2005, Cilt 5, Sayı 9

 

Recent Submissions

 • Güleş, Hasan Kürşat; Akgemci, Tahir; Civelek, Ayşen (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Genelde turizm işletmelerinde, özelde ise konaklama işletmelerinde müşteri ilişkilerini geliştirmek; sürdürebilir bir rekabet üstünlüğü sağlamada stratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle son zamanlarda işletme yönetim ...
 • Yılmaz, Ömer; Kaya, Vedat (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Bu makale kamu harcama çeşitlerinin ekonomik büyüme üzerine olan etkilerini araştırır. Çalışmada konsolide bütçe giderler kısmında tasnif edilen cari, yatırım ve transfer harcamaları kullanılmıştır. Çalışma 1975-2003 ...
 • Uzun, Turgay (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Bilgi edinme özgürlüğü ve ifade özgürlüğü demokratik devletin temel ilkelerindendir ve ifade ve bilgi edinme özgürlüğü arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bir çok gelişmiş demokraside hükümetler ciddi bir biçimde ...
 • Tiryaki, Ahmet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Ekonomik olarak gelişmiş ülkelerin para politikalarindaki degişiklikler sadece bu ülkelerin reel makro ekonomik değişkenlerini degil aynı zamanda effektif talep dışşallıkları yoluyla onlarla ekonomik ve finansal anlamda ...
 • Tanyeri, Mustafa; Barutçu, Süleyman (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Bu çalışmada, hizmet sektöründe müşteri bağlılığının önemi ve müşteri bağlılığının sağlanmasında ilişki pazarlamasının rolü tartışılmaktadır. Müşteriler üzerinde yapılan araştırmada, çalıştıkları bankalara olan bağlılığın ...
 • Semiz, Yaşar; Akgün, Birol (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Bu çalışmada 1979 Devrimi sonrası İran-ABD ilişkileri, Büyük Orta Doğu’nun Jeopolitik ve Jeokültürel önemi dikkate alınarak incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde İran-Irak savaşı (1980-88) ve bu savaşa ABD’nin yaklaşımı; ...
 • Özbek, Oğuz (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Bu makalede, perakende bankacılılığın dışsal örgütlenme biçiminin teknolojik değişimi ve şube bankacılığının değişen mekansal kalıpları üzerinde durulmaktadır. Bu teknolojik ve mekansal değişim, en belirgin şekilde, yeni ...
 • Ölçer, Ferit (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Popüler basında işkoliklik kavramına önemli ilgi gösterilmesine rağmen, işkolikliğin anlaşılması için çok az sayıda araştırma yapılmıştır. Bu çalışmada, ilk olarak işkoliklik ve işkoliklik ile ilgili araştırmalar ...
 • Nişancı, Murat (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Bu çalışmada Türkiye’de elektrik talebi değişik sektörler itibariyle tahmin edilmiş ve elektrik tüketimi ile milli gelir arasında nedensellik ilişkisi test edilmeye çalışılmıştır. Zaman serilerinin özelliğini dikkate ...
 • Güleş, Hasan Kürşat; Öğüt, Adem; Paksoy, Turan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Küreselleşen dünyanın yoğunlaşan rekabet koşullarında avantaj kazanmak için çaba gösteren işletmeler, bir yandan örgütsel yapı ve teknolojik donanımlarını geliştirirken diğer yandan işletmeler arası işbirliği ilişkilerinin ...
 • Bulut, Yakup; Bakan, İsmail (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Sosyal, siyasal ve ekonomik gelişmelerin son derece hızlı yaşandığı günümüzde, yönetici ve yöneticilik anlayışı da önemli bir unsur haline gelmektedir. Gerçekten de çoğu kez yönetici ve yöneticilik anlayışı toplumsal ...
 • Bezci, Bünyamin (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Bir aydınlanma filozofu olarak Kant, duyular üstü evreni aklın sınırları dahilinde açıklamaya çalışmıştır. Bu aydınlanmacı eğilim, etik kavramını doğadan ve toplumdan özerklik kavramı üzerine oturtmasında tezahür etmektedir. ...
 • Bedük, Aykut; Güleç, Sevcan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Küreselleşme,teknolojik gelişmeler, artan rekabet ve hızla değişen dünya düzeni özel sektörü olduğu gibi kamu sektörünü de hızlı bir yeniden yapılanma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakmıştır. Kamu sektöründe yeniden ...
 • Aslan, Murat (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005)
  Bu makalenin amacı en son hazırlanan verileri kullanarak, analitik bir araç olan hesaplanabilir denge model yöntemi ile, Türkiye için dinamik bir model dizayn etmektir. Bu model alternatif varsayımlar altında, devletin ...

View more