. Havzada Poleozoikten, Kuvaterner'e kadar bütün jeolojik zaman dilimlerini temsil eden formasyonlar mevcuttur. Havzanın şikillenmesinde gençleşmeyle oluşmuş basamaklı fayların büyük önemi vardır. Ecemiş koridorunun doğusu, batısı ve vadi tabanında farklı litolojik birimler görülür. Doğuda, Aladağlar' da kireçtaşı batıda, Niğde Grubunda metamorfikler ve Ecemiş Koridoru boyunca da çökeller ağırlıktadır. Ayrıca kıvrılma sırasında bünyeye yerleşmiş ofiolitik seriler, güneyde Ulukışla volkamtlerinin uzantısı, vadi tabanında aşınım ve birikim sonucu oluşmuş klastik malzeme yeralır. Bu formasyonların hepsini koridor boyunca görmek mümkündür. (Harita 3) Jeomorfolojik özelliklerden fluviyal, glasyal,karstik tofoğrafya şekilleri ile kıvrılma ve tektonizmanın oluşturduğu morfolojik birimlerin her birine rastlamak mümkündür. (Harita 4) Bunlardan taraçalar Hanyazısı ve Akpınar mevkilerinde, birikinti koni ve yelpazeleri Yalakdere ile Emliboğazı önünde, karstik şekiller ise Aladağlar' da görülür. Yan kurak iklim özelliği gösteren havzanın karakteristik bitki örtüsü steptir. Fakat Ecemiş Koridoru vasıtasıyla bozulmuş Akdeniz Mmıinin az da olsa sokulmasıyla Aladağlann yamaçlarında orman örtüsü mevcuttur. Arazinin çok dik ve engebeli olması toprak oluşumunu menfi yönde etkilemiş, bu yüzden sahanın büyük bir kısmında çıplak kaya ve molazlar hakimiyet kazanmıştır. Belli başlı toprak çeşitleri; kahverengi topraklar, kahverengi orman topraklan, kireçsiz kahverengi orman topraklan, alüvyal ve kolüvyal topraklardır. Sahanın sularını kastık kökenli fay kaynaklan ve yamaç kaynaklanyla beslenen Ecemiş çayı drene eder ve Çakıt suyu (Seyhan) vasıtasıyla Akdeniz'e ulaşır. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Fiziki coğrafya tr_TR
dc.subject Physical geography tr_TR
dc.subject Niğde tr_TR
dc.subject Çamardı tr_TR
dc.title Niğde İli Çamardı İlçesi'nin fiziki coğrafyası tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account