Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye'de toplumsal ve yönetsel etik değerler ile ikilemler: Uygulamalı bir çalışma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gökçe, Orhan
dc.contributor.author Örselli, Erhan
dc.date.accessioned 2015-06-16T11:39:59Z
dc.date.available 2015-06-16T11:39:59Z
dc.date.issued 2010-12-17
dc.identifier.citation Örselli, E. (2010). Türkiye'de toplumsal ve yönetsel etik değerler ile ikilemler: Uygulamalı bir çalışma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2424
dc.description.abstract Günümüzde etik, giderek sosyal bilimlerin önemli araştırma konularından biri haline gelmiştir. Küreselleşmenin başat ideolojisi olan neo-liberal politikaların kamu yönetimi alanlarını etkisi altına alıp değişime zorlamasıyla birlikte artık daha hızlı, verimli ve vatandaşı odağına alan kamu hizmeti sunumu yapılması ve kamu yönetimlerinin yeniden yapılandırılması zorunluluk halini almıştır. Bu bağlamda kamu yönetimlerinin yeniden yapılandırılmasında etik ve yönetsel etik yaklaşımı önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Hemen hemen bütün kamu yönetimlerinde görülebilen etik sorunlar ve etik dışı davranışlar vatandaşların devlete olan güvenini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca etik dışı davranışlar kamu yönetimlerinin ciddi prestij ve saygınlık zafiyeti yaşamalarına neden olmaktadır. Vatandaşlar nezdinde kamu yönetimlerinin güvenirliliği ve imajı artık etik davranıp davranmamalarıyla ilişkili olarak algılanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'nin yönetsel etik konusundaki mevcut durum analizini yapmaktır. Başka bir ifadeyle, bu çalışma etik ilkelerin ve etik sorunların hem uygulayıcılar, hem de vatandaşlar tarafından nasıl algılandığını saptama amacı gütmektedir. Bu amaç doğrultusunda çalışmamız kapsamında etik konusunda kuramsal bir çerçeve oluşturularak; bu tartışmanın ışığında çalışmamıza yön verecek varsayımlar formüle edilip, ardından sınanacaktır. Bu bağlamda üç ana bölümden oluşan çalışmada kuramsal çerçeveyi oluşturabilmek için yapılan literatür taramasının yanında, anket yöntemi de kullanılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Ethics has become as an important research base at the present day. As today?s ideology, neo-liberal politics have effected public administration system and forced it to change. In this process, public bodies have to be restructured and also public service has to be citizen oriented, effective and quick. In this context, ethics and administrative ethical approach has become an important factor in restructuring public administration. Ethic problems and unethical behaviors can be seen in all public bodies, and this also have negative effects on citizens? trust on government. Besides, unethical behaviors mean loss prestige for public bodies. Public bodies? reliability and image is perceived as related to their ethical or unethical behaviors. This study?s aim is to analyse the current situation of Turkey?s administrative ethics. In other words, this study aims to determine how ethical principles and also problems are perceived by both the citizens and practitioners. In this context, a theoretical framework has been done and in the light of this argument, the hypothesis have formulated and then tested. In this respect, the study consists of three main sections including a literature scanning and survey method is used. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Managerial ethic tr_TR
dc.subject Yönetsel ahlak tr_TR
dc.subject Management tr_TR
dc.subject Yönetim tr_TR
dc.subject Public administration tr_TR
dc.subject Kamu yönetimi tr_TR
dc.subject Philosophy of ethics tr_TR
dc.subject Ahlak felsefesi tr_TR
dc.subject Ethics tr_TR
dc.subject Ahlak tr_TR
dc.title Türkiye'de toplumsal ve yönetsel etik değerler ile ikilemler: Uygulamalı bir çalışma tr_TR
dc.title.alternative Social and administrative ethic values and dilemmas in Turkey: An applied research tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account