Selcuk University Digital Archive Systems

Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları yerin kültürü ile etkileşiminin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Meydan, Ali
dc.contributor.author Yıldız, Nihal
dc.date.accessioned 2015-06-08T07:09:50Z
dc.date.available 2015-06-08T07:09:50Z
dc.date.issued 2011-06-30
dc.identifier.citation Yıldız, N. (2011). Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları yerin kültürü ile etkileşiminin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2391
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları yerlerin kültürü ile etkileşimlerinin öğretmen, öğrenci, köy halkı ve eğitim öğretim üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesidir. Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları yerin kültürü ile etkileşimlerinin belirlenmesine yönelik bu araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2009-2010 yılının eğitim öğretim yılının ikinci döneminde, Konya iline bağlı 23 tane birleştirilmiş sınıflı okulda 24 tane sınıf öğretmeni, Mersin iline bağlı 8 tane birleştirilmiş sınıflı okulda 15 tane sınıf öğretmeni, Isparta iline bağlı 17 tane birleştirilmiş sınıflı okulda 21 tane sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada toplamda 48 tane okuldan 60 tane sınıf öğretmenine anket uygulanmıştır. Örneklem seçilirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ölçüt ise sınıf öğretmenlerinin en az bir (1) yıl birleştirilmiş sınıf öğretmenliği yapmış olmalarıdır. Verilerin toplama aracı olarak, konu ile ilgili literatür taranarak kuramsal temel oluşturulmuş ve literatür bilgilerinden yararlanılarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu uygulanmıştır. Öğretmen görüşme formu iki bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde kişisel bilgilerin elde edilmesi amacı ile hazırlanmıştır. İkinci bölümde ise; birleştirilmiş sınıflı okullarda görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları yerin kültürü ile etkileşimlerini belirlemeye yönelik olmuştur. Verilerin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden görüşme ve gözlem yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde veriler çözümlendi ve her ölçme aracına bir kod isim verilerek yorumlandı. Araştırma sonucunda şu bulgulara ulaşılmıştır; her bölgenin kedine özgü kültür etkinlikleri olduğu, öğretmenler bulundukları yerlerdeki kültür faaliyetlerinin içinde bulunmaya çalıştıklarını, çalıştıkları yerleri kültürü ile etkileşim içinde bulundukları, öğretmenlerin hayatlarında ve davranışlarında olumlu-olumsuz değişiklikler oluşturduğu, köyün sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını bilmenin eğitim-öğretim etkinliklerini düzenlemede etkili olduğu, öğretmenin kültür ile etkileşimlerin okul-aile işbirliği üzerinde olumlu etkiler yarattığını ancak az da olumsuz yanlarının da olduğu, yeniliklere uyum sağlamada ve kendilerini geliştirmede öğretmen etkisinin olduğu ancak bazı durumlar için olmadığıdır. Birleştirilmiş sınıflı okullar ve bu okullarda çalışan öğretmenlerin şartlarını olumlu hale getirmek için Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlükleri'nin öğretmenlerin büyük bir kısmının hiçbir şey yapmadıklarını düşündükleri ve birleştirilmiş sınıflarda eğitim-öğretim sürecini sınırlandıran durumların başında programın, kitabın birleştirilmiş sınıflara uygunsuzlu ve zaman problemi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this research, multigrade class of teachers working in schools, work places of interaction with the culture of teachers, students, villagers and to evaluate the effects of education. Interactions with the culture of teachers working in multigrade classrooms where they work to determine the methods of qualitative research case study model is used in this research. The study group is the second period of 2009-2010 academic year, the province of Konya, one multigrade class of 23 teachers at the school 25 classrooms, depending on the province of Mersin, the combined 8-16-grade teacher at the school grades, the province of Isparta, the combined class of 17 "one class at school 22 consisted of teachers. One study, a total of 48 school teachers from 63 classrooms were surveyed. A criterion for selecting sampling, sampling methods sampling method was used. A criterion of the teachers at least one (1) year is that they have multigrade class teacher. As a means of data collection, basic theoretical literature on the subject from literature utilizing a semi-structured interview form was developed and implemented. Teacher interview form consisted of two parts. In the first section was prepared with the purpose of obtaining personal information. In the second part, the multigrade class of teachers working in schools where they work has been to determine the interaction with the culture. Qualitative research methods, interview and observation method was used to collect the data. Each measuring tool to analyze the data, a code name given to the data and interpreted resolved. Reached the following findings of the study, each region's unique cultural activities, your cat is, teachers are not working in cultural activities in their areas, work places are located in the interaction with the culture, teachers' positive and negative changes in their lives and behavior of the village, knowing that the socio-economic and cultural structure of the education -teaching to be effective in regulating the activities of the teacher's interactions with the culture creates a positive impact on school-family cooperation, but is also less than the negative aspects, and innovation to adapt themselves to certain conditions, but whether the effect of teacher development. Multi-class schools and teachers working in these schools to make conditions favorable for the Ministry of Education and National Education Directorates did not do anything they think the majority of teachers in multigrade classrooms and education at the beginning of the process conditions that restrict the program, and the problem of incompatibility of the book is the combined classes has been concluded. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary education teachers tr_TR
dc.subject İlköğretim öğretmenleri tr_TR
dc.subject Primary education schools tr_TR
dc.subject İlköğretim okulları tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Teacher-student comminication tr_TR
dc.subject Öğretmen-öğrenci iletişimi tr_TR
dc.subject Teacher behavior tr_TR
dc.subject Öğretmen davranışı tr_TR
dc.subject Socio-cultural impact tr_TR
dc.subject Sosyokültürel etki tr_TR
dc.subject Cultural effect tr_TR
dc.subject Kültürel etki tr_TR
dc.subject Villages tr_TR
dc.subject Köyler tr_TR
dc.subject Birleştirilmiş sınıflar tr_TR
dc.subject United classes tr_TR
dc.subject Kurumsal kültür tr_TR
dc.subject Corporate culture tr_TR
dc.title Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlerin çalıştıkları yerin kültürü ile etkileşiminin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative The evaluation of the interaction of the teachers who work in the multigrade classrooms with the culture of the place where they work tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account