Selcuk University Digital Archive Systems

Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sevinç, Sema
dc.contributor.author Özaydın, Nilay
dc.date.accessioned 2015-06-02T10:50:25Z
dc.date.available 2015-06-02T10:50:25Z
dc.date.issued 2011-04-21
dc.identifier.citation Özaydın, N. (2011). Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/2307
dc.description.abstract Bu araştırmada müzik eğitimi ve konservatuar öğrencilerinin psikolojik ihtiyaçları ve yaşam doyumları farklı ana dallara, cinsiyete, yaşamının çoğunun geçirildiği yere, ailenin sosyo-ekonomik durumuna, anne babanın boşanmış olup olmama değişkenine, aile yapısı ve kardeş sayısı değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılaşmakta mıdır? Sorularına cevap aranmıştır. Bu araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama türünde bir araştırmadır. Araştırmaya yönelik veriler, anketler yoluyla elde edilmiş ve elde edilen veriler istatiksel yöntemlerle çözümlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının belirlenmesinde M. Teresa Heckert tarafından geliştirilen, YPİDÖ araştırmacı tarafından Türkçe' ye uyarlanan Psikolojik İhtiyaçlar Ölçeği kullanılmıştır. Global yaşam doyumunu ölçmek için Diener vd. (1985), tarafından geliştirilen Yaşam Doyumu Ölçeği' nin Türkçe' ye uyarlanması Köker (1991), tarafından yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Selçuk Üniversitesinin farklı fakültelerine devam eden üniversite öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem, tesadüfi küme örnekleme yöntemiyle oluşmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin cinsiyet, sınıf, yaşamının çoğunun geçirildiği yer ve fakülte değişkenlerinde, ayrıca aile yapısı değişkenine göre yaşam doyumlarında ve yaşam doyumu ile ilişki ihtiyaçları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Ailenin ortalama aylık geliri değişkeni açısından yaşam doyumu puan ortalamaları ile aile yapısı değişkenine göre psikolojik ihtiyaçlar alt boyutlarından başarı ihtiyacı alt boyutunda anlamlı düzeyde bir faklılık gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study seeks to answer the question of whether psychological needs and life satisfactions of music education and conservatory students vary significantly in terms of their divisions, gender, the place of residence for most of their lives, the socio-economic condition of the family, whether their parents? are divorced or not, family type and number of siblings. This study was carried out in relational survey, one of the general survey model. Data for the study was collected via a questionnaire and data was analysed using statistical methods. Psychological Needs Scale which was developed by M. Teresa Heckert and adapted to Turkish by researcher was used to determine students? psychological needs. Life Satisfaction Scale developed by Diener et al. (1985) to measure global life satisfaction was adapted to Turkish by Köker (1991). The universe of the study is compsoed of students attending different facutlies at Selçuk University. The sample was formed using random sampling method. Under the light of the results of the study, it was determined that there was not any significant difference between students receiving vocational music educaiton in terms of gender, class, the place of residence for most of the life and faculty. It was also found that there is not a significant difference in life satisfaction and life satisfaciton needs in terms of family type. It was found out that there was a significant difference in life satisfaction mean scores of the students according to average monthly family income. There also found significant difference in terms of the need for success ( a subdimension of pschological needs) according to family type. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject University students tr_TR
dc.subject Üniversite öğrencileri tr_TR
dc.subject Life satisfaction tr_TR
dc.subject Yaşam doyumu tr_TR
dc.subject Psychological needs tr_TR
dc.subject Psikolojik ihtiyaçlar tr_TR
dc.subject Music education tr_TR
dc.subject Müzik eğitimi tr_TR
dc.subject Education psychology tr_TR
dc.subject Eğitim psikolojisi tr_TR
dc.title Mesleki müzik eğitimi alan öğrencilerin psikolojik ihtiyaçlarının ve yaşam doyumlarının incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative An examination of psychological need and life satisfactions of students receiving vocational music education tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account