2005, Cilt 5, Sayı 10

 

Recent Submissions

 • Yüksel, Fatih (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Mal ve hizmetlerin üretiminden sunumuna kadar hemen bütün süreçlerde kullanılmaya başlanan bilgi teknolojilerinin, bir çok alanda olduğu gibi, yönetim faaliyetlerinde de kullanıldığı ve karmaşık işleri basitleştirerek ...
 • Mucuk, Mehmet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Vergiler, gerçekleştikten belli bir süre sonra ödendikleri için bu sürenin uzunluğuna bağlı olarak değer kaybetmektedirler. Devlet de kendisini enflasyona karşı korumak amacıyla geçici vergi uygulamasını kullanmaktadır. ...
 • Aydemir, Emrah (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Günümüzde kriz kavramı, globalleşme olgusunun etkisiyle birlikte; gerek yerel gerekse küresel çevrelerde sosyal hayatın baskın ve kanıksanan kavramlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, II. Dünya Savaşı ...
 • Acet, Hakan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  1990’lı yıların başlarından itibaren, yeni yapılanmalar ve ekonomik tercih değişikliği ülkeleri enflasyon hedeflemesini uygulamaya yöneltmiştir. Bu çalışmada, enflasyon hedeflemesinin neden ve sonuçları ile ortaya çıkan ...
 • Asunakutlu, Tuncer; Coşkun, Bayram (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Bilimsel Yönetimin İlkeleri (The Principles of Scientific Management) adlı eserin yayınlanması yönetim tarihi açısından bir dönüm noktası kabul edilmektedir. Bilimsel anlamda yönetimi ilk kez ele alan ve analiz eden bu ...
 • Akgemci, Tahir; Öğüt, Adem; Tosun, Mevhibe Ay (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Küresel rekabet sisteminde işletmeler ürün ve hizmet sundukları pazarlarda daha iyi müşteri değeri yaratarak rakipleri karşısında çok farklı araçlar ve yöntemlerle rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışmaktadırlar. Pazarda ...
 • Ertaş, Fatih Coşkun; Coşkun, Mihriban (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Çalışmada turizm işletmelerinde, son yıllarda giderek önemi artan entelektüel sermayenin ölçümü incelenmiştir. Bu amaçla, araştırmada İMKB’de hisse senetleri işlem gören turizm şirketlerinde ampirik bir uygulama yapılmıştır. ...
 • Güngör, İbrahim; Aycan, Meltem; Demir, Yusuf (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Portföy seçiminde etkili olan unsurlar bulanık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle optimum portföyü belirlerken bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. Bu çalışmada; beklenen getiri oranı, beklenen risk miktarı, riski ...
 • Kesik, Ahmet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Son yıllarda birçok ülke, kamu yönetim sistemlerinde, kamusal kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayabilmek ve vatandaşa daha iyi hizmet sunabilmek için önemli yapısal değişikliklere ...
 • Mızırak, Zekeriya (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Tüketim harcama araştırmalarıyla ilgili hedeflerden birisi de bireylerden oluşan ailelerin (hanealkı) tüketim faaliyetlerindeki tutum ve davranışlarını, ekonomik ve stratejik analizlerde kullanılmak üzere temel veriler ...
 • Saran, Ulvi (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren, küresel anlamda zorlayıcı hale gelen değişim dinamikleri tüm işletmeleri olduğu gibi kamu örgütlerini de yakından etkilemektedir. Özellikle kamu kesiminde yeniden yapılanma çalışmalarına ...
 • Savaşan, Fatih; Odabaş, Hakkı (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Bu çalışmada, serbest muhasebeci ve mali müşavirler (SMMM) ve vergi denetim elemanları ile Türkiye’de vergi kayıp kaçaklarının nedenleri üzerine yapılan anketle derlenen Likert tipi sıralı verilerin bulguları çapraz ...

View more