Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Doktora, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Çöm, Erol (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  İbret-nüma, 16 yüzyıl mutasavvıf ve şairi Şemseddîn-i Sivâsî'nin hacimli mesnevilerindendir. Feridüddîn-i Attâr'ın İlâhî-nâme adlı eserinden seçilen 101 hikâyenin Türkçeye çevrilip sonlarına ?ibret? başlığı altında ...
 • Uzun, Şerife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-03-02)
  Tezimizin konusunu teşkil eden tevhid, Allah Teâlâ'nın varlığının, birliğinin, isim ve sıfatlarının konu edildiği bir türdür. Klasik Türk edebiyatında manzum ya da mensur eserlerin tertibinde genellikle ilk sırada yer alan ...
 • Peker, Selçuk (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Çal, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-01-02)
  Bu çalışmada 1975-1980 yıllarındaki siyasi gazetelerde Türkçenin kullanımı incelenmiştir. Çalışmanın temel hedefi 1975-1980 yıllarındaki sözvarlığının ortaya konulmasıdır. Çalışma için Cumhuriyet, Hürriyet, Millî Gazete, ...
 • Gülmez, Mevlüt (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-25)
  II. Abdülhamid Han (1876-1908) dönemi gazetelerini kapsayan çalışmamızda; basında Türkçenin kullanımı, basın dilinin kaynakları, basın dilinde meydana gelen değişmeler ve gazeteler aracılığıyla dilimize giren batı kaynaklı ...
 • Kayasandık, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu doktora çalışmasının konusunu hicri 1.6.996 (miladi 27.4.1588) tarihinde yazılan, müellifi tespit edilemeyen ve tek nüshası bulunan Âdâb-ı Makâl adlı eser oluşturmaktadır. Konuşma adabı, gıybet, hırs, cimrilik, riya, ...
 • Göre, Zehra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Özçelik, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993)
 • Akpınar, Şerife (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalışma, on yedinci yüzyılın ikinci çeyreği ve on sekizinci yüzyılın başlarında yaşayan Âgâh'ın Türkçe Dûvânı'nın karşılaştırmalı metni ve bu metnin incelenmesinden oluşmaktadır. Âgâh, H. 1040/M. 1630-1631'de Semerkand'da ...
 • Oktay, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Aka Gündüz (1884?1958) yarım asırdan fazla Türk edebiyatına hizmet eden, yazdığı eserlerle dönemine ayna tutan, Balkan Savaşları sırasında, Mütareke Dönemi'nde ve Millî Mücadele yıllarında, Türk milletinin millî ve manevi ...
 • Tunç, Semra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996)
  This very study of us about the Literary Personality and works of Arif, of whom we could tell the fact that he lived in the second half of 14th c. and in the first half of 15th c., just referring to the copyright-dates of ...
 • Buyruk, İbrahim Ethem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-12)
  Bağdatlı Rûhî, XVI. yüzyıl Divan şairlerindendir. Babası gibi kendisi de asker olan şair, kalender tabiatlı bir mizaca sahiptir. Osmanlı coğrafyasının pek çok yerini gezmiş, değişik çevrelerde bulunarak çok sayıda insanı ...
 • İçel, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Türk kültürünün zengin parçalarından biri de herkes tarafından bilinen ve sık sık kullanılan atasözleridir. Atasözleri bu çalışmada bilimsel olarak ele alınarak, atasözlerine biçim açısından yaklaşılmış, atasözlerinin ...
 • Nazlı, Atiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  İnsanoğlunun, yaşanılmış geçmişini ve hayal ettiği geleceğini bir varmış, bir yokmuşla anlatan, olması istenilen kültür aktarımını en güzel şekilde sağlayan sözlü yollarla aktarılan edebî türe masal adı verilmektedir. ...
 • Sucu, Nurgül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Tezimizin konusunu teşkil eden Mir'âtü'l-Ahlâk; tamamı ahlâkî faziletlere dair 24 bölümden müteşekkildir. Eserde işlenen konular; ibadet, sabır, şükür, şecaat, zekâ, ciddiyet, rızâ, vefâ, sır saklama, cömertlik, af, iffet, ...
 • Direkci, Bekir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-06-30)
  Bu doktora çalışmasının konusunu müellifi Hızır bin Yakub tarafından hicri 809/1406 yılında yazılan, müstensihi Pir Muhammed bin Musluhiddin olan ve hicri 855/1452 yılında istinsah edilen "Cevâhirü’l-Me‘ânî" adlı eser ...
 • Öksüz, Mert (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmanın konusu Cumhuriyet sonrasında (1923-1960) yazılıp yayımlanmış manzum hicivlerdir. Araştırma "Giriş" ve üç bölümden oluşmaktadır. "Giriş"te hicvin tanımı, mahiyeti ve felsefesi anlatılmak istenmiştir. "İkinci ...
 • Yeniterzi, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989)
 • Hakverdioğlu, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Tezimizde Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya sunulmak üzere Faiz Efendi ve Şakir Bey tarafından hazırlanan mecmua esas alınmıştır. İbrahim Paşa gerçekten dikkatle incelenmesi gereken bir yenilikçi ve sanat kültür hayatına ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account