SBE, Doktora, Özel Hukuk Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Erol, Selahattin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-02-20)
  Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkeler, İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre arasında uygulanmakta olan kişilerin serbest dolaşımı ilkesi gereği bu ülkelerin vatandaşları bir ülkeden diğerine kolaylıkla gidebilmektedir. ...
 • Yolçiyev, Mübariz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Sigortalının ?haksız zenginleşmesi?, zarar sorumlusu üçüncü kişinin hiçbir müeyyideye tâbi tutulmadan ?sorumluluktan kurtulmasının karşısının alınması? için sigorta hukukunda benimsenen sigortacının halefiyete dayalı rücu ...
 • Peker, Ömer Lütfi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Mesleğini ortaklık kurarak yürütebilmek bir avukat için de temel bir insan hakkı sayılmalıdır. Usul hukukunun amaçlarını olumlu etkileyen bu hakkın kullanılması için hukuk düzeni olanak sağlamalıdır. Tüzel kişilik şeklinde ...
 • Bostancı, Yalçın (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Sağlık Sigortası Sosyal güvenlik, en genel anlamıyla belirli sosyal risklerin yol açabileceği gelir kayıpları ve gider artışlarına karşı kişilerin korunarak güvenliklerinin sağlanmasıdır. ...
 • Arat, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bütün hukuk sistemlerinde ahde vefa esastır. Sözlesme ile verilen, edimin ifa edileceğine dair taahhüdün her ne sart altında olursa olsun yerine getirilmesi gerekir. Bu kurala getirilen kanunî sınırlamalar ise istisnai ...
 • Çelik, Aytekin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Anonim şirketler ekonomik ve sosyal hayat açısından önemli bir takım fonksiyonları yerine getirmelerinden dolayı bu şirketlerde diğer şirketlerdeki ortaklıktan çıkarılmaya ilişkin düzenlemelere yer verilmemiştir. Ancak ...
 • Yiğit, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-01-30)
  Çalışma ilişkilerinde çalışanların bilgilendirilme ve danışılma hakkı, Avrupa Birliği Hukukunda sözleşme, şart ve yönerge düzeyinde pek çok düzenlemede yerini bulmuştur. Bilgilendirilme ve danışılma hakkı iş sözleşmesinin ...
 • Şahin, Turan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-02-08)
  Eser sözleşmesi; iş sahibinin ödemeyi taahhüt ettiği bir bedel karşılığında yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi ve meydana getirilen bu eseri teslim etmeyi yüklendiği, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. ...
 • Kırtıloğlu, Süleyman Serhat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-03-27)
  Kesin hüküm, taraflar arasındaki uyuşmazlığı kesin bir biçimde çözümlemektedir. Bu durumun iki sonucu vardır. Bunlardan ilki bir mahkeme hükmüne ancak bir dereceye kadar itiraz edilebilmesidir. İkincisi ise davanın tarafları ...
 • Güner, Cemil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-12-21)
  Milletlerarası ticarette, acenteler aracılığıyla yapılan ticarî işlemlerin önemli bir yeri vardır. Acenteler, tacirler ad ve hesabına sözleşme akdettikleri için, doğrudan temsil hükümleri doğmaktadır. Milletlerarası unsurlu ...
 • Ekin, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-02-25)
  İkinci Dünya Savaşı Sonrası adil ve makul kavramının uluslararası belgelerde yer almaya başlamasına rağmen, içeriğinin ne olduğunun tam olarak bilinmemesi nedeniyle çalışmamızda öncelikle adil ve makul kavramının kapsamı ...
 • Saleh, Muhsen Abdulkader (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-09-16)
  Türkiye ve Irak Hukuklarında boşanma kurumunu incelerken bu kurumun düzenlenmesinde önemli farklılıklar önümüze çıkmıştır. Halbuki iki ülkenin yaklaşık dört asır müşterek tarihleri bulunmaktadır. Bunun nedeni Türkiye?nin ...
 • Göçer, Ahmet Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-07-15)
  Garanti belgelerine ait düzenlemeler pazarlama stratejilerinin önemli bir faktörüdür. Ayrıca garantiler alıcı ve üretici arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde de önemli bir fonksiyon icra ederler. Garanti belgeleri içerisinde ...
 • Aras, Bahattin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-11-26)
  Gelişen dünya ekonomisiyle birlikte esnek döviz kuru sistemine geçiş, uluslararası faaliyette bulunan firmaların döviz fiyatlarındaki dalgalanma neticesinde döviz kuru piyasalarındaki riskleri ile karşı karşıya kalmalarına ...
 • Açıkgül, Hacı Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2015-04-15)
  Tezin başlığı Türk ve Amerikan Hukukunda Satılanın Ayıplı Olması Nedeniyle Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi'dir. Tezin amacı, konuyu Türk ve Amerikan Hukuku açısından inceleyerek bilimsel önerilerde bulunmaktır. Tez dört ...
 • Akkurt, Sinan Sami (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-07-14)
  "Sivil Havayolu ile Yolcu Taşımacılığından Kaynaklanan Hukukî Sorumluluk" başlıklı bu doktora tez çalışması, ulusal ve uluslararası alanda havayolu ile yolcu ve bagaj taşımacılığı dolayısıyla kişilerin (âkitlerin) uğradıkları ...
 • Süleymanov, Server (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  İşletmelerin faaliyetlerini yerine getirmelerinde ortak bir hedefe ulaşmalarında işletmecilik fonksiyonu olan yönetim son derece önemlidir. İnsan ve diğer işletme kaynaklarının planlanması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ...
 • Bedük, Mehmet Nusret (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Özbay, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Sarıhan, Banu Bilge (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)

View more