Türkiyat Araştırmaları Dergisi

Recent Submissions

 • Sertkaya, Osman Fikri (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2003)
  Çağdaş Türk lehçelerinden Sahalar (Yakut) Türkçesinde sis, Hakas Türkçesinde çıs, Şor Türkçesinde çış, Kırgız Türkçesinde cış şeklinde geçen ve "orman" anlamında kullanılan kelime, aynı anlamda eski Türkçenin runik harfli ...
 • Çiftçioğlu, Ferdi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Tırhala sancağı, XIV. yüzyılın sonlarında Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Devletin Balkanlarda ilk fethettiği yerler arasında yer alan sancak, 1881 yılına kadar Osmanlı idari taksimatındaki yerini korumuştur. Kuruluşundan ...
 • Çelik, Filiz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Osmanlı İmparatorluğu’nda, Tanzimat Fermanı’ndan Cumhuriyete kadar olan, 1839-1923 yılları arasında yaşanan modernleşme sürecini yönlendiren batılılaşma hareketi, başta devletin yönetimi olmak üzere eğitim, siyaset, sosyal, ...
 • Aytaç, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Yabancıların Türk halılarına olan ilgisi yüzyıllardır bilinmektedir. Özellikle XV. yüzyıldan sonra Avrupalı ressamlar tablolarında Türk halısı tasvirlemişlerdir. Tablolardaki renkler ile tasvirlenen halının renkleri ...
 • Erman, Kubilay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Afganistan’da 1979 ve 1989 yılları arasında devam eden Sovyet işgali Soğuk Savaş’ın son büyük silahlı çatışmasına yol açmıştır. “Savr Devrimi” olarak adlandırılan 1978 hükümet darbesinin Sovyet yanlısı yönetimine karşı ...
 • Vural, Feyzan Göher; Solmaz, Sefer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Destanlar, değerli birer edebî eser olmalarının yanı sıra, ait oldukları milletin tarihini, geçirdiği büyük olayları ve kültürel değerleri yansıtmaları bakımından da büyük öneme sahiptirler. Bir milletin kültürel zenginlikleri ...
 • Şimşek, Eyyub (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Dağlı eşkıyalarının Rumeli’yi kasıp kavurduğu dönemde Bergos civarında pek de meşhur olmayan Deli Kadri adlı bir eşkıya faaliyette bulunmaktaydı. Deli Kadri’nin politik arzulardan uzak, yağmacılığa dayalı faaliyetleri onu ...
 • Çelik, Bülent (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik yapısında kuruluş döneminden itibaren var olan askeri bir nitelik etkisini uzun yıllar boyunca sürdürmüş ve bu durum neredeyse tüm Osmanlı evrenini içine alan, kuşatan bir hayat tarzına ...
 • Öğünç, Banu (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Established on three different continents, the Ottoman Empire demonstrated unquestioned political success and constituted the representation of orientalism for the West. Both her geographical position and her cultural ...
 • Şahin, Feyza Kurnaz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Bu çalışmada, I. Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nde kadına yönelik olarak yapılan propaganda çalışmaları irdelenmiştir. Zira, kadınlar savaş dönemlerinde mağdur olmakla birlikte görev ve sorumlukları da o nispette ...
 • Muşmal, Hüseyin; Mehmet, Özçelik (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Günümüzde Konya ilinin Güneysınır ilçesinin merkez mahallelerini oluşturan Karasınır ve Elmasun, Osmanlı Devleti döneminde Konya Vilayeti’nin Belviran Kazası’na bağlı köyler idi. Bu iki yerleşim yerinin bağlı bulunduğu ...
 • Aydın, Timur (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  G. Lakoff ve M. Johnson’ın metafor kuramı, metaforun yalnızca bir edebî sanat olmayıp algı ve davranışlar üzerinde etkisi olan bir psikolojik ve bilişsel mekanizma olduğunu göstermektedir. Bu çalışmanın ilk kısmında Lakoff ...
 • Evirgen, Arife Ece (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Harezm, Horasan, Semerkant, Belh, Hisar gibi şehirleri hâkimiyeti altına alarak Şibanîler devletini kuran Şiban Han, 1451-1510 yılları arasında yaşamış bir Özbek hanıdır. Ömrünü savaş meydanlarında geçiren Şiban Han’ın ...
 • Bingöl, Ulaş (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Tanzimat Dönemi Türk edebiyatının öncü şahsiyetlerinden Abdülhak Hamit, birçok edebiyatçıyı etkilemiştir. Divan şiiri geleneğini hercümerç ettiğini bizzat kendisinin dile getirdiği Hamit, onu seven ve takip edenler tarafından ...
 • Karadağ, Selman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Türk kültür ve edebiyatı açısından önemli bir yere sahip olan Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin düşünceleri, eserleri ve hayatı hakkında asırlardır binlerce eser kaleme alınmış ve halen de alınmaya devam edilmektedir. Özellikle ...
 • Şahin, Savaş (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  17. asırda Maňgışlak, Üstyurt ve Balkan’dan Rusya’ya göç eden Kuzey Kafkas Türkmenleri 1677 yılında öncelikle Astrahan’a yerleşmişlerdir. Daha sonra ise Stavropol’da Kuma ve Terek Nehri boylarına yerleşen Türkmenler burada ...
 • Zeren, Münevver Ebru (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Eski Türkçede özel kişi adı veya unvan olarak da karşımıza çıkan bögü/bügü sözcüğünün kökeni, anlamı ve etimolojisi hakkında şimdiye kadar farklı görüşler ortaya konmuştur. bögü/bügü, Hun, Göktürk ve Uygur dönemlerinde ...
 • Bars, Mehmet Emin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Arketipsel sembolizm son dönemlerde edebî eserlerin incelenmesinde yaygın biçimde kullanılan yöntemlerden biridir. Bu çalışmada Dede Korkut anlatılarından Deli Dumrul hikâyesi arketipsel sembolizm bakımından incelenmiştir. ...
 • Çapraz, Erhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Yer ve gök, Türk kozmogonisinde dikotomik tasavvurun temel unsurlarını teşkil etmektedir. Bu tasavvurun -tespit edebildiğimiz kadarıyla- ilk örneklerine XVII. yüzyılda rastladığımız âşık tarzı yer ile gök destanlarında da ...
 • Garibova, Jale (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2018)
  Makale, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin genişletilmesi bağlamında, Sovyet sonrası Azerbaycan'da kimliğin yeniden doğuşu sürecini ele almaktadır. Özellikle dilsel düzeyde kimlik ifadesinin çeşitli biçimleri, ...

View more