Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Akbulut, Kadir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-05)
  Bu çalışma, Müeyyidüddîn-i Cendî'nin Nüktetü'l-aşk Adlı mesnevisinin metninin oluşturulması, tercümesi ve incelenmesinden oluşmaktadır. Müeyyidüddîn-i Cendî, XIII. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti bünyesinde yaşamış ve ...
 • Güler, Şükrü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-23)
  Bu çalışmanın konusu; devrinin önde gelen âlimlerinden ders alıp dil ve hadis ilimleri alanında muteber kabul edilen eserlere şerhler yazmış olan; ancak dağum tarihi tam bilinmemekle birlikte XIX. yüzyılın başlarında Şam'da ...
 • Temiz, Mehmet Enes (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-20)
  Mesnevîler Doğu edebiyatlarında birçok şair tarafından sıkça kullanılmıştır ve birçok eser bu edebi tür kullanılarak yazılmıştır. Bu çalışmada XV. yüzyılda yaşamış olduğu ve Osmanlı dönemi şairi olduğu bilinen Halîlî ...
 • Samancı, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-03-19)
  Arap dili ve edebiyatının önde gelen isimlerinden biri olan Ebû'l-Kâsım Mahmûd b. Ömer ez-Zemaḫşerî, Ḫarizm bölgesinde yetişen bir Türk âlimidir. O, çocukluğundan itibaren hayatının bütün dönemlerinde ilim tahsil etmek ...
 • Büyükkoçak, Vahide (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Farsça olarak kaleme alınan Kâsif al-Esrâr ve Matla`al-Envâr isimli eser, Hasan-ı Zarîfî'nin (ö.977/1569-1570) elimize ulasan en önemli eserlerinden birisidir. Eser, zamanın padisahı Kanûnî Sultan Süleyman'a övgüyle baslar. ...
 • Yalçın, Nihal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tezimizin konusu zmir ve Manisa ihtisas kütüphanelerindeki Arap Dili ve edebiyatına dair el yazması nâdir eserlerin tanzimi ve tanıtımlarıdır. Tezimiz, inceledigimiz eserler dogrultusunda iki bölümden olusmaktadır. Birinci ...
 • Yıldız, Ayhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışma, Kayseri Râşit Efendi İhtisas Kütüphanesinde bulunan 2004 adet el yazması eser içerisinden Arap Dili ve Edebiyatı ile ilgili 477 adet el yazması eserin tasnif ve tanıtımını kapsamaktadır. El yazması bu eserler ...
 • Topcu, Mürşide (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Yazdığı manzum eserlerle Mevlâna ve Mevlevîliğin daha iyi anlaşılması için çaba gösteren Muğlalı Şâhidî İbrâhîm Dede'nin üzerinde çalıştığımız Farsça Işknâme, Tırâşnâme, Risâle-i Âfâk u Enfus adlı manzum eserleri kendisinin ...
 • Gündüz, İsmail (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu tezde 1988 yılında Nobel Edebiyat Ödülünü alan Modern Arap Edebiyatının en önemli isimlerinden Necip Mahfuz ve Hammaratu'l-Kıttil Esved (Kara Kedi Meyhanesi) adlı eseri incelendi. Giriş bölümünde Modern Mısır Hikâyeciliği ...
 • Bilgiç, M. Fuad (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Yazar bu romanında İslamiyetin, cahiliye Araplarının toplumsal yararlarından biri olan kölelik kurumunu kaldırılmasını ve eşitliği egemen kılmasını, İslamiyetten önce köle olan İslamiyetle müşerref olduktan sonra toplumun ...
 • Uysal, Nursel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Türkçe ve Urduca Atasözlerinin Biçim ve Kavram Özellikleri Bakımından Mukayesesi Atasözleri akıl ve tecrübe ile manevû duygulardan beslenerek, nesilden nesle geçerek günümüze kadar ulaşmış özlü sözlerdir. Sadece milletlerin ...
 • Olgun, Sibel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tezimiz bir giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Girişte ?Kitâbetin Etimolojisi? işlenmiştir. Birinci bölümde; ?Birinci Abbâsû Dönemi Öncesi Kitâbet?, ikinci bölümde ?Birinci Abbâsû Dönemi?, üçüncü bölümde ?Birinci Abbâsû ...
 • Tan, Mehmet Harun (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Mesnevi Sözlükleri, Hz. Mevlâna'nın Mesnevû isimli eserini okuyanların onu daha iyi anlayabilmelerini sağlamak için hazırlanmış eserlerdir. Bu çalışmada, önce Mesnevû Sözlükleri genel olarak tanıtılmış, daha sonra Abdülmecûd ...
 • Ali, İbrahim Abo (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Arapça Kurân-ı Kerîm'in dilidir. Bundan dolayı bu alanda âlimler Arapça'ya ilgi göstermişler ve onu korumuşlardır. Arapça'yı nahvi hatadan korumak ve onun temellerini sağlamlaştırmak için bu alanda birçok kitap ve dergi ...
 • Kozakoğlu, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Gerek beslendiği kültürel kaynaklar gerekse Batı ile diyalogu bakımından Mısır kültür ve edebiyatı diğer arap kültür ve edebiyatlarında ayrı bir yere sahiptir. Napolyon'un Mısır'ı işgaliyle başlayan batılılaşma ve batı ...
 • Totan, Hacer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-25)
  Bu çalışma, Mevlânâ Müzesi Abdülbâkî Gölpınarlı Kütüphanesi?nde Nr: 218?de kayıtlı Abdülbâkî Gölpınarlı Dîvânı?nın incelenmesi ile Türkçe manzumelerin transkripsiyonlu metni ve Arapça-Farsça manzumelerin tercümelerinden ...
 • Birer, Küddusi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-10-01)
  Bu çalışmada âmil ve ma'mûl ilişkisi, gramerdeki yeri ve önemi konuları ele alınmıştır. Her dilin kendine has sözdizimi ve sözdizimi özellikleri bulunmaktadır. Arapça bir cümlede önce yer alan unsur âmil, etkilenen unsur ...
 • Ramazanov, Haji (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-02-24)
  Bu tezin konusu, Türkiyedeki yazma eser kütüphaneleri içinde önemli bir yeri bulunan Konya Kütüphaneleri ve Ankara Milli Kütüphanedeki Azerbaycanlı Âlimlerin Arapça El Yazma Eserlerinin tasnif ve tanıtımını içermektedir. ...
 • Hasanalizade, Aytan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-24)
  İran öykücülüğünün temelleri, yazarlığa uzun hikaye ve roman yazarak başlayan ve bu alanda başarılı olamayan Muhammed Ali Cemâlzâde (1895-1996) tarafından atılmıştır.Modern dönem öykücülüğünün en önemli simalarından biri ...
 • Yaman, Hakan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-01-17)
  Bu çalışma, Yusuf b. Muhammed b. Ahmed tarafından kaleme alınan Farsça bir eser olan Ta`bîrnâme-i Sultânî (Ta`bîrnâme-i Fârsî) adlı eserin çeviri ve incelenmesinden oluşmaktadır. Ta`bîrnâme-i Fârsî, Kâmilü't-ta`bîr adlı ...

View more