Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim I. kademeye yönelik bilgisayar destekli çoklu zeka ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çeliköz, Nadir
dc.contributor.author Akyol, Cemal
dc.date.accessioned 2015-06-04T11:47:48Z
dc.date.available 2015-06-04T11:47:48Z
dc.date.issued 2011-06-21
dc.identifier.citation Akyol, C. (2011). İlköğretim I. kademeye yönelik bilgisayar destekli çoklu zeka ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2348
dc.description.abstract Ülkeler, uluslararası rekabette ayakta kalabilmek için nitelikli insan gücü yetiştirmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Bunu gerçekleştirmek nitelikli eğitimle mümkündür. Bireyin erken yaşta aldığı temel eğitimler gelecekteki hayatını önemli ölçüde etkilemektedir. Bu sebeple ilköğretimde verilen eğitim bireyin yaşamında önemli bir yer tutmaktadır. İlköğretimde uygulanan eğitim programları incelendiğinde, bu programların ?Çoklu Zeka Teorisi?nin savunu ve vurgularıyla tutarlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, uygulanan eğitim programlarının daha etkili olabilmesi için öğrencilerin çoklu zeka alanlarının belirlenmesi önemlidir. Bu araştırma ilköğretim I. kademede kullanılmak üzere çocukların baskın zeka alanlarının belirlenmesi için hazırlanan çoklu zeka testinin bilgisayar destekli hale dönüştürülerek, geçerlilik ve güvenirlik çalışmasının yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda mevcut olan Çeliköz ve arkadaşları tarafından geliştirilen, ?İlköğretim I. Kademeye Yönelik Çoklu Zeka Ölçeği?, bilgisayar destekli, internet ortamında uygulanabilir ve değerlendirilebilir hale getirilmiştir. Ölçeğin geçerlilik ve güvenirliğini belirlemek üzere, Türkiye'nin çeşitli illerinden farklı sosyo-ekonomik düzeylere sahip ilköğretim I. kademe seviyesinde 1177 öğrenci ile uygulama yapılmıştır. Geçerlilik için, kapsam, görünüş, yordama ve yapı geçerlilikleri incelenmiştir. Güvenirlik için ise ölçeğin iç tutarlılık katsayıları, test- tekrar test yöntemi sonuçları ve yüksek ve düşük öğrencileri ayırt etme gücü incelenmiştir. Yapılan analizlere göre, ilköğretim I. kademeye yönelik çoklu zeka ölçeği bilgisayar destekli hale dönüştürüldüğünde, geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği, internet ortamında rahatlıkla uygulanarak sağlıklı veriler toplanabildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ölçeğin ?İlköğretim I. Kademeye Yönelik Bilgisayar Destekli Çoklu Zeka Ölçeği? adıyla tüm ilköğretim I. kademe seviyesindeki öğrencilerin çoklu zeka alanlarının belirlenmesi amacıyla ve ilgili araştırmalarda veri toplama aracı olarak kullanılması önerilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Countries need to train qualified human to deal with the international competition. It?s possible to perform with quality education. The individual's basic trainings at an early age significantly affects the lives of the future. For this reason, the pre-school and primary school education has an important place of the individual's life. When primary school curriculum is examined, these programs was consistent with the advocacy and accents of "Theory of Multiple Intelligences". In this context, it?s essential to determine students? multiple intelligences to be more effective for application of training programs. This research was made to convert Multiple intelligences scale for determining dominant intelligence areas of students study at first stage of the primary school to computer aided scale, and to do validty and reliability study of this scale, and to evaluate the results. In this context, ?Multiple Intelligences Scale For First Stage Of The Primary School? that was developed by Çeliköz and his friends, was converted to scale that is computer aided and, applicable and evaluable on internet. An application was made to determine validity and reliability of the scale on 1177 students with different socio-economic levels and, study at first stage of the primary school in Turkey?s various cities. Content validty, face validity, predictive validity, and construct validity were investigated for validty of the scale. Internal consistency, test-retest reliability, and strength to distinguish between the students get high score and low score, were investigated for reliability of the scale. According to analysis, when multiple intelligences scale for first stage of the primary school is converted to computer aided scale, it gives valid and reliable results, it can be applied on the internet, and it gives the opportunity to collect proper datas. It?s suggested that the scale can be used as the name of ?Computer Aided Multiple Intelligences Scale For First Stage of The Primary School? to determine multiple intelligences of all students study at first stage of the primary school, and to be a data collection tool for the related research. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Primary education students tr_TR
dc.subject Bilgisayar destekli eğitim tr_TR
dc.subject İlköğretim öğrencileri tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Measurement and evaluation tr_TR
dc.subject Computer assisted education tr_TR
dc.subject Ölçme-değerlendirme tr_TR
dc.subject Multiple intelligence tr_TR
dc.subject Çoklu zeka tr_TR
dc.subject Multiple intelligence theory tr_TR
dc.subject Çoklu zeka kuramı tr_TR
dc.subject Education programs tr_TR
dc.subject Eğitim programları tr_TR
dc.subject Computer assisted assesment tr_TR
dc.subject Bilgisayar destekli ölçme tr_TR
dc.title İlköğretim I. kademeye yönelik bilgisayar destekli çoklu zeka ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması tr_TR
dc.title.alternative Validity and reliability study of computer aided multiple intelligences scale for first stage of the primary school tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account