Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye'deki yeşil reklam uygulamalarının tüketicilerin çevreci satın alma kararları üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztürk, Aziz
dc.contributor.author Kuzucu, Bilge Naz
dc.date.accessioned 2019-02-05T11:59:10Z
dc.date.available 2019-02-05T11:59:10Z
dc.date.issued 2018-08-01
dc.identifier.citation Kuzucu, B. N. (2018). Türkiye'deki yeşil reklam uygulamalarının tüketicilerin çevreci satın alma kararları üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14494
dc.description.abstract Günümüzde artan çevre sorunları tüketiciler ve işletmeler açısından farkındalığın oluşmasına yol açmıştır. İşletmeler, ürettikleri mal veya hizmetin doğaya karşı duyarlı olduğunu, çevre dostu olan mallar ürettiklerini vurgularken, tüketiciler de çevresel sorumluluklar üstlenerek, çevreye sorun oluşturmayacak şekilde davranmaya çalışmaktadır. Buradan hareketle işletmeler, iletişim araçlarından biri olan çevre için tehdit oluşturmayan ürünleri belirten yeşil reklamları kullanmaktadır. Bu çalışmanın amacı; dünya ekolojisine uygun ve çevreye dost olan yeşil ürünlerin, tüketici istek ve ihtiyaçlarının değişmesinin sonucu olarak işletmelerin Türkiye'deki yeşil reklam uygulamalarının tüketicilerin çevreci satın alma kararlarını ne derecede etkilediğini ortaya koymaktır. Belirlenen amaç doğrultusunda çalışmada, 415 kişiye anket uygulanmıştır. Çalışmada Haytko ve Matulich'e (2008) ait yeşil reklama yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan ölçeklere uygulanan güvenilirlik testi sonuçlarında anketin güvenilir olduğu belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda tüketicilerin yeşil reklama ve yeşil reklam veren işletmeye duydukları güvenin, yeşil reklama yönelik genel tutumlarının, yeşil reklam algılarının ve yeşil satın alma davranışlarının tüketicilerin eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve yaşlarına göre farklılaştığı tespit edilmiştir. Tüketicilerin cinsiyetlerine göre hiçbir boyutta farklılık bulunamazken medeni durumlarının ise sadece yeşil reklama ve reklam veren firmaya güven ve yeşil satın alma davranışı boyutlarında farklılık oluşturduğu belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Increasing environmental issues today have led to creation of awareness for consumers and businesses. As the businesses reiterate that the good and service they serve are sensitive to environment, they make nature-friendly goods, consumers try to behave in way that do not pose problem for environment by taking environmental responsibilities. Thus, businesses use green advertisements, one of their communication means, which indicate the products that do not pose a threat for the environment. The objective of this study to present to what extend green advertisement applications of businesses in Turkey affect ecological buying decisions of consumers as the result of green products, which is suitable to world ecology and friendly to nature, changing demand and request of consumers. 415 polls were conducted in accordance with the determined objective in the study. Attitude scale for green advertisement of Haytko and Matulich (2008) was applied in the study. It is determined that the survey is reliable in the results of reliability tests applied to the used scales. It is determined in accordance with the obtained data from the research that confidence that consumers have for green advertisement and business which places green advertisement, their overall attitude for green advertisement, green advertisement perceptions and buying green behaviour differentiate according to consumer's education level, income level and age. Though there is no variation at any dimensions according to consumers' gender, it is found out that marital status only constitutes variation according to dimensions relying only on green advertising and firm that places green advertisement and green buying behaviour. Though, there is no variation at any dimensions according to consumers' gender, it is found out that marital status only constitutes variation according to the dimensions relying only on green advertising and firm that places green advertisement and green buying behaviour. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Çevreci pazarlama tr_TR
dc.subject Environmental marketing tr_TR
dc.subject Yeşil reklam tr_TR
dc.subject Green advertising tr_TR
dc.subject Satın alma kararı tr_TR
dc.subject Purchase decision tr_TR
dc.title Türkiye'deki yeşil reklam uygulamalarının tüketicilerin çevreci satın alma kararları üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The impact of green advertising practices in Turkey on environmental purchasing decisions of consumers tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account