Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yayın tarihi için 2001, Cilt 1, Sayı 1-2 listeleme

Yayın tarihi için 2001, Cilt 1, Sayı 1-2 listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

 • Gökçe, Orhan; Akgün, Birol; Afacan, Hakan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Siyasal kültür ve demokratikleşme ile ilgili araştırmalar 1960’lardan beri siyaset bilimcilerin gündeminde olmakla birlikte bu konudaki çalışmaların son on yılda önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Bu çalışma yazarlarca ...
 • Atabey, Naim Ata; Ay, Mustafa (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Günümüzde küreselleşme çerçevesinde ekonomik ve sosyal alanda yaşanan gelişmelerin yansıması, muhasebe bilim dalında da bilgi üretiminin artmasına yol açmıştır. Bu gelişme muhasebe alanında bilgi iletişimi konusunda ...
 • Ay, Ahmet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  1970 sonrası, dalgalı kur sistemi döneminde döviz kurlarındaki değişmeleri açıklamada parasal modeller yetersiz kalmışlardır. Bunun bir nedeni modellerin temelinde yer alan satın alma gücü paritesi , faiz oranları paritesi ...
 • Bayrak, Sabahat; Akdiş, Muhammet (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Dünya ekonomisinde 1970’li yıllarda yaşanan gelişmeler, pek çok işletmenin üretimde ölçek ekonomilerinden vazgeçerek küçük işletmeler şeklinde yapılanmalarına yol açtı. Küçük ve orta boy işletmelerin 1973/1974 Petrol ...
 • Altınok, Serdar (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Yaşadığımız yüzyılda tüm ekonomik, sosyal, kültürel ve turistik faaliyetler, süratli, güvenli ve yeterli ulaştırma ile mümkün olabilmektedir. Bütün ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ulaştırma hizmetleri önemini korumakta ...
 • Yörük, Nevin (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  KOBİ’ler kuruluş aşamasında yetersiz özsermaye ile kurulmaları nedeniyle risk payı yüksek ticari kredilerle finansman gereksinmelerini karşılamaktadır. Yeterli sermaye birikimi olmayan küçük ve orta ölçekli işletmelerin ...
 • İrmiş, Ayşe; Bayrak, Sabahat (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Günümüz yönetim anlayışında örgütlerin başarısında en önemli rolü oynayan unsur insanların beceri ve yeteneklerinin sürekli geliştirilmesidir. İnsanların gelişmeye açık olması, örgütlere kariyer planlaması ve kariyer ...
 • Alagöz, Ali; Yılmaz, Baki (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Ekonomik kalkınma ve büyümenin bir sonucu olarak; hızlı nüfus artışı, teknolojik gelişme, hızlı sanayileşme, aşırı hava, su ve toprak kirliliği çevre sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Çevre sorunlarına karşı çevresel ...
 • Atabey, Naim Ata; Yılmaz, Baki (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Barter, ekonomik kriz dönemlerinde mal ve hizmetlerin takas yolu ile satıldığı ve satın alındığı bir pazarda paranın maliyetini en az düzeye indirmek için geliştirilmiş alternatif finansman tekniklerinden biridir. Barter ...
 • Uysal, Doğan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  The aim of this study try to explaine relationship between interest rate, inflation, government investment, exchange rate and private investment. There is a strong relationship between them. Private investment can effected ...
 • Altınok, Vicdan (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Bu gün dilimizde “kalite” sözcüğü oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Kalite, değişim, gelişim, reform ve yeniden yapılanma kavramlar il yakından ilgilidir. Bu çalışmada çağdaş anlayışa göre düzey ve alan ayrımı ...
 • Gökçe, Orhan; Kutlu, Önder; Gökçe, Gülise (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  1980’li yıllardan beri kamu yönetimi, daha önceki dönemde görülmemiş derecede, önemli reform hareketlerine muhatap olmuştur. Bu hareketler hem işlevsel hem de yapısal değişiklikleri içinde barındırmalarından dolayı uzun ...
 • Çukurçayır, M. Akif; Eşki, Hülya (Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2001)
  Kamu yönetimi alanında önemli bir dönüşüm yaşanmaktadır. Dünyanın her yerinde kamu yönetimi alanında hükümetlerin yapısal ve işlevsel dönüşümünün; yönetişim yaklaşımının ortaya çıkması, yeni yurttaş-hükümet ilişkileri; ...