Selcuk University Digital Archive Systems

Farklı bilişsel tempoya sahip 5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tepeli, Kezban
dc.contributor.author Er, Semra
dc.date.accessioned 2015-02-17T12:21:05Z
dc.date.available 2015-02-17T12:21:05Z
dc.date.issued 2012-06-05
dc.identifier.citation Er, S. (2012). Farklı bilişsel tempoya sahip 5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1463
dc.description.abstract Bu araştırma da farklı bilişsel tempoya sahip 5-6 yaş grubu çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerileri incelenmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkenini 5-6 yaş grubu çocukların “işitsel muhakeme ve işlem becerileri”, bağımsız değişkenini ise “bilişsel tempo” oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Konya il merkezindeki ilköğretim okullarının bünyesindeki anasınıfları ile bağımsız anaokullarına devam eden çocukların içinden tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 350 çocuk oluşturmuştur. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; çocukların kişisel bilgilerinin edinilmesi için “Kişisel Bilgi Formu”, çocukların bilişsel tempolarını belirlemek için de Wright (1971) tarafından geliştirilen “Kansas Reflection-Impulsivity Scale for Preschool (KRISP): Kansas Okul öncesi Dönemdeki Çocuklar İçin Düşüncelilik-İçtepisellik Ölçeği (KOÖDÇDİ)” nin A formu kullanılmıştır. 5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini ölçmek için ise Gardner (1992) tarafından geliştirilen Test of Auditory Reasoning and Processing Skills-TARPS temel alınarak yeniden geliştirilen “Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi-(SİMİBT)” kullanılmıştır. Öğrencinin Adı Soyadı: Semra ER Numarası: 084238031006 Ana Bilim / Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Tezli Yüksek Lisans x Doktora Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kezban TEPELİ Tezin Adı: Farklı Bilişsel Tempoya Sahip 5-6 Yaş Grubu Çocukların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerilerinin İncelenmesi viii Çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri testi toplam test ve alt test puanları, sahip oldukları bilişsel tempo bakımından F testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular aşağıda özetlenmiştir: -Hızlı doğrucular ile yavaş doğrucuların Genel Bilgi alt test puan ortalamaları hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksektir. -Hızlı doğrucular ile yavaş doğrucuların Sözel Anlamsızlıklar alt test puan ortalamalarının hızlı yanlışçılar ile yavaş yanlışçıların puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. -Yavaş doğrucuların Aritmetik Muhakeme alt test puan ortalamaları, hızlı doğrucular, yavaş yanlışçılar ve hızlı yanlışçıların puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. -Yavaş doğrucuların yani reflektiflerin Analojik Tamamlama alt test puan ortalamasının Hızlı yanlışçılardan (İmpulsif) önemli düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır. -Yavaş doğrucuların ve hızlı doğrucuların Nedensel Muhakeme alt test puan ortalamasının hızlı yavaşçılar ile yavaş yanlışçıların Nedensel Muhakeme alt test puan ortalamasından önemli düzeyde yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. -Yavaş doğrucuların (Reflektif) Benzerlikler alt test puan ortalamasının, hızlı yanlışçıların (İmpulsif) Benzerlikler alt test puan ortalamasından önemli düzeyde yüksek olduğu görülmüştür. -Hızlı doğrucular ve yavaş doğrucuların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri toplam test puan ortalaması, yavaş yanlışçılar ve hızlı yanlışçıların İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri toplam test puan ortalamasından önemli düzeyde yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan genel sonuç: Yavaş doğrucu (Reflektif) çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri puan ortalamalarının, hızlı yanlışçı (İmpulsif) çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri puan ortalamalarından önemli düzeyde yüksektir. tr_TR
dc.description.abstract Auditory reasoning and processing skills of 5-6 year old children having different conceptual tempo were examined in this research. The dependent variable of the research was auditory reasoning and processing skills of 5-6 year old children while the independent variable was "conceptual tempo". The working group of the study consisted of 350 children attending nursery classes within primary schools and independent kindergartens in Konya city Centrum in 2010-2011 academic year who were selected by random cluster sampling method. The research is in relational scanning model. As a data collection tool; "Personal Information Form" was used to gain personal information of the children: Form A of “Kansas Reflective-Impulsive Scale for Preschoolers (KRISP) which was developed by Wright (1971) was used to determine conceptual tempo of the children. Selcuk Auditory Reasoning and Processing Skills Test-(SİMİBT) which was re-developed based on the Test of Auditory Reasoning and Processing Skills- TARPS developed by Gardner (1992) was used to measure auditory reasoning and processing skills of children aged 5-6. Children’s total test and subtest scores from the Test of Auditory Reasoning and Processing Skills were compared with their conceptual tempo by F test. Öğrencinin Adı Soyadı: Semra ER Numarası: 084238031006 Ana Bilim / Bilim Dalı: Çocuk Gelişimi ve Ev Yönetimi Eğitimi / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Programı Tezli Yüksek Lisans x Doktora Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kezban TEPELİ Tezin Adı: Examination of Auditory Reasoning and Processing Skills of 5-6 Year Old Children Having Different Conceptual Tempo. x Findings of the research are as following: - General Information subtest average mean scores of fast accurate responders and slow accurate responders are significantly higher than average mean scores of fast inaccurate responders and slow inaccurate responders -It was found out that Verbal Absurdities subtest average mean scores of fast accurate responders and slow accurate responders are significantly higher than average mean scores of fast inaccurate responders and slow inaccurate responders - It was determined that Arithmetic Reasoning subtest average mean scores of slow accurate responders are significantly higher than fast accurate responders and average mean scores of fast inaccurate responders and slow inaccurate responders - Analogical Completions subtest average mean score of slow accurate responders- reflective is significantly higher than average mean score of fast inaccurate responters-impulsives - Casual Reasoning subtest average mean scores of slow accurate responders and fast accurate responders are found to be significantly higher than Casual Reasoning subtest average mean scores of fast inaccurate responders and slow inaccurate responders. - Similarities subtest average mean score of slow accurate responders (Reflective) is significantly higher than Similarities subtest average mean score of fast inaccurate responders (Impulsive) -It was found out that Auditory Reasoning and Processing Skills total average scores of fast accurate responders and slow accurate responders are significantly higher than Auditory Reasoning and Processing Skills total average scores of fast inaccurate responders and slow inaccurate responders. Auditory Reasoning and Processing Skills average scores of slow accurate responders (Reflective) are significantly higher than Auditory Reasoning and Processing Skills average scores of fast inaccurate responders (Impulsive). tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject İşitsel muhakeme tr_TR
dc.subject İşlem becerisi tr_TR
dc.subject Bilişsel tempo tr_TR
dc.subject Preschool education tr_TR
dc.subject Auditory reasoning tr_TR
dc.subject Processing skills tr_TR
dc.subject Conceptual tempo tr_TR
dc.title Farklı bilişsel tempoya sahip 5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examination of auditory reasoning and processing skills of 5-6 year old children having different conceptual tempo tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account