Selcuk University Digital Archive Systems

Sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında kavramsal sanatın yansıma olanakları

Show simple item record

dc.contributor.advisor Büyükçanga, Mehmet
dc.contributor.author Azılıoğlu, Kürşat
dc.date.accessioned 2015-06-08T07:43:58Z
dc.date.available 2015-06-08T07:43:58Z
dc.date.issued 2011-06-14
dc.identifier.citation Azılıoğlu, K. (2011). Sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında kavramsal sanatın yansıma olanakları. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2396
dc.description.abstract Yaşamın kaçınılmaz koşuludur değişim ve bu değişim içerisinde sanatın insanlığın başlangıcıyla yaşıt varlık sebebi de hiç aynı kalmamıştır. Sanat, başlangıcından bugüne, kendi dönemsel koşulları altında başkalaşıp, şekillenen ve değişen bir tutum sergilemiştir XX. yüzyıl bu değişimin en hızlı olduğu bir bilgi çağıdır. Teknolojik, bilimsel, toplumsal ve siyasal alanda birçok değişim birbiri ardına izlenmiştir. Bu baş döndürücü değişim hiç kuşkusuz sanatı da etkilemiştir. Sanata ilişkin kalıpların, yargıların ve sınırların değiştiği günümüzde sanat; üretilen ve izlenilen bir nesne olmaktan uzaklaşıp, doğrudan iletmek istediği düşüncenin ön planda olduğu bir olguya dönüşmüştür. Sanat nesnesi ise belli bir kavramı tartışmamız için bir hareket, bir çıkış noktası olarak yeni bir görev edinmiştir. Sosyal, ekonomik, bilimsel ve sanatsal alanlarda yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda değişen toplumsal standartlar ve bireysel ihtiyaçlarla birlikte, Güzel Sanatlar bölümlerinde(sanatçı ve sanat eğitimcisi yetiştiren) resim eğitimi alan bireylerin gereksinimleri ve beklentileri de çağa uygunluğu zorunlu kılmaktadır.. Bu doğrultuda kavramsal sanatın; sanat, düşünce ve yaşam olgularını içselleştiren (bir araya getiren) yönelimlerinin güzel sanatlar bölümleri resim eğitimi alan bireyler için oluşturulan süreçlere ve sanat ortamlarına taşınması amaç haline dönüştürülmektedir. Sanatın ve sanat eğitiminin daha çok bilgi teknolojilerini kullanarak, çağın değişen koşullarına ayak uydurmasını bilen, resim ve heykel ötesi yeni oluşumları ve alternatif yaklaşımları tartışmaya açabilen, yerel ve evrensel değerleri sorgulayabilen sanatçı ve sanat eğitimcilerine gereksinimi vardır. Bu da günümüz koşullarında çağının getirdiklerini takip eden, uygulayan, yenilikleri düşünce ve pratikte sindiren sanat eğitimi ile olabilir. Bu anlamda disiplinler arası geçişe ve iletişime imkân veren çağa uygun yeni eğitim programları geliştirilmelidir. İşte toplumsal değişime koşut olarak gelişen sanat ve sanat eğitimi sürecine değindiğimiz bu araştırma özetle Kavramsal Sanat'ın sanat eğitimine yansıma imkân ve olanaklarını araştırmış, ihtiyacı hissedilen yeni sanat eğitimi programlarının uygulanabilirliği üzerinde durmuştur. Araştırmanın kuramsal kısmı dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde Sanatta yaratım süreci ve ifade gücü, dünyada sanatın toplumsal, siyasal ve teknolojik süreçte gelişim ve değişimi, günümüzde düşünsel ve biçimlendirme anlamında geldiği nokta ve bu sürecin Türk Sanatı gelişimi üzerine etkilerine değinilmiştir. İkinci bölümde bir fenomenoloji olarak Kavramsal Sanat olgusu anlam içerikleri, tarihsel süreci ve önde gelen sanatçılarıyla incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Kavramsal Sanat'ın sanat eğitimine yansıma olanakları üzerinde durulmuştur. Kavramsal Sanatın yeni bir düşünce biçemi geliştirme sürecinin sanat eğitimi programlarına yansıma imkânları araştırılmıştır. Dördüncü bölüm alanında uzman akademisyenler, lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerle yapılan görüşmelerin veri analizleri, yorumlandırılması ve araştırmaya yansıtılması gerçekleştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Change is the inevitable condition of life and within this change the reason for art to be as old as people didn?t remain the same at all. When we look at the existence, the purpose and task of art constantly exposed to a change from the top has been shaped by these changes.20th century is the fastest age of informatics knowledge of this change. Many changes in technological, scientific, social and political areas followed one after another. There is no doubt that these profound changes influenced art. After a lot of successive movements changing patterns judgments and borders related to art, today the arts away from an object being watched and produced evolved into a phenomenon that the thought in other words concept stands in the forefront. That is to say, the thought is in front of the art object that can be detected. The art object has a new assignment as a motion and a starting point to discuss a particular concept. This change of the art requires exchange and development of art education. In this sense, artists and art educators should be aware of what happened in the world in terms of both visual accumulation and can improve new possibilities of expression with new and experimental productions in shaping. Today?s art education instutions require such a multi-disciplinary transition, communication and age of conformity. Requirements and expectations of individuals trained in the fine arts departments with changing social standards and individual needs in line with developments in social, economic scientific and artistic areas makes this compliance mandatory. It also has been observed that contemporary and modern formations in art education in higher institutions cannot find enough space. Especially in recent years in our country international bianellers of whose presence has been felt more and galleries hosted only conceptual art activities, museums, competitions, art magazines broadcasting in this direction and reshaping its broadcasting policy according to these trends shows the way to this change. In this direction conceptual art internalizes (bringing together ) phenomena of art, thought and life. Art and art education is needed for artists and art educators that know in pace with the changing conditions of the era by using information technology ,discuss new formation and alternative approaches beyond painting and sculpture and questions local and universal values. This can be only with art education following present conditions implementing and digesting innovations in thinking and practice. In this sense new training programs allowing communication and transition to interdisciplinary has been developed In our study we mentioned process of art and art education developed in parallel with social change explored possibilities and facilities of conceptual art and focused on the applicability of new art education programs felt the need for. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Güzel sanatlar tr_TR
dc.subject Fine arts tr_TR
dc.subject Kavramsal sanat tr_TR
dc.subject Conceptual art tr_TR
dc.subject Sanat eğitimi tr_TR
dc.subject Art education tr_TR
dc.subject Türk sanatı tr_TR
dc.subject Turkish art tr_TR
dc.subject Yüksek öğretim kurumları tr_TR
dc.subject Higher education institutions tr_TR
dc.subject Üniversiteler tr_TR
dc.subject Universities tr_TR
dc.title Sanat eğitimi veren yükseköğretim kurumlarında kavramsal sanatın yansıma olanakları tr_TR
dc.title.alternative Reflection possibilities of conceptual art in universities which give art education tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account