Selcuk University Digital Archive Systems

Günümüz yükseköğretim sanat eğitimi anlayışının görsel sanatlar öğretmen adaylarına yansıması (Selçuk Üniversitesi örneği)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gökay, Melek
dc.contributor.author Tan, Emre
dc.date.accessioned 2015-06-08T06:58:31Z
dc.date.available 2015-06-08T06:58:31Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Tan, E. (2011). Günümüz yükseköğretim sanat eğitimi anlayışının görsel sanatlar öğretmen adaylarına yansıması (Selçuk Üniversitesi örneği). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2390
dc.description.abstract Yeni dünya düzenine çözüm yolları aramak, nehirde akıntıya karşı kürek çekmek ya da yel değirmenlerine savaş açmak gibidir. Bu alanda yapılacak olan çalışmalar, günümüz toplumunun sinemasal gelişimini ve sanat eğitimi sorunsallarını, dini öğretiler, siyaset yapısı ve felsefe ekseninde ayrıntılarıyla ele almalıdır. Sosyal, ekonomik, bilimsel ve sanatsal alanlarda yaşanan gelişmeler doğrultusunda değişen toplumsal normlar ve bireysel ihtiyaçlarla birlikte Eğitim Fakültesi'nde ileride sanat eğitimcisi olacak öğretmen adaylarının gereksinimleri ve beklentileri de değişime uğramaktadır. Araştırmanın birinci bölümünde 20.yüzyıl toplumsalını inceleyen ve günümüz toplumsalına da büyük bir ayna tutan Baudrillard'ın felsefesinden hareketle simülasyon, tüketim ve tüketim toplumu konularına değinilmiştir. Simülasyon, geç modernitenin iletişimi, sibernetik ve sistemler kavramındaki devrimini anlatan bir kavramdır. Bu devrimdeki göstergeler sistemleri, gerçekliği gizlemek için değil, medyanın, siyasal sürecin, genetiğin ve dijital teknolojilerin model veya kodlarından yararlanarak bir neo-gerçeklik üretmek için geliştirilmiştir. Toplum eleştirisi olarak Frankfurt Okulu, popüler kültür, kültür endüstrisi, yabancılaşma ve sanatın metalaşma konuları ek olarak bu bölümde yer almaktadır. İkinci Bölümde eski dünya bilgeliklerinin ve post-modern sürecin sanat anlayışı değerlendirilmiş, günümüzün en yaygın sanatı olan reklam ve kitsch konuları ele alınmıştır. Son bölümde ise tarihsel süreç içerisinde sanat eğitimi kronolojisi, küreselleşme ve sanat eğitimcisi kimliği, sanat eğitimi alan öğrencilerin yaratıcılık sorunsalı ve alan bilgileri üzerine değerlendirmeler yer almaktadır. Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı öğrencileri ile yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular ile desteklenen konu, durum değerlendirmesi niteliğindedir. Özetle; 21. yüzyılda; bilimsel, teknolojik ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak bilişim ve iletişim alanlarında gerçekleşen değişimler, toplumsal ve kültürel yaşamı da etkisi altına almaktadır. Her geçen gün artan bilgi ve teknolojik oluşumlar karşısında, küreselleşme sürecinin de devreye girmesiyle, evrensel ve ulusal değerler arasında çelişkiler yaşayan eğitimcilerin, sanat eğitimi veren kurumların ve sanat eğitimcisi kimliğinin değerlendirilmesi, literatür taraması ve görüşme yöntemiyle elde edilen veriler ile yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Seeking solutions for the new world system is like rowing against the tide or tilting at windmills. Certainly this study could have been more comprehensive, at least I could have dealt in detail with the cinematic progress and art education problematiques of today?s society within the axis of religious doctrines , political structure and philosophy. With the social norms and personal needs which change in the direction of social, economical, scientific and artistic progress, the expectations and the needs of the people, who receive painting education at the departments of fine arts in the faculties of education, also change. In the first part simulation, consumption, and consumer society are mentioned considering the philosophy of Baudrillard who researched the 20th century society and mirrored today?s society. Simulation is a concept that expresses the communication of late modernity, and its revolution in cybernetics and in the concept of the systems. Indicators in this revolution are not developed to hide the systems and the reality; but to produce a neo-reality by benefiting from the models and codes of media, the political process, genetics and digital technologies. As a criticism of society , Frankfurt School, popular culture, the industry of culture, alienation and marchandisation of art are mentioned in this part. In the second part, the art perception of the wisdom of old world and the art perception of post-modern process are reviewed, the subjects of advertisement-the most common art of today- and kitsch are dealt. The last part involves art education chronology, globalization and art trainer identity, the creativeness problematique of the students who receives art education and the reviews about their knowledge of the field. The subject which is corroborated with the findings which are obtained by the interviews with the students of Selcuk University Faculty of Education the Department of Fine Arts (Painting) has the characteristics of situation assesment. In brief, in the 21st century; the evolutions in informatics and communication depending on the scientific, technological and economical progress also affect the social and the cultural life. The evaluation of the educators who are in a dilemma between the global and the national values in the face of knowledge and technological formations(and also the globalization process? becoming a part of this activity) that increase every day , the evaluation of the identities of the institutions which give education of art and the identities of educators of art, are carried out with the findings that are obtained by literature survey and interview methods. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Aday öğretmenler tr_TR
dc.subject Candidate teachers tr_TR
dc.subject Görsel sanatlar eğitimi tr_TR
dc.subject Visual arts education tr_TR
dc.subject Sanat eğitimi tr_TR
dc.subject Art education tr_TR
dc.subject Selçuk Üniversitesi tr_TR
dc.subject Selçuk University tr_TR
dc.subject Yüksek öğretim sistemi tr_TR
dc.subject Higher education system tr_TR
dc.title Günümüz yükseköğretim sanat eğitimi anlayışının görsel sanatlar öğretmen adaylarına yansıması (Selçuk Üniversitesi örneği) tr_TR
dc.title.alternative Contemporary art of higher education students understanding visual arts teacher reflection (Selçuk University example) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account