Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tıraşcı, Serap Gündüz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-10-07)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusu bir rüya ta'birnâmesidir. Eserin yazarı ve yazıldığı dönem bilinmemektedir. Eser elli üç bâbdan oluşmuştur. Eserin başında her bâbda geçen kelimeler verilmiştir. Sonra her bölümde bazı ...
 • Ölker, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Kara, Öznur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Tarsus Masalları adlı tezimiz, Tarsus ve köylerinden derlemiş olduğumuz dört fıkra ve kırk altı masaldan oluşmuştur. Tezimiz; Ön Söz ve Girişten sonra dört bölümden meydana gelmiştir. Çalışmamızın Giriş kısmında, Tarsus'un ...
 • Cabur, Ayşegül Kılınç (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Halk kültürü bir milletin asli karakterini teşkil eder. Tarık Buğra da içinden çıktığı toplumun değerlerini romanlarında en iyi şekilde yansıtan bir yazarımızdır. Biz bu çalışmamızda, halk hayatını ve kültürünü eserlerinde ...
 • Becel, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Aktaş, Tuğba (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-13)
  Tatar Türkçesindeki ?Baş? ve ?Baş?ta Bulunan Organ Adları İle Kurulmuş Deyimler ve Bu Deyimlerin Türkiye Türkçesindeki Şekilleriyle Karşılaştırılması adlı yüksek lisans tez çalışmamızda iki lehçenin deyimlerindeki ...
 • Ceylan, Tüba (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2007)
  İranlı mutasavvıf şair Feridüddin Attar'ın ?Esrarname? adlı tasavvufi eseri, Türk şair ve mutasavvıflarını oldukça etkilemiş ve bu eserin Türkçeye pek çok tercümesi yapılmıştır. Bu tercümelerden bir tanesi de kaynaklarda ...
 • Yiğit, Nermin Şerif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-09-17)
  Post-modern edebiyatın dayandığı temellerden biri olan metinler arasılık, pek çok yapıtta karşılaşılan bir özelliktir. Daha zengin okumalara olanak sağlayan bu özellik, Tezer Özlü'nün kurmaca metinlerinde de görülmektedir. ...
 • Özfırat, Bayram (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tokatlı İshâk Efendi on yedinci yüzyılda yaşamış önemli bir şâir ve yazardır. Biyografik kaynaklar kendisinden fazla bahsetmez. Bizim üzerinde çalıştığımız Nazmu'l-Ulûm, Nazmu'l-Le'âlû ve Manzume-i Keydânû adlı mesnevûlerinde, ...
 • Ekici, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-16)
  Çalışmamız, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi Emanet Hazinesi Bölümü 1470 numaralı mecmûanın tanıtımı ile transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Metni hazırladıktan sonra mecmuadaki şiirleri divanlardaki şiirlerle ...
 • Akar, Betül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-10-20)
  Çalışmamız, Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi R.1965 numaralı mecmua (90b-176b)'nın tanıtımı ile transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Metni hazırladıktan sonra mecmuadaki şiirleri bilimsel yayınlarla karşılaştırarak ...
 • Doğru, Meral (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Destan, masal, efsane, fıkra, halk hikâyesi vb. sözlü kültür ürünlerine halk anlatıları denmektedir. Halk anlatıları geçmişte olduğu gibi günümüzde de yaşamaya devam eden kültürel geleneğin sözlü olarak taşıyıcısı konumundadır. ...
 • Erhan, Hanım Ayşe (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Türk Sözü, 12 Nisan 1914 - 24 Temmuz 1914 yılları arasında on altı sayı yayımlanmış ideolojik ve edebû bir dergidir. Müdürü Celal Sahir, Başyazarı Ömer Seyfettin'dir. İstanbul'da Tanın Matbaası tarafından yayımlanmıştır. ...
 • Göbütoğlu, İdris (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995)
 • Kıraç, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  XVI. yüzyıl şairlerinden olan Ûdû'nin Mâcerâ-yı Mâh mesnevûsi, Ankara Millû Kütüphane Yazma Eserler Bölümü Yz A 2770 numarada kayıtlıdır. H.975/1567-1568 yıllarında tamamlanan eser 1270 beyitten oluşmaktadır. Eserin ...
 • Üçler, Fatma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Ülker Köksal Hayatı- Eserleri- Sanatı adlı tezimizde, tiyatro ve çocuk edebiyatı alanlarında eserler veren Ülker Köksal'ın edebiyatçı kimliği ve eserlerinin özellikleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Tezin ?Giriş? bölümünde ...
 • Yorulmaz, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Hazırlamış olduğumuz bu tezin konusunu Cumhuriyet devri sanatçılarından Vedat Örfi Bengü'nün romanları üzerine yapılmış bir inceleme oluşturur.Amacımız edebiyat tarihimizin seyri içerisinde yazarımızın romanlarıyla aldığı ...
 • Kaya, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-10)
  Wilhelm Radloff'un kaleme aldığı "Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy" Türk Lehçelerinin bir sözlük denemesidir. Radloff'un geniş bir alanda çalışarak oluşturduğu dört ciltlik eseri Türklük Bilimine çok önemli katkılar ...
 • Gazel, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Haberlesme ve enerji dagıtım kablolarında, geleneksel izleme ve kontrolün zor ve pahalı oldugu, elektriksel açıdan tehlikeli çevre ortamlarında optik fiberli kablolardan sensör olarak faydalanılmaktadır. Yer altı enerji ...
 • Kaya, Erhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Tanzimat'tan sonra tanıştığımız süreli yayınların Türk kültür ve medeniyet tarihinde önemi büyüktür. Batı kültürüyle ilgili birçok gelişme bu yayınlar vasıtasıyla öğrenilmiş ve uygulanmıştır. Bunlarla beraber Türk edebiyatına ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account