Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların sosyal karşılaştırma ve öz-bilinç düzeyleri ile psikolojik danışman öz-yeterlik inancı arasındaki ilişkinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Üre, Ömer
dc.contributor.author Özteke, Hatice İrem
dc.date.accessioned 2015-06-06T10:47:08Z
dc.date.available 2015-06-06T10:47:08Z
dc.date.issued 2011-07-19
dc.identifier.citation Özteke, Hatice İ. (2011). İlköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların sosyal karşılaştırma ve öz-bilinç düzeyleri ile psikolojik danışman öz-yeterlik inancı arasındaki ilişkinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2387
dc.description.abstract Bu araştırmada ilköğretimde çalışan psikolojik danışmanların sosyal karşılaştırma ve öz-bilinç düzeyleri ile öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Konya ili merkez ve ilçelerindeki ilköğretim okullarında görev yapan toplam 204 psikolojik danışman oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan psikolojik danışmanlarının bazı kişisel bilgileri için ?Kişisel Bilgi Formu?, sosyal karşılaştırma düzeylerini belirlemek için ?Sosyal Karşılaştırma Ölçeği?, öz-bilinç düzeylerini belirlemek için ?Öz-Bilinç Ölçeği? ve öz-yeterlik inançlarını belirlemek için ?İlköğretim Psikolojik Danışmanı Öz-Yeterlik Ölçeği? internet üzerinden ?Survey Monkey? adı verilen veri toplama yöntemi aracılığıyla uygulanmıştır. Verilerin analizinde, t testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve çoklu regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Tek yönlü varyans analizi sonucu elde edilen F değerinin anlamlı bulunduğu durumlarda farkın kaynağını saptamak amacıyla tukey HSD uygulanmıştır. Veriler .05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; ilköğretimde çalışan psikolojik danışmanların sosyal karşılaştırma ve öz-bilinç düzeyleri ile öz-yeterlik inançları cinsiyete ve öğrenim durumuna göre farklılaşmamaktadır. Öz-bilincin alt boyutu olan içsel öz-farkındalık düzeyleri görev yerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. İlçe-kasabada çalışan ilköğretim psikolojik danışmanlarının içsel öz-farkındalık düzeyleri ilde çalışan ilköğretim psikolojik danışmanlarına göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Öz-yeterlik boyutunun bir alt boyutu olan müşavirlik görev yapılan yere göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. İlçe-kasabadaki ilköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların müşavirliğe yönelik öz-yeterlik inançları il merkezindeki ilköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir. İlköğretimde çalışan psikolojik danışmanların sosyal karşılaştırma düzeyleri deneyime göre anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. 11 yıl ve üzeri deneyime sahip psikolojik danışmanların sosyal karşılaştırma düzeyleri stajyer psikolojik danışmanlardan anlamlı düzeyde yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca öz-bilincin alt boyutlarından kendini düşünme, içsel öz-farkındalık, stil bilinçliliği, görünüm bilinçliliği ve sosyal anksiyete ile Öz-yeterliğin alt boyutları olan koordinasyon ve müşavirlik deneyime göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 1-10 yıl görev yapan ilköğretim psikolojik danışmanlarının bu boyutlardaki düzeyleri 11 ve üzeri yıl görev yapan ilköğretim psikolojik danışmanlarından anlamlı düzeyde yüksektir. Yapılan çoklu regresyon analizinde; içsel öz-farkındalık ile içsel öz-farkındalık ve görünüm bilinçliliği koordinasyona yönelik öz-yeterliğin önemli bir yordayıcısı olarak bulunmuştur. Sosyal anksiyete ile sosyal anksiyete ve görünüm bilinçliliği müşavirliğe yönelik öz-yeterliğin önemli bir yordayıcısı olarak bulunmuştur. Ayrıca içsel öz-farkındalık psikolojik danışmaya ilişkin öz-yeterlik inancının önemli bir yordayıcısı olarak bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the relationship between the elementary school counselor?s social comparison, self consciousness levels and counselor self-efficacy have been examined. The participants of the study are 204 elementary school counselors who works in elemantary schools in the centre of Konya and its countryside. In the study, for the personal information of counselors it has been used `Personal Information Form?. Moreover, to determine the counselors? social comparison levels `Social Comparison Scale? and to determine the counselors? self-consciousness levels `Self-Consciousness Scale? have been used. `Elementary School Counselor Self-Efficacy Scale? has been applied to the elemantary school counselors for their self-efficacy beliefs. The counselors filled the scales via `Survey Monkey? method which can be answered on the internet. t test, one way-ANOVA and multiple regression anlysis were used to anlyze data. The source of the differences were tested with employing Tukey HSD test. The signifiance level is determined as 0.05. According to the results of the study; the social comparison, self-consciousness levels and self-efficacy beliefs of elementary school counselors were not differentiated in accordance with gender and education level. Internal state awareness ?the subscale of self-consciousness- is differentiated in accordance with the place of duty. The level of internal state awareness of the elementary school counselors who work in countryside of region was higher than the ones who work in the city centre. Consultation ?the subscale of counselor self-efficacy- was differentiated according to place of duty. The self efficacy beliefs concerning consultation of elementary school counselors who work in countryside was higher than the ones who work in city centre. The social comparison levels of counselors was differentiated according to the experience. The social comparison level of the counselors who have 11 years and more experience was higher than the ones who are traniee. Furthermore, self-reflectiveness, internal state awareness, body consciousness, style consciousness, social anxiety ?the subscales of self consciousness- and coordination, consultation ?the subscales of counselor self-efficacy- were differentiated in accordance with experience. In all of the subscales, the self-consciousness levels and self-efficacy beliefs of counselors who have 1-10 years of experience were higher than the ones who have 11 years and more experience. In the multiple regression anlysis, it has been founded that internal state awareness and body consciousness were significant predictors of the counselor self ?efficacy corcerning with coordination. Moreover, internal state awareness were significant predictor of counselor self-efficacy concerning with counseling. Besides, social anxiety and body consciousness were significant predictors of counselor self-efficacy corcerning with consultation tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary education schools tr_TR
dc.subject İlköğretim okulları tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Bilinç tr_TR
dc.subject Self-awarenes compatance tr_TR
dc.subject Özbilinç yeterliliği tr_TR
dc.subject Self-efficacy belief tr_TR
dc.subject Öz yeterlilik algısı tr_TR
dc.subject Consciousness tr_TR
dc.subject Danışmanlar tr_TR
dc.subject Consultants tr_TR
dc.subject Eğitim psikolojisi tr_TR
dc.subject Education psychology tr_TR
dc.subject Psikolojik danışma tr_TR
dc.subject Pyschological counseling tr_TR
dc.subject Psikolojik danışmanlık tr_TR
dc.subject Psychological consulting tr_TR
dc.subject Sosyal karşılaştırma tr_TR
dc.subject Social comparison tr_TR
dc.subject Öz yeterlilik algısı tr_TR
dc.subject Self-efficacy belief tr_TR
dc.title İlköğretim okullarında çalışan psikolojik danışmanların sosyal karşılaştırma ve öz-bilinç düzeyleri ile psikolojik danışman öz-yeterlik inancı arasındaki ilişkinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The investigation of the relationship between the social comparison and self-consciousness levels of elementary school counselors and psychological counselor self-efficacy beliefs tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account