Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

SBE, Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu

SBE, Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

 • Karadağ, Selman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-19)
  Mevlâna Celâleddîn Rûmî tarafından yazıldığı günden bu yana çok sayıda dünya diline aktarılan, dinî-tasavvufî ve ahlakî mesneviler arasında yerini alan Mesnevî'nin, Türkçede de manzum ve mensur olmak üzere birçok tercümesi ...
 • Öksüz, Mert (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmanın konusu Cumhuriyet sonrasında (1923-1960) yazılıp yayımlanmış manzum hicivlerdir. Araştırma "Giriş" ve üç bölümden oluşmaktadır. "Giriş"te hicvin tanımı, mahiyeti ve felsefesi anlatılmak istenmiştir. "İkinci ...
 • Çal, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-01-02)
  Bu çalışmada 1975-1980 yıllarındaki siyasi gazetelerde Türkçenin kullanımı incelenmiştir. Çalışmanın temel hedefi 1975-1980 yıllarındaki sözvarlığının ortaya konulmasıdır. Çalışma için Cumhuriyet, Hürriyet, Millî Gazete, ...
 • Çöm, Erol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İbret-nüma, 16 yüzyıl mutasavvıf ve şairi Şemseddîn-i Sivâsî'nin hacimli mesnevilerindendir. Feridüddîn-i Attâr'ın İlâhî-nâme adlı eserinden seçilen 101 hikâyenin Türkçeye çevrilip sonlarına ?ibret? başlığı altında ...
 • Erbay, Fatih (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  `Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy', Türklük bilimiyle ilgilenen hemen herkesin yakından tanıdığı Wilhelm Radloff'un `Türk Lehçeleri Sözlüğü Denemesi'dir. Bu sözlüğü diğer lehçe sözlüklerinden önemli kılan birçok özellik ...
 • Kaya, Emel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışma, Muhyiddin Mehî tarafından Hicrî 871/ Milâdî 1467 yılında Eski Anadolu Türkçesiyle yazılmış ve Şerefeddin Sabuncuoğlu tarafından Hicrî 872/ Milâdî 1468 yılında istinsah edilmiş manzum, önemli bir tıp kitabı olan ...
 • Okumuş, Sait (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007-09-11)
  Bu tez, şimdiye kadar hakkında hiçbir bilimsel çalışma yapılmayan XVIII. yüzyıl şairi Nebzî'nin hayatı, edebî kişiliği, elimizdeki tek eseri Divan'ının tenkidli metni ve incelemesini konu edinmektedir. Tezkirelerde, dönemin ...
 • Zerenler, Dilek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  ?Türk ve İngiliz Edebiyatında Kısa Oyunlar? baslıklı doktora tezimizde öncelikle Türk tiyatrosundaki kısa oyunları Türk tiyatro tarihini esas alarak inceledik. Oyunları konu, kisiler, zaman, mekan, yapı ve kompozisyon, dil ...
 • Selçuk, Engin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007-09-11)
  Adıyaman'ın Besni İlçesinin Tut Köyü'nde doğan Hasmi 18.yüzyıl şairidir. İyi bir eğitim aldığı ve etkili konuşma yeteneğine sahip olduğu bilinen şair eğitimini Maraş, Antep ve Hicaz'da tamamlamıştır. Beş farklı nüshanın ...
 • Demirci, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Modern Türk edebiyatında şairliğiyle tanınan ve sembolist / empresyonist şiirin Türkiye'de ilk temsilcilerinden sayılan Ahmet Hâşim (1887-1933), nesir alanında da kayda değer bir miras bırakmıştır. Haşim, şiir görüşünü ...
 • Oktay, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Aka Gündüz (1884?1958) yarım asırdan fazla Türk edebiyatına hizmet eden, yazdığı eserlerle dönemine ayna tutan, Balkan Savaşları sırasında, Mütareke Dönemi'nde ve Millî Mücadele yıllarında, Türk milletinin millî ve manevi ...
 • İçel, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Akpınar, Şerife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışma, on yedinci yüzyılın ikinci çeyreği ve on sekizinci yüzyılın başlarında yaşayan Âgâh'ın Türkçe Dûvânı'nın karşılaştırmalı metni ve bu metnin incelenmesinden oluşmaktadır. Âgâh, H. 1040/M. 1630-1631'de Semerkand'da ...
 • Gündüz, Kezban (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  ?Ravzatü't-Tevhîd Adlı Mesnevînin ncelenmesi ve Tenkidli Metni? isimli bu tez ile Ravzatü't-Tevhûd'in tenkidli metninin ilim âlemine kazandırılması, eserin şekil ve muhtevaca tanıtılması amaçlanmıştır. Tez bir giriş ile ...
 • Gündüz, Erol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  İbrahim Tâ'ib 19. yüzyılın birinci yarısında II. Mahmut'un padişahlığı zamanında eser vermiş bir Klasik Türk Edebiyatı şairidir. Şairin bilinen iki Türkçe divanı vardır. Eserlerinden elde edilen bilgilere göre şair 1794 ...
 • Kayasandık, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu doktora çalışmasının konusunu hicri 1.6.996 (miladi 27.4.1588) tarihinde yazılan, müellifi tespit edilemeyen ve tek nüshası bulunan Âdâb-ı Makâl adlı eser oluşturmaktadır. Konuşma adabı, gıybet, hırs, cimrilik, riya, ...
 • Davulcu, Ahu Cavlazoğlu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Çalışmamız Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı içinde şiirleri ile ön plana çıkan Zeki Ömer Defne'nin şiirlerinin Türk Dili açısından incelenmesidir. Zeki Ömer Defne (1903-1992) 'ye ait, Denizden Çalınmış Ülke (1971), Sessiz ...
 • Küçük, Sena (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Mitoloji tarih öncesine uzanan anlatılar bütünüdür. Çağlar boyunca değişerek bugüne ulaşmış, eskil zamanlardan izler taşımıştır. Antik Yunan'a dayanan tiyatro mitolojiyle doğrudan ilgilidir. Batılı Türk tiyatrosunun ...
 • Akçar, Rukiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İncili Çavuş yaşadığı dönem, yer ve bulunduğu çevre itibariyle önemli bir yere sahip, halkın sorunlarını dile getirmiş, halkın saraya ait kulağı olmuş, padişahın nedim ve musahibi, fıkralarından da anlaşılacağı gibi ...
 • Harmancı, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Türk romanının önemli isimlerinden olan Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864-1944), II. Abdülhamit, II. Meşrutiyet, Mütareke ve Cumhuriyet dönemlerinde yaşamış, bazı suskunluk dönemleri haricinde bütün hayatını yazarak geçirmiş ...

Daha Fazla