Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Doktora, Felsefe ve Din Bilimleri Koleksiyonu

SBE, Doktora, Felsefe ve Din Bilimleri Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Çelebi, Emin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008-03-10)
  İngiliz deneyciliğinin en önemli filozofu olan İskoçyalı filozof David Hume (1711-1776), din, ahlâk, bilgi ve metafizik alana dair görüşleri yüzünden hem yaşadığı dönemde hem de daha sonraki dönemlerde tartışma konusu ...
 • Türkben, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Mucizelere inanç, üç büyük dinin temellerini belirlediği gibi dinî kabulleri ?felsefi bakış tarzıyla? tahlil eden din felsefesinin de en önemli konusunu teşkil eder. Her düşünür, içinde yaşadığı toplumsal, kültürel, siyasal ...
 • Sezgül, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu tez çalısması Giris ve Sonuç hariç iki bölümden olusmaktadır. Giris kısmı, bilim ve din iliskisinin kısa bir tarihçesini ayrıca bilim ve din iliskisinin çatısma, bagımsızlık, diyalog ve bütünlesme seklinde adlandırılan ...
 • İnci, Salih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu projenin öncelikli hedefi Heybeliada Ruhban Okulu'nun kurumlarını, eğitim programlarını, mezunlarını ve de tarihini orjinal kaynaklarına dayanarak yeniden ele almaktır. Kapsamlı ve tarafsız kaynakların eksikliği ve ...
 • Çoban, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Semavî dinler, nsan'ın huzurlu bir dünya hayatı yasaması ve ahirete hazır olması için gönderilmis, peygamberlerin gayretleri de bu yönde olmustur. Yeryüzünün halîfesi olarak yaratılan, iyilik ve kötülüge yönelebilme yetenegi ...
 • Birekul, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Uzun yıllardır Avrupa Birliği üyeliği için çaba sarf eden Türkiye, 50 yıllık süreç içerisinde önemli adımlar atsa da, sürecin getirdiği belli problemlerle de karşı karşıya kalmıştır. Avrupa Birliği üyelik süreci ile birlikte ...
 • Harmancı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Metafor, Türkçenin gündelik konuşma dağarcığında kendisine giderek daha sağlam bir yer edinmektedir; ancak Türkçe felsefe literatüründe de kullanılageldiği bilinmektedir. Metafor, bu kullanımlarda zaman zaman istiare ya ...
 • Filiz, Tahir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  İbn Arabû'de Mistik Sembolizm Endülüslü ünlü sufi düşünür Muhyiddûn İbn Arabû'nin (1165-1240) eserleri ve fikirleri kendi çağından günümüze kadar İslamû düşüncenin merkezinde kalmıştır. Onun sevenleri ve tâbileri onun ...
 • Doğan, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Tekin, Filiz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Pala, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Ludwig Wittgenstein's Philosophical thinking is generally made a subject of investigation around his two works, namely Tractatus Logico-Philosophicus and Philosophical Investigation . Wittgenstein defines s philosophy as ...
 • Ocak, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Ahlak felsefesinin en önemli problemlerinden biri de insanın özgürlüğü sorunudur. İslam düşüncesinde özgürlük problemi, daha ziyade, ontolojik ve metafizik bir sorun olarak görülmüş ve teosentrik bakış açısıyla ele alınmıştır. ...
 • Köroğlu, Cemile Zehra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Araştırmamızda tüketim kültürü ve din ilişkilerini incelemeye çalıştık. Araştırmamız teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden meydana gelmektedir. Bu açıdan bir alan araştırmasıdır. Birinci bölümde öncelikle tüketim, ...
 • Korkmaz, Arif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu araştırma, göç ve din sosyolojilerinin bilimsel birikim ve araştırma nosyonlarını göz önünde bulundurmak suretiyle, toplumsal fenomenler olarak göç ve din arasındaki karşılıklı ilişki ve etkileşimlerin göçmenlerin dini ...
 • Ovacık, Zübeyir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Vahiy kavramı üç semavi din için merkezi bir kavram olduğu gibi dini kabulleri felsefi bakış tarzıyla tahlil eden din felsefesinin de önemli meselelerinden birini teşkil etmektedir. İbn Sina ve Gazzali'nin vahiy hadisesini ...
 • Çetin, Hülya (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-01-18)
  Ağırlıklı olarak Matta, kısmen de Luka İncilinde yer alan Hz. İsa'nın Dağdaki Vaazı Hıristiyanlık açısından çok büyük önem taşımaktadır. Söz konusu vaazda iman, ibadet ve ahlakla ilgili hususlar Hıristiyan dini anlayışının ...
 • Özel, Ahmet Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-02-10)
  İbn Ataullah el-İskenderî (v. 709/1309) tasavvuf tarihinin önemli simalarından biridir. Özellikle Hikem adlı başyapıtı, birçok dile çevrilmesi yanında, üzerine yapılmış sekseni aşkın şerhle, İslam tarihinin en çok şerh ...
 • Doğan, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  XII. Yüzyılın Endülüs doğumlu büyük Yahudi düşünürü Musa bin Meymun (1135-1204), Yahudi dünyasını olduğu kadar Yahudi olmayan dünyayı da etkilemiş bir ilahiyatçı, filozof ve hekimdir. ?Delâletü'l-Hâirîn? adlı eserinde, ...
 • Bilgili, Fatih Menderes (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
  Din eğitimindeki zorlukların ele alındığı bu çalışmada ilköğretimin birinci kademesindeki çocuklar üzerinde durulmaktadır. Konumuzun teorik yönüne ağırlık verilirken bunlar öğrenciler üzerinde yaptığımız mülakat çalışmasıyla ...
 • Kaynak, İbrahim Hakkı (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)

View more