Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ildız, Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Türkben, Hakan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Hüseyin Fahreddin Dede 1853 yılında Beşiktaş Mevlevîhânesi'nde doğmuş ve 1911 yılında yakalandığı kolera hastalığı sebebiyle 57 yaşında olduğu halde Beşiktaş Mevlevîhânesi'nin devamı olan Bahariye Mevlevîhânesi'nde vefat ...
 • Gülmez, Mevlüt (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Sevindik, Hakan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-30)
  Bu çalışmanın ana konusunu, 17. yüzyıl Mevlevi şairlerinden Fasîh Ahmed Dede'ye atfedilen Behişt-âbâd adlı mesnevinin çeviri yazılı metni ve incelenmesi oluşturmaktadır. Tek yazma nüshası İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ...
 • Deveci, Menşure (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Üzerinde dilbilgisi ve sözlük çalışması yaptığımız, tam adı Haz? Kit?b-ı Ferec Ba`de'ş-Şidde adlı eser, ?zorluklardan sonra kolaylığın, üzüntülerden sonra sevinçlerin yaşandığı? hikâyelerin anlatıldığı bir kitaptır. Ferec ...
 • Küçükballı, Fatih Numan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-13)
  Bu çalışmada Gazipaşa (Antalya) ilçesinin doğusundan seçilen beş köyden metinler derlenmiştir. Seçilen köylerin Gazipaşa'nın genel ağız özellikleri içerisinde az da olsa farklılık arz etmesine, birbirine komşu olmalarına ...
 • Uysal, Yavuz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Gazipaşa'da Folklor ve Halk Edebiyatı Ürünleri isimli bu çalışmada, Gazipaşa bölgesinde geçmişte yaşanmış ve unutulmaya yüz tutmuş halk edebiyatı ürünleri ile günümüzde halen yaşatılmaya çalışılan gelenek, görenek ve ...
 • Kolot, Berna (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma, Trabzon'un Akçaabat ilçesinin Demirci Köyü'nde yaşamakta olan halkın geçiş dönemlerine dair inanma, yöntem ve uygulamalarını ele almaktadır. İnsan hayatının en önemli geçiş dönemleri olarak kabul edilen bu ...
 • Arslan, Tolga (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-16)
  Bu çalışmada, Afganistanlı Özbek şair Gulam Sahi Vekilzade Andhoyi'nin Kö?il Nev?si ve Ezgü Niyet isimli şiir kitapları esasında dil ve üslup incelemesi yapılmıştır. Araştırmamız; Giriş, Çevriyazılı Metin, İnceleme ile ...
 • Önel, Feyza (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Gülten Dayıoğlu'nun Romanlarında Çocuklar?adlı yüksek lisans tezinde,yazarın ?9-14?yaş düzeyi için yazılmış çocuk romanları çocuk karakterler çerçevesinde incelenmiştir.Çalışmada;romanın özeti ve ana çocuk karakterin romanda ...
 • Ataseven, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmanın ana konusunu adına daha önce rastlanmamış Hakkânî'ye atfedilen Manzûme-i Nasâyih adlı eserde manzum âyet ve hadis yorumlarının bulunduğu bölümlerin çeviri yazılı metni ve incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmamız ...
 • Güzel, Mehmet Şirin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada, Türkçenin ağır ve ağdalı dönemlerine ait eserlerden birinin bugüne değin baskıları incelenerek Türkçenin sadeleşme seyri belirlenmeye çalışılmıştır. Bir eserin bünyesinde, yazıldığı ya da yeniden kaleme ...
 • Büyükoflaz, Rukiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Ergun, Pervin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993)
 • Günay, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Süreli yayınlar edebiyat tarihi araştırmalarında her zaman önemli bir yer tutmuştur. Tanzimat döneminde gazete ve dergilerin yayın hayatlarına başlamalarıyla Türk fikir hayatında önemli değişikler ve gelişmeler meydana ...
 • Turan, Bülent Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-07-12)
  Bu çalışmada, İş Bankasındaki görevinden emekli olduktan sonra, 2000?li yılların başından itibaren edebiyat dünyasına adım atan Hasan Eskil?in roman ve hikâyeleri, klasik metin tahlili yöntemiyle incelenmiştir. Hasan Eskil ...
 • Yavuz, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Eski Anadolu Türkçesi döneminde çeşitli bilim dallarında yazılmış eserler arasında tıp yazmaları önemli yer tutar. Çalışmamızdaki amaç tıp yazmaları üzerine yapılacak araştırmalara katkı sağlamak, Türkiye Türkçesinin kaynağı ...
 • Yavi, Fecri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-07-04)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusunu Sabâyî mahlaslı bir müellif tarafından hicri 915 (miladi 1509) yılında yazılan Hikâyet-i Üveysü'l Karanî isimli eser oluşturmaktadır. Eser, Yemen'de yaşayan Veysel Karanî'nin Hazret-i ...
 • Karga, Bilge (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-16)
  Çalışmamızın konusu Hıfzî'nin Mir'âtü'l-Kuds adlı eseri olup XVII. yüzyıla aittir. Kudüs'ün değerini gerek burada geçen hâdiseler gerekse peygamber kıssaları, hadîsler, âyetlerle anlatan eser, seyahatnâme özelliği taşımaktadır. ...
 • Koçer, Nurseher (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Adıyla yaptığım bu derleme çalışmasında, Konya iline bağlı Ilgın ilçesinin geleneğe bağlı yapısını ortaya koyup değerlendirmeye çalıştım. Bu araştırmayı yapmaktaki temel amacım ,merkeze yakın bir ilçe olan ve hızla gelişen ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account