Selcuk University Digital Archive Systems

Diyabetik ketoasidozda h-FABP (kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein) düzeylerinin saptanması ve ketoasidozun erken kardiyak etkilerinin belirlenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yuca, Sevil Arı
dc.contributor.author Yılmaz, Fatma Hilal
dc.date.accessioned 2019-02-22T07:16:08Z
dc.date.available 2019-02-22T07:16:08Z
dc.date.issued 2016-11-17
dc.identifier.citation Yılmaz, F. H. (2016). Diyabetik ketoasidozda h-fabp (kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein) düzeylerinin saptanması ve ketoasidozun erken kardiyak etkilerinin belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14604
dc.description.abstract DKA'un miyokard üzerinde akut zararlı etkileri bulunmaktadır. DKA'da iskemi ve miyokardiyal hücre hasarı oluşur. Myokarda özel yeni bir belirteç olan h-fabp (kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein) isimli molekül kanda iskemi başlangıcı ile birlikte 3. saatte yükselmekte ve 36. saate kadar yüksek kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, DKA tanısı alan çocuklarda h-fabp serum konsantrasyonlarını ölçmek ve uygun yaştaki kontrol grubu ile karşılaştırarak erken dönemde kardiak iskemiyi göstermedeki yerini saptamaktır. Materyal-Metod: Çalışma Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalında prospektif olarak yapıldı. Çalışmaya 1-18 yaşları arasında diyabetik ketoasidoz tanısı konulan ve tedavi edilen 35 çocuk ve adolesan, kontrol grubu olarak da sağlıklı 20 gönüllü çocuk ve adolesan alındı. H-fabp, CK-MB, troponın-I düzeyleri diyabetik hastalarda ve kontrol grubunda başvuru anında ve diyabetik hastalarda h-fabp tedaviden 36 saat sonra ölçülerek karşılaştırıldı. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 120±60 ay, kontrol grubunun yaş ortalaması 108±71ay idi. Her iki grupta cinsiyet, yaş, kilo, boy ve VKİ karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı. Troponın-I ve CK-MB değerleri arasında hasta ve kontrol grubunda arasında istatistiksel farklılık bulunmadı (0.06±0.08 vs 0.04±0.04;p=0.228, 1.48±0.91 vs 2.09±1.37; p=0.089). H-fabp'n 0. saatteki değeri hasta grupta kontrol grubuna göre istatistiki olarak anlamlı (1.17±0.79; 0.69±0.36; p=0.004) yüksek bulundu. Hasta grubun 0. saatteki değeri ve 36. saatteki değerine göre anlamlı olarakyüksek bulundu (1.17±0.79; 0.55±0.28; p=0.0001). Hasta ve kontrol grubunun laboratuvar değerlerinin karşılaştırmasında glukoz değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p <0,001). H-fabp ile plazma glikoz, üre, kreatinin, beyaz küre, ALT, sodyum, magnezyum, troponın-I düzeyi arasında pozitif korelasyon saptandı. Sonuç: Çalışmamızda, H-fabp düzeyleri DKA tanısı alan çocuklarda yüksek bulundu. Bu durumda DKA'lı hastalarda miyokard iskemisi tetiklenmektedir. Diyabetik hastaların izleminde maruz kalınan her ketoasidoz kardiyak iskemiye yol açarak, nekroza gidişi hızlandıracağından yakın takip önemlidir. Sonuç olarak H-fabp'ın DKA'da miyokard iskemisini göstermede bir belirteç olabileceği önerilebilir. tr_TR
dc.description.abstract DKA has got acute harmful effects on myocard. İschaemia and myocardial cell damages occur in DKA. A new myocardial specific marker called h-FABP (heart-type fatty acid binding protein) molecules in the blood is elevated at 3rd hour on the onset of the ischemia and remains high as 36 hours. The aim of the present study is to measure the serum concentrations of heart-type fatty acid binding protein (h-fabp) in children with DKA and to compare them with those of control group at an appropriate age. Material and Method: This study was performed at the Division of Pediatric Endocrinology, Selcuk Faculty of Medicine, Selcuk University. Thirty five diabetic patients with acute ketoacidosis and 20 healty children were enrolled in this study. H-fabp, cardiac troponin I, CK-MBlevels were analysed soon after admission of diabetic patients and control group. H-fabp were measured 36 hours after treatment of diabetic patients. Results: In this study the average age of the patients group was 120 ±60 months and the average age of the control group was 108±71 months. The patient and control groups did not differ on age, weight, height and BMI statistically. There was no statistical difference in Troponin-I and CK-MB values between patients and the control group(0.06±0.08 vs 0.04±0.04;p=0.228, 1.48±0.91 vs 2.09±1.37; p=0.089). At the time of admission the diabetic patients had significantly higher values than the control for h-fabp (1.17±0.79 vs 0.69±0.36; p=0.004). H-fabp 0. hour value of Patient groups was significantly higher than the 36. hour value (1.17 ± 0.79; 0:55 ± 0.28; p=0.0001.When laboratory values of the patient and control group were compared, statistically a significant difference was found in the glucose values (p<0,001). A positive correlation was found between h-fabp and plasma glucose, urea, creatinine, white blood cell, ALT, sodium, magnesium, troponin-I level. Conclusion: According to our findings, H-fabp levels were high in children with DKA. DKA provokes the myocardial ischemia. İn the care of diabetic patients close follow up is important because every ketoacidosis can accelarate process of ongoing necrosis by cauising cardiac ischemia. In conclusion, we suggest that H-fabp may be the marker of myocardial ischaemia in DKA. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein tr_TR
dc.subject Diyabetik ketoasidoz tr_TR
dc.subject Çocuk tr_TR
dc.subject Adolesan tr_TR
dc.subject Heart-type fatty acid binding protein tr_TR
dc.subject Diabetic ketoacidosis tr_TR
dc.subject Children tr_TR
dc.subject Adolescent tr_TR
dc.title Diyabetik ketoasidozda h-FABP (kalp tipi yağ asidi bağlayıcı protein) düzeylerinin saptanması ve ketoasidozun erken kardiyak etkilerinin belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Detection h-FABP (heart-type fatty acid binding protein) levels in diabetic ketoacidosis and identification early cardiac effects of ketoacidosis tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account