Show simple item record

dc.contributor.advisor Büyükkaragöz, S. Savaş
dc.contributor.author Baysaloğlu, Oktay
dc.date.accessioned 2015-06-30T06:30:19Z
dc.date.available 2015-06-30T06:30:19Z
dc.date.issued 1994
dc.identifier.citation Baysaloğlu, O. (1994). Ortaokullarda cimnastik eğitimi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2480
dc.description.abstract Bu araştırmanın problem bölümünde, Ortaokullardaki beden eği timi dersleri içerisinde, cimnastik eğitiminin günümüzdeki durumu ve karşılaşılan problemlerin neler olduğu incelenmiştir. Ayrıca, beden eği timi ve sporun önemi ve eğitimdeki yeri belirtilmiş, cimnastik eğitim ve tarihsel süreç içerisindeki geçmişi ile ilgili literatür taraması verilmiştir. Ortaokullarda beden eğitimi ders programlan içerisinde, cimnastik eğitiminin verilişinde, beden eğitimi öğretmenleri ve öğrencilerin dav ranışlarını analiz etmek, bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmanın genel evreni, Türkiye'deki bütün ortaokullar olup, ça lışma evrenini ise Konya İlinde 1992-1993 öğretim yılında merkez il çelerdeki ortaokullar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubu 517 öğrenci ve 17 beden eğitimi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırma ile ilgili veriler, öğrenci ve beden eğitimi öğretmenlerine "Evet", "Bazen", "Hayır" tercihlerinin bulunduğu anket formları ile sağ lanmıştır. Kimlik bilgileri ile öğrenci ve öğretmenlere yöneltilen genel bilgi so rularına verilen cevaplar, tablolaştırılıp yüzde ve frekansları alınmış ve bulgular, toblolann altında yorumlanmıştır. Hedef amaç ve davranışlar ile ilgili öğrenci ve öğretmenlere yö neltilen sorulara verilen cevaplar, tablolaştırılarak X2 (Kİ KAKE) formülü uygulanmış ve elde edilen bulgular tabloların altında yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In the problem section of this research, the position and the exis ting problems of gymnastic education in Secondary schools has been stu died. Moreover the importance of physical education and sport and their places in teaching, and a source research on gymnastic education and its historical background are also given. The purpose of this thesis is to analyze the attitudes of physical education teachers and students in the practice process of physical edu cation in secondary schools. The general environs of this research is whole secondary schools in Turkey, but the spesific study area is secondary schools in Konya's dist ricts in 1992-1993 education year. The sample group consists of 517 stu dents and 17 pyhsical education teachers. All the datas about this research had been provided by the qu- estioneries which included 'Yes", "Sometimes", "No", alternatives. identity informations and replies of the students and teachers has been shown in the form of diagrams and their percentages are also given. Results has been interpreted below the diagrams. Students' and teachers' answers about the purpose and attitudes has also been shown in the form of diagrams and X formula applied and all the results has been interpreted under the light of those mentioned di agrams. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Teachers tr_TR
dc.subject Öğretmenler tr_TR
dc.subject Sports tr_TR
dc.subject Spor tr_TR
dc.subject Secondary school students tr_TR
dc.subject Ortaokul öğrencileri tr_TR
dc.subject Gymnastics tr_TR
dc.subject Jimnastik tr_TR
dc.subject Physical education and training tr_TR
dc.subject Beden eğitimi tr_TR
dc.title Ortaokullarda cimnastik eğitimi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account