Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Doktora, Temel İslam Bilimleri Koleksiyonu

SBE, Doktora, Temel İslam Bilimleri Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Demirer, Macit (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Gümüşhânevî, 1228/1813'de Gümüşhane'de dünyaya gelmiş 1311/1893'de İstanbul'da vefat etmiştir. O, Osmanlı Devleti'nin dağılma sürecine girdiği bir dönemde yaşamıştır. İlk eğitimini Gümüşhane'de almış, sonra göç ettikleri ...
 • Kaplan, Doğan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Alevilik son yirmi yıldır ülkemizde tartışılan konuların başında gelmektedir. Aleviliğin popüler bir konu olmasının ardında, küreselleşmenin tetiklediği alt kimliklerin kendilerini ifade imkanı bulmasının yanı sıra uzun ...
 • Erdem, Erol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İmam Şâfiî (ö.204/819) kendi dönemine kadar fıkhî bir yapıya da sahip olan sünnetin işlevsel yönünü genişleterek İslam hukuk ilminin ilk gelişimine ciddi katkılarda bulunmuştur. Onun bu alanda getirdiği açılım daha sonra ...
 • Memduhoğlu, Adnan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  İçtihadın İslâm fıkhının en hayati organlarından biri olduğundan şüphe yoktur. Zira içtihad, İslâm fıkhının statikleşmesini, donuklaşmasını ve gelişmelerin gerisinde kalmasını önleyen; zaman, durum ve ihtiyaçlar doğrultusunda ...
 • Şen, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Zenginlik ve fakirlik insanlığın başlangıcından başlayıp sonuna kadar devam edecek olan bir olgudur. Bu iki olgu hakkında her dinin ve dünya görünün birer fikri mevcuttur. Biz bu çalışmada Kur'an'ın bu iki olguya bakışını ...
 • Yamı, Vedat Şafak (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
 • Şenzeybek, Aytekin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Dürzîlik XI. yy'da Fatımi İsmaililiği içerisinden neşet etmiş ezoterik bir fırkadır. Fırkanın inanç kaynağını Hamza b. Ali, İsmail et-Temimi ve Muktena Bahauddin tarafından yazılmış olan ve 111 risaleden meydana gelen ...
 • Ameti, Bejadin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Dünya tarihinin hem siyasi hem medeniyet olarak en büyük imparatorluklarından biri olan Osmanlı İmparatorluğu gittiği her yerde büyük eserler bırakmıştır. Orta Avrupa'dan Balkanlar'a Anadolu'dan Arabistan'a kadar uzanan ...
 • Kırdar, Şehabeddin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Kaynaklarda hayatı hakkında bilgi bulunmayan, ancak Îbn Melek'ten ders aldığı belirtilen İshâk b. Mahmûd b. Hamza tarafın'dan birçok sahih ve güvenilir kaynağa baş vurularak telif edilen ?et-Tenbîh fî i'rabi'l-cuz'i'l-ahîr ...
 • Beyler, Muhammet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Tezin Amacı: Genelde hadis tarihi, özelde günümüz ricâl tarihinin yazımına katkıda bulunmak, Halep'teki hadis âlimlerini tanıtmak, Ebû Gudde'nin hayatı, ilmi kişiliği ve eserlerini ele almak ve onun hadisçi kimliği ile ...
 • Şimşek, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Hz. Peygamber'in, asıl vazifesi olan Allah'tan aldığı ilâhî vahyi insanlara olduğu gibi aktarma görevinin (risâlet/teblîğ) yanı sıra, duruma göre onları tefsir etmek, ayetlerin delalet ve işaretlerinden anlaşılan hükümleri ...
 • Uğur, Hakan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Allah'ın peygamberler vasıtasıyla gönderdiği dinlerin hepsinde ortak olarak dile getirilen birtakım konular vardır. Peygamberlerin, peygamberlerin gönderildiği toplumların ve getirdikleri dinin hükümlerinin farklı olmasına ...
 • Dereli, Muhammed Vehbi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Kur'an, tüm insanlığa gönderilen evrensel mucizedir. Müslümanların hayatlarına yön veren Kur'an'ın işlevsel kalması, doğru anlaşılmasına bağlıdır. İslâm dünyasının yaşadığı sorunların önemli bir oranı Kur'an'ın yanlış ...
 • Sifil, Ebubekir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Hz. Ömer, dirayetli kisiligi, Kur'an ve Sünnet'e derin vukufiyeti ve 10.5 yıl gibi uzun bir süre devam eden devlet baskanlıgı görevi esnasında muhtelif sahalarda ortaya koydugu icraatlarla tarih boyunca farklı disiplinlerden ...
 • Turan, Masallah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Günümüzde din dilinin mahiyeti konusundaki tartısmalarda, sembolik ifadelerin tahlili büyük bir önem arz etmektedir. fadeleri literal anlamlarıyla degil, ifade etmek istedikleri maksatlarla yorumlamayı önceleyen sembolizme ...
 • Küçük, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalısmadan; hayatın sınanma kurgusu üzerine insâ edildigi, ilk insanın da hayata imtihanla basladıgı, bu yüzden sınanmanın birey ve toplumları kusatan kesintisiz bir süreç ve Allah'ın degismez bir yasası oldugu ortaya ...
 • Karapınar, Fikret (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tezde, H.IV.-V./M.X.-XI. asırlarda yaşamış Hakîm et-Tirmizî (295,310/907,922 civ.), Ebû Saîd İbnü'l-A'râbî (341/952), İbn Hafîf eş-Şîrâzî (371/982), Ebû Nasr es- Serrâc et-Tûsî (378/988), Ebû Bekir el-Gülâbâdî (Kelâbâzî) ...
 • Ürkmez, Ahmed (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Ahlâk hadislerinin düsünce ve davranıs eğitimindeki yeri ve rivâyet değeri? adını tasıyan bu doktora tezi, bir giris ve iki bölümden olusmaktadır. Giris bölümünde, çalısmanın amacını, önemini ve kullanılan metodoloji ...
 • Düzenli, Pehlül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Osmanlı Hukukçusu Ebussuûd Efendi ve Fetvâları? başlığı ile yapılan bu çalışmada, Ebussuûd Efendi'nin hayatı, kişiliği ve eserleri üzerinde durulmuş, fetvâları yazma eser kütüphanelerinden tespit edilen eserler zemininde ...
 • Aziz, Serkut Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Edebiyat, bütün dünya milletlerinde yükselme ve medeniyeti yönlendiren düsünce hayatının en güçlü destegi ve en önemli kalkınma vasıtasıdır. Topluma hizmet eden ve hayatı gelistiren sosyal, siyasi ve iktisadi hayatın ...

View more