Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Kaya, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-10)
  Wilhelm Radloff'un kaleme aldığı "Opıt Slovarya Tyurkskih Nareçiy" Türk Lehçelerinin bir sözlük denemesidir. Radloff'un geniş bir alanda çalışarak oluşturduğu dört ciltlik eseri Türklük Bilimine çok önemli katkılar ...
 • Özdemir, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-10)
  Sadri Maksudi Arsal, İdil-Ural Türklerinden olup Türk kültür ve siyaset alanında önemli hizmetleri bulunan bir kişidir. Türkiye'de bilim adamı, hukukçu, siyasetçi olarak tanınmaktadır. Maksudi, henüz çocuk sayılabilecek ...
 • Fidan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-27)
  Bu çalışma Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki 7890/4 numaralı mesnevi mecmuası eserin 75b ve 145b varakları arasındaki bölümün transkripsiyonlu metni ve incelemesinden oluşmaktadır. Bu varaklar arasında dokuz adet ...
 • Yıldız, Ömer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-27)
  Çalışmamızın konusunu oluşturan eser Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki BY7890/4 numarada kayıtlıdır. Eserin tamamı 145 varak olup çalışma alanımız 1b-75a varakları arasıyla sınırlandırılmıştır. Tezimiz bu yazmanın ...
 • Süngü, Zeynep (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-27)
  Çalışmamız, Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesindeki 15 Hk 224 numaralı mecmuanın tanıtımı ve muhtevası ile manzum kısmının transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Bu iki bölümü ise üçüncü bir ana bölüm olarak mecmuaya ...
 • Özer, Vahdi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-22)
  Bu çalışmada "Efsane ve Halk Hikâyelerinde Peygamberler ve Velîler Üzerine Bir Araştırma" konulu yüksek lisans tezi ele alındı. Bu tezle ilgili öncelikle efsaneler ve halk hikâyeleri ile ilgili basılmış kitaplardan, yüksek ...
 • Aker, Abdulhalik (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Süleyman Çobanoğlu, Dergâh dergisinde yayınladığı ilk şiiriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran nadir şairlerden biridir. 90'lı yıllarda modern şiirle uğraşan hemen herkesin ...
 • Hamad, Kosar Othman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-11-11)
  Bu çalışmada, 19. yüzyılın başarılı tasavvuf şairlerinden Kerküklü “Şeyh Abdulkȃdir Talebânî” (Fȃiz) ele alınmıştır. Şairin Türkçe şiirleri, farklı kaynaklardan bir araya getirilerek dil incelemesi yapılmıştır. Çalışma ...
 • Atalay, Nuray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-18)
  Son dönem yazarlarımızdan olan Emine Işınsu, geniş bilgi birikimi ve yaşadığı kültürel ortamın etkisiyle eserlerinde toplumu aydınlatmıştır. Eserlerinde milli duygu ve düşüncelerimizi içeren birçok konuya temas etmiş, ...
 • Kazanci, Sinan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-15)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusu, aslı Rodos Hafız Ahmetağa Kütüphanesi'nde bulunan, dijital görüntüleri ise Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde (asıl nüsha olarak kabul edilen) olan, Bursa İnebey Yazma ve Basma ...
 • Yavi, Fecri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-07-04)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusunu Sabâyî mahlaslı bir müellif tarafından hicri 915 (miladi 1509) yılında yazılan Hikâyet-i Üveysü'l Karanî isimli eser oluşturmaktadır. Eser, Yemen'de yaşayan Veysel Karanî'nin Hazret-i ...
 • Arzı, Saadet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-18)
  XVI. yüzyıl divan şiirini şekillendiren en önemli unsurlar hiç şüphesiz İslâmî inançlar (ayet, hadis), peygamber kıssaları ve mucizeleri, İslâm tarihi, dinî menkıbeler ve Türk tarih ve kültürüdür. Bu çalışmamızda XVI. ...
 • Uygun, Muhsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-01-08)
  Tezimizde Çulluk Kapan Lügati üzerine İnceleme-Metin-Dizin çalışması yapılmıştır. Arap harfli metin, çevriyazı alfabesine aktarılmış ve kelimelerin dizini yapılmıştır. Eserin inceleme kısmında dikkat çeken imlâ özellikleri ...
 • Reyhanoğulları, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Orhan Duru (1933-2009), 1950 kuşağının diğer bütün yazarları gibi Sait Faik Abasıyanık'tan etkilenerek yola çıkmıştır. Buna rağmen Duru, bu kuşak içinde farklı bir yere sahiptir. Ele aldığı konular bakımından bu kuşak ...
 • Yorulmaz, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Hazırlamış olduğumuz bu tezin konusunu Cumhuriyet devri sanatçılarından Vedat Örfi Bengü'nün romanları üzerine yapılmış bir inceleme oluşturur.Amacımız edebiyat tarihimizin seyri içerisinde yazarımızın romanlarıyla aldığı ...
 • Dağı, Satiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Masallar, canlı kultur hazinelerimizdir. Bu yonuyle masalların mutlaka unutulmadan, cağın bilim, iletisim ve teknolojisi icerisinde kaybolup gitmeden derlenip korunma altına alınmaları gerekmektedir. Derlendiği bolgenin ...
 • Günay, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Süreli yayınlar edebiyat tarihi araştırmalarında her zaman önemli bir yer tutmuştur. Tanzimat döneminde gazete ve dergilerin yayın hayatlarına başlamalarıyla Türk fikir hayatında önemli değişikler ve gelişmeler meydana ...
 • Yaşkeçeli, Mutlu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Tanzimat'la birlikte Batı Edebiyatı'nın etkisiyle Türk Edebiyatı'nda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Batı Edebiyatı'ndan edebiyatımıza birçok yeni tür girmiştir. Gazete ve dergi bu yeni türler arasında en çok ilgi görenlerdendir. ...
 • Doğan, Hilal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Kemal Tahir, çağdaş Türk edebiyatının yetiştirmiş olduğu değerli romancılarımızdan biridir. Bu nedenle de hakkında çok fazla araştırma yapılmış ve yazılar yazılmıştır. Biz de çalışmamızda, yazarın romanlarındaki kadın ...
 • Gedik, Melike (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Konya ili Derebucak ilçesinde derleme metoduyla elde ettiğimiz verilere göre hazırlanan bu tezimizde Derebucak'ın gelenek, görenek, örf ve adetlerini açıklamaya çalıştık. Ayrıca Türk halk edebiyatı ürünleri olan; masal, ...

View more