Selcuk University Digital Archive Systems

İşkololikliğin iş-aile çatışması üzerindeki etkisi: Avukatlar üzerine bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.advisor Akgemci, Tahir
dc.contributor.author Kurt, İsmail
dc.date.accessioned 2019-02-05T11:59:06Z
dc.date.available 2019-02-05T11:59:06Z
dc.date.issued 2018-07-04
dc.identifier.citation Kurt, İ. (2018). İşkololikliğin iş-aile çatışması üzerindeki etkisi: Avukatlar üzerine bir araştırma. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14493
dc.description.abstract İş yaşantısının dinamikleri bireylerin aile yaşantısı üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İş-aile çatışması kısaca, iş hayatının özelliklerinin aile hayatında meydana getirdiği denge bozuklukları olarak tanımlanmaktadır. İş-aile çatışmasının tetikleyicisi olduğu düşünülen etmenlerden birisi olarak düşünülen işkoliklik ise kısaca; bireyin gönüllü olarak işe ayırdığı zamanın diğer aktiviteleri engelleyecek derecede uzun olmasıdır. İşkoliklik eğilimlerinin iş-aile çatışması üzerindeki etkisinin incelendiği bu çalışmada Kahramanmaraş'ta görev yapan avukatlar üzerinde araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi Kahramanmaraş İlinde görev yapan 222 avukattır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 21 paket programı aracılığı ile analiz edilmiştir. Verilerin analizinde faktör analizi, güvenilirlik analizi, tanımlayıcı istatistikler, tek yönlü anova testi, t-testi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda işkoliklik ile iş-aile çatışması arasında düşük düzeyde ilişkilerin olduğu görülmüştür. İşkolikliğin iş-aile çatışması üzerinde çok düşük düzeyde etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yaş, cinsiyet, eğitim, çalışma yeri ve mesleği isteyerek yapma değişkenlerinin işkoliklik ve iş-aile çatışmasının alt boyutlarında anlamlı farklılıklara neden olduğu tespit edilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The dynamics of work life can have important effects on individual's family life. The work-family conflict is briefly described as the balance disorders that the characteristics of work life bring about in the family life. The workaholism that is considered as one of the factors thought to be the trigger of the work-family conflict briefly: the time when the individual voluntarily devotes to work is long enough to prevent other activities. In this study of the effects of workaholism's tendencies on work-family conflict, research was conducted on lawyers working in Kahramanmaraş. The sample of the research is 222 lawyers working in Kahramanmaras. Survey method was used as data collection tool in the research. The obtained data were analyzed by SPSS 21 packet program. Factor analysis, reliability analysis, descriptive statistics, one-way ANOVA test, t-test, correlation analysis and regression analysis were used in the analysis of the data. As a result of the analyzes, it is seen that there is a low level of relationship between work-family conflict and workaholism. It has been found that workaholism has a very low effect on work-family conflict. It is also found that the variables of age, gender, education, work place and work willingness caused significant differences in the sub-dimensions of work-family conflict and workaholism. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject İşkoliklik tr_TR
dc.subject Çatışma tr_TR
dc.subject İş-aile çatışması tr_TR
dc.subject Workaholism tr_TR
dc.subject Conflict tr_TR
dc.subject Work-family conflict tr_TR
dc.title İşkololikliğin iş-aile çatışması üzerindeki etkisi: Avukatlar üzerine bir araştırma tr_TR
dc.title.alternative The effect of workhalism on work family confilict: A research on lawyers tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account