Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing 2008, Cilt 8, Sayı 15 by Title

Browsing 2008, Cilt 8, Sayı 15 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Armağan, Ramazan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Temel ihtiyaç ve insan hakkı olan sağlık hizmetleri, devletin maliyet - fayda ilişkisi kurmaksızın kaynak tahsis etmesi gereken bir hizmet türüdür. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de sosyal ve ekonomik kalkınmanın temel ...
 • Aygün, İnci; Kazan, Halim (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Aile çok geniş bir ürün/hizmet yelpazesi için önemli bir karar verme, satın alma ve tüketim birimidir. Bu bağlamda araştırmanın amacı bu önemli birimin satın alma davranışını anlama temel amacı doğrultusunda; aile ...
 • Tumay, Meltem (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Şirketlerin sosyla sorumluluğu kavramı yeni değildir. Bir şirketin ana amacı en az maliyet ile en çok gelir elde etmektir. Öte taraftan etik değerlere önem veren işadamları halka ve kendilerine karşı sorumluluklarının ...
 • Türk, Zeynep (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Hizmet sektörünün günümüzde artan önemi, literatürde pek çok araştırma yapılmasına neden olmuştur. İşletmelerde karın, pazar payının ve gelişim kabiliyetinin artmasında kalite ve müşteri tatmini önemli ölçüde etkili ...
 • Yılmaz, Baki (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Günümüzde giderek gelişen bir hizmet üretim sektörü olan hastane işletmeleri, yoğun rekabet koşulları altında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Rekabete karşı koyarak rekabetçi üstünlükler elde etmek isteyen hastane ...
 • Altuntuğ, Nevriye (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Günümüzde işletmelerin rekabetçi üstünlüklere ulaşmaları önemli olmakla birlikte eğer bu üstünlükler sürdürülebilirlik özelliğine sahip değilse fazla bir anlam ifade etmemektedir. Rakipler tarafından taklit edilemeyen, ...
 • Gökçe, Orhan; Turan, Erol (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren tüm dünyada, küreselleşme, rekabet, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin baskısıyla, pek çok ülke, ekonomik, siyasal, ve idari sistemlerinde köklü değişim ve dönüşümler ...
 • Temizel, Handan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Kamuoyu çağdaş politika biliminin üzerinde durduğu önemli konulardan biridir. Kamuoyu kavramı, her ne kadar yeni bir kavram olmasa da bilimsel araştırmalarda konu olarak ele alınması oldukça yenidir. Özellikle siyaset ...
 • Torun, İshak (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Bu çalışmada, toplumsal zihniyetteki iktisadileşmenin nedenleri analiz ediliyor. Konunun analizi, büyük ölçüde, Max Weber’in düşünceleri çerçevesinde yapılıyor. Max Weber, Batı toplumlarının gelişme dinamiğini rasyonelleşme ...
 • Saatçioğlu, Cem; Korap, Levent (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için M2 geniş kapsamlı parasal büyüklüğü üzerine kurulan bir para talebi modeli elde para tutumuna karşı çeşitli almaşık maliyet unsurları dikkate alınarak portföy temelli bir yaklaşım ...
 • Leblebici, Doğan Nadi (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Örgüt kuramı, sosyal bilimlerin bir disiplini olarak olgunlaşma sürecini yaşamaktadır. Alandaki çalışmalar örgütleri farklı açılardan tanımlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. Alanın nesnesi bellidir ancak nesnenin tanımı ...
 • Mimaroğlu, Hande; Özgen, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Çalışmada “mobbing” kavramı ele alınmıştır. “Mobbing, ” taciz etme, birine karşı örgütlenerek saldırıya geçme ve örgüt içinde psikolojik terör uygulama olarak tanımlanmaktadır. “Mobbing, ” oldukça eski bir fenomen olmasına ...
 • Küçük, Orhan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Ülkemizdeki işletmelerin neredeyse tamamını oluşturan, istihdama ve bölgesel kalkınmaya önemli katkıları olan KOBİ’lerin temel sorunlarından biri finansman sorunudur. Finansman sorununa yol açan kalemlerden biri de ...
 • Ay, Ahmet; Şaylan, Şerife; Koçak, İsmail (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Bu çalışma, reel döviz kuru ile çıktı düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisini ve bu ilişkinin yönünü zaman serisi analiz yöntemleriyle incelemeyi amaçlamaktadır. Bu ilişkinin araştırılmasında Türkiye ekonomisinin ...
 • Seyrek, İsmail; Sarıkaya, Murat (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Bu çalışma Avrupa Topluluğuna girmeyi amaçlayan Türkiye için optimal bir teknoloji politika çerçevesi oluşturmak için dünyadaki teknoloji politikaları arasında bir karşılaştırma yapmak amacındadır. Bilindiği gibi Altıncı ...
 • Afşar, Aslı (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Finansal sistemin gelişimi ile ekonomik büyüme ilişkisi uzun yıllardır tartışılmaktadır. Genel ekonomik başarı, finans sisteminin etkinliğine büyük ölçüde bağlı görünmektedir. Diğer yandan, ekonomik büyüme ortalama gelir ...
 • İraz, Rifat; Zerenler, Muammer (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak adlandırılmakta ve bilgi günümüzün en önemli kaynağı olarak yeni değer yaratan bütün yeniliklerin temel girdisi olarak kullanılmaktadır. Geçmişte organizasyonlar için bürokratik ...
 • Yaraş, Eyyup (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Bu çalışmanın temel amacı, tüketicilerin fiyat algılamaları itibariyle farklı pazar bölümlendirmeleri oluşturup oluşturmadıklarını tespit etmektir. Ayrıca başta, demografik özellikler olmak üzere, pazar bölümleri hakkında ...
 • Gürpınar, Koray; Sandıkçı, Mustafa (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Porter, 1990 yılında yayınladığı “Ulusların Rekabet Avantajı” isimli kitabında geliştirdiği modeli ile, bazı ulusların “neden” diğerlerine göre belirli sektörlerde daha rekabetçi olduğu sorusuna yanıt vermeye çalışmıştır. ...
 • Eleren, Ali; Koray, Gürpınar (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2008)
  Üretim işletmelerinde en önemli sorunlardan birisi ürünlerde kalite normlarının sağlanması ve sürekliliğidir. Ürün kalitesi hammaddeden ürünün son haline kadar geçen sürecin bir sonucudur. Bu nedenle ana üretim süreci ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account