Selcuk University Digital Archive Systems

Sigara içen ve içmeyen bireylerde periferik arter hastalığı ve netrin-1 seviyesinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marakoğlu, Kamile
dc.contributor.author Kızmaz, Muhammet
dc.date.accessioned 2019-02-22T07:13:39Z
dc.date.available 2019-02-22T07:13:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Kızmaz, M. (2015). Sigara içen ve içmeyen bireylerde periferik arter hastalığı ve netrin-1 seviyesinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14596
dc.description.abstract Sigara içen ve içmeyen erkeklerde netri-1 seviyesi ve PAH ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya 15.12.2014 ile 01.04.2015 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Sigara Bıraktırma polikliğine başvuran 30-65 yaş aralığında aralığındaki 112 sigara içen erkek hasta ve Periyodik Muayene polikiniğine başvuran 30-65yaş aralığındaki 112 hiç sigara içmemiş erkek hasta alındı. Hasta supin pozisyonunda yatarken Huntleigh markalı otamatik ABİ ölçüm cihazı ile ABİ değeri ölçüldü.Katılanların sosyodemografik özelliklerini ve osteoporoz risk faktörlerini içeren 47 sorudan oluşan anket formu yüz yüze görüşme yöntemi ile dolduruldu. Tüm veriler SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanıldı. Chi-square testi, Student-t testi, Pearson korelasyon analizi ve kovaryans analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmamıza katılan vaka grubunun (n=112) plazma netrin-1 düzeyleri ortalaması 4,54±2,87 pg/ml, kontrol grubunun (n=112) plazma netrin-1 düzeyleri ortalaması 3,81±1,26 pg/ml olup sigara içen ve sigara içmeyen grup arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlıydı (p=0,024).ABİ değerlerine göre hastalar PAH (ABİ<0,9) ve normal (ABİ>0,9) olarak sınıflandırılarak Plazma Netrin-1 seviyesi karşılaştırılınca PAH olan hastaların (n=11) netrin-1 ortalaması (6,21±2,85), normal hastaların (n=213) netrin-1 seviyesi ortalamasından (4,07±2,16) istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksekti (p=0,002). Sonuç: PAH ve aterosklerotik hastalıklar hem erkeklerde hemde kadınlarda ciddi morbidite ve mortalite sonuçlarına yol açabilen bir rahatsızlıktır. Dünya nüfusunun giderek yaşlanmasıyla bu hastalıkların prevalansı da artmaktadır. Aterosklerotik hastalıklarının nedenlerinin ve patofizyolojisinin daha iyi bilinmesi daha erken önlem almada ve mevcut hastaları tedavide bize yardımcı olacaktır. Çalışmamız sonucunda sigara içen erkelerde içmeyen erkelere göre yeni bir aterojenik protein olan plazma netrin-1 seviyesinin daha yüksek olduğunu gösterdik. PAH olan hastaların plazma netrin-1 seviyesinin daha yüksek olduğu göstererek netrin-1 proteinin sigaranın ateroskleroz yapma mekanizmasında etkili olabileceğinin yanında PAH hastalığı gibi yaygın ateroskleroz hastalıklarında da netrin-1 proteinin bir belirteç olabileceğini düşünmekteyiz. Sigara içmenin, her yaşta aterosklerozun önemli bir nedeni olduğu akılda tutulmalı ve sigara bırakma konusunda gerekli destek verilmelidir. tr_TR
dc.description.abstract It is aim to evaluate relationship between netri-1 and PAH in smoking and not smoking males. Materials and Methods: In this study 112 smoker male patients who are in the interval of 30-65 age range admitted to Smoking Cessation outpatient clinic in Selçuk University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine and 112 male patients who had never smoked, are in the interval of 30-65 age range admitted to Periodic Inspection outpatient clinic between 15/12/2014 and 04/01/2015 have been received. While patient lying in a supine position ABİ value was measured by Huntleigh brand automatic ABİ measuring device. The survey form consisting of 47 questions comprising the sociodemographic characteristics of the participants and risk factors for osteoporosis was filled with face to face interviews. All data was evaluated by using SPSS 16.0 statistical software package. In the evaluation of data number, percent, average, standard deviation were used. Chi-square test, Student-t test, Pearson correlation analysis and covariance analysis was used. Result: Group of patients who participated in our study (n = 112) netrin-1 plasma levels, average 4.54 ± 2.87 pg / ml, control group (n = 112) netrin-1 plasma levels, average 3.81 ± 1.26 pg / ml, The difference between smokers and non-smokers was statistically significant (p = 0.024).The patients were classified according to ABİ values as PAH (ABİ<0,9) and normal (ABİ> 0.9) when Plasma levels of netrin-1compared Patients with PAH (n = 11)'s netrin-1 average (6.21 ± 2.85) were statistically significant higher (p = 0.002) than normal patients (n = 213)'s netrin-1 levels average (4.07 ± 2.16). Conclusions: PAH and atherosclerotic diseases both in men and women are inconveniences which can lead serious morbidity and the mortality results. The prevalence of this disease is increasing while the aging of the world population. Better known of causes of atherosclerotic disease and the pathophysiology of it will help us in taking earlier measures and existing patients in treatment. As a result of our work we have shown that plasma levels of netrin-1 which is a new atherogenic proteins higher in smoking in men compared to non-smoking men. We think that by indicating that higher levels of plasma netrin-1 in patients with PAH in addition to atherosclerosis mechanism can be effective in smoking netrin-1 protein can be a token in the prevalent atherosclerosis such as PAH disease. It should be kept in mind smoking at all ages is a major cause of atherosclerosis and the necessary support should be given in smoking cessation. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Peripheral artery disease tr_TR
dc.subject Atherosclerosis tr_TR
dc.subject Netrin-1 tr_TR
dc.subject Smoking tr_TR
dc.subject Periferik arter hastalığı tr_TR
dc.subject Ateroskleroz tr_TR
dc.subject Sigara içme tr_TR
dc.title Sigara içen ve içmeyen bireylerde periferik arter hastalığı ve netrin-1 seviyesinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of netrin-1 levels and peripheral artery disease among smokers and non-smokers tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account