Selcuk University Digital Archive Systems

Kur'an kursu öğrencilerinin gözüyle öğreticilerin iletişim davranışlarının din eğitimi açısından değerlendirilmesi: Diyanet İşleri Başkanlığı Konya il merkezindeki yatılı kız Kur'an kursları örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tavukçuoğlu, Mustafa
dc.contributor.author Aköz, Fatma
dc.date.accessioned 2015-03-19T12:50:03Z
dc.date.available 2015-03-19T12:50:03Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Aköz, F. (2011). Kur'an kursu öğrencilerinin gözüyle öğreticilerin iletişim davranışlarının din eğitimi açısından değerlendirilmesi: Diyanet İşleri Başkanlığı Konya il merkezindeki yatılı kız Kur'an kursları örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1799
dc.description.abstract Araştırmanın konusu din eğitimi-öğretimi alanında Kur'an kursu öğreticilerinin hem öğretme-öğrenme sürecini yürütmede hem de öğrencileriyle diyalogları kapsamında iletişim davranışlarına ilişkin durumlarının belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2009-2010 öğretim yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, Konya il merkezindeki bünyesinde hafızlık eğitimi de veren yatılı kız Kur'an kurslarında öğrenim gören 588 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada ?Öğreticilerin İletişim Kurma Süreciyle İlgili Öğrenci Algıları Envanteri? kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik tekniklerin yanısıra, ?Tek Yönlü Varyans Analizi?, ?F-testi? ve ?Tukey testi? kullanılmıştır. Araştıma giriş, iki bölüm, sonuç, bibiliyografya ve eklerden oluşmaktadır. Giriş bölümü araştırmanın metodolojisinden oluşmaktadır. Birinci bölümde araştırmanın teori kısmına ilişkin bilgiler; iletişim, iletişim-eğitim ilişkisi ve iletişimin din eğitimindeki önemi yer almaktadır. İkinci bölümde, araştırma bulguları, verilerin analizleri ve değerlendirmeler bulunmaktadır. Sonuç bölümü ise bulgulara ilişkin yorumlar ve araştırmaya yönelik geliştirilen bazı önerilerden oluşmaktadır. Ekler bölümünde araştırmada kullanılan envanter ve anketler bulunmaktadır. Araştırma sonucunda, Kur'an kursu öğreticilerinin yeterli ve başarılı oldukları iletişim davranışlarına sahip oldukları gibi eğitim-öğretimin verimliliğini düşüren veya engelleyen iletişim eksenli eksiklikleri olduğu da görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract The subject of this research is to determine the status of communication between the teachers of the Quran Courses and the students in their teaching-learning process as well as establishing dialogue. The sample of this research consists of 588 students of different boarding Islamic seminaries ( which also includes training of memorising the Quran ) in Konya under the Department of Religious Affairs which are providing education for 2009-2010 academic year.In this research, "Student Perceptions about the Communicating Process Inventory" was used. To analyze the data of the research, descriptive statistical techniques were used as well as "One-Way Anova", "The F-test? and ?Tukey test? are used. This research consists of an introduction, two chapters, a conclusion, a bibliography and appendices. The opening chapter consists of the research methodology. The first chapter is on the theory of the research, the definitions of communication, the relationship between communication and education and the state of communication in religious education. The second chapter covers the research findings, data analysis and evaluations. Conclusion part includes comments on the findings and suggestions. The inventories and the questionnaires are in the appendices section. As a result, it can be said that the teachers of the Quran Courses can enact sufficient and successful communication behaviors besides lacks of communications which reduces or hinders the efficiency of the education. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Konya tr_TR
dc.subject İletişimsel davranış tr_TR
dc.subject Communicative behaviours tr_TR
dc.subject Kur'an kursları tr_TR
dc.subject Koran schools tr_TR
dc.subject Din eğitimi tr_TR
dc.subject Religious education tr_TR
dc.subject Din hizmetleri tr_TR
dc.subject Religious services tr_TR
dc.subject Diyanet İşleri Başkanlığı tr_TR
dc.subject Presidency of Religious Affairs tr_TR
dc.title Kur'an kursu öğrencilerinin gözüyle öğreticilerin iletişim davranışlarının din eğitimi açısından değerlendirilmesi: Diyanet İşleri Başkanlığı Konya il merkezindeki yatılı kız Kur'an kursları örneği tr_TR
dc.title.alternative Assessment of instructors' communication behaviors through the Quran course students in terms of religious education (Case study: Boarding girl Quran courses under the Department of Religious Affairs in Konya center) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account