Show simple item record

dc.contributor.advisor Ayan, Nurşen
dc.contributor.author Gören, Serdar
dc.date.accessioned 2019-01-22T08:30:44Z
dc.date.available 2019-01-22T08:30:44Z
dc.date.issued 2018-06-25
dc.identifier.citation Gören, S. (2018). Rehin türü olan ipotek. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14410
dc.description.abstract Çalışmada "rehin türü olan ipotek" incelenmektedir. İpoteğin tanımı, rehin ve diğer haklarla olan ilişkisi, kapsamı, sınırları, günümüzde karşılaşılan ipotek türleri, ipoteğin güvence durumu, kurulması, sona ermesi, güncel; öğreti, uygulama ve yargı kararları ile ipoteğin son durumu anlatılmıştır. Tezin diğer çalışmalardan farkı günümüzde daha çok karşılaşılan problemler üzerinden anlatılarak ilgililere sunmaktır. Önemi, hukuk ilmine yeni bir eser katmanın ötesinde ipoteğin kullanım bilincinin artması ve güncel gelişmelerin ipotek üzerindeki etkilerini belirtmek amacıyla ilgililere bilgilendirme yapılmasıdır. Tezde gelişen teknolojik altyapı ile birlikte kaynak taraması yöntemi yoğun olarak kullanılmıştır. Arşiv araştırması olarak, hukuki alt yapı noktasında eksik olan kent kütüphanelerinde olanak bulunamazken, internet sitelerinin arşiv araştırma olanağı tezimizin yazımında destekleyici olmuştur. Ayrıca kaynak taraması sonucunda elde ettiğimiz bulgularla bir takım internet sitelerinde çeşitli kitaplar temin edilmiş ve tez önerisini yazmamıza yardımcı olmuştur. Çalışmamız daha çok ofis (hukuk bürosu) ortamında, hafta sonları ve işten artan kalan gece saatlerinde olmuştur. Araç ve materyal olarak kütüphane veritabanları, bilgisayar, telefon ve değişmeyen gerçek kalem ve beyaz kağıtla olmuştur. İpoteğin temeli Roma Hukukuna dayanmaktadır. İpotek hukukumuzda sınırlı aynî bir haktır. İpotek alacağa bağlı bir haktır. İpotek mevcut veya mevcut olmayan ancak ileride kurulabilmesi mümkün alacaklar için de kurulabilir. İpoteğin kurulabilmesi için tapu siciline tescil edilmesi gereklidir. İpotek borçlu dışında bir başkasının taşınmazı üzerinde kurulabilir. Türk Hukukunda diğer rehin türlerinin aksine ipoteğin tedavül fonksiyonu yoktur. İstisnai olarak yabancı para üzerinden ipotek kurulabilmesi mümkündür. İpoteğin paraya çevrilmesi ancak devletin yetkili organları ile sağlanmaktadır. Çalışmada ipoteğin güvence ve ekonomik işlevi ön planda tutulmuştur. İpoteğin, Medeni Hukuk (alt kategorileri dahil), İcra ve İflas Hukuku ve son dönemde alt kategorilere ayrılan Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukukunun; Sözleşme Hukuku, Şirketler Hukuku çerçevesinde etkileri ele alnmış; bu yöndeki güncel mahkeme kararları, akademik çalışma ve aynı zamanda akademisyen görüşleri incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, mortgage is examined "as a type of collateral." The current state of the mortgage was explained based on up-to-date doctrine, applications, and judicial decisions in terms of its definition, scope, and boundaries of its association with collateral and other rights, its current types, and the establishment and termination of its state of being used as security. The difference of our thesis from other studies is that it describes the problems that are encountered more frequently in the present day and presents these to those concerned. In addition to being a new work added to the discipline of law, the importance of this thesis rests in notifying those concerned in order to specify the impacts of current developments and the enhancement in the awareness of mortgage use on the mortgage. In this thesis, the literature review method is intensively used thanks to the developing technological infrastructures. As an archival research, the archiving research opportunities provided by internet sites supported the completion of this thesis while no opportunities were found in the city libraries that are lacking in terms of legal infrastructure. In addition, with the findings we gathered as a result of the source review, a number of books that were helpful for writing the thesis proposal were obtained from certain internet sites. Our study has been mostly carried out in the office (law firm) environment, at the weekends and at night hours left from the work. As tools and materials, library databases, computers, telephones and never changing reality, pen and white paper were used. The foundation of mortgage is based on the Roman law. In our law, mortgage is settled as a limited real right. Mortgage is settled as an account receivable right. Mortgage can be established for both existing and non-existing but possible to be established in future receivables. Mortgage should be recorded in the registry of deed in order to be established. Mortgage can be established on the real estate of third party other than the borrower. In the Turkish Law, contrary to other types of collateral, mortgage does not have a function of currency. As an exception, mortgage can be established out of foreign currency. The conversion of mortgage into money is only ensured through authorized institutions of the state. In the study, the security and economic function of mortgage were prioritized. The impacts of mortgage is addressed with respect to Civil Law (including subcategories), Execution and Bankruptcy Law, Obligations Law and Commercial Law, which have recently been divided into subcategories, Contract Law, and Firms Law; and current court decisions, academic studies, and views of scholars in this direction have been examined. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject İpotek tr_TR
dc.subject Yapı alacaklısı ipoteği tr_TR
dc.subject Kanuni ipotek hakkı tr_TR
dc.subject Yabancı para ipoteği tr_TR
dc.subject Maden ipoteği tr_TR
dc.subject Gemi ipoteği tr_TR
dc.subject Hava araçları üzerinde ipotek hakkı tr_TR
dc.subject Mortgage tr_TR
dc.subject Construction creditor mortgage tr_TR
dc.subject Legal mortgage right tr_TR
dc.subject Foreign currency mortgage tr_TR
dc.subject Mine mortgage tr_TR
dc.subject Ship mortgage tr_TR
dc.subject Mortgage right on air crafts tr_TR
dc.title Rehin türü olan ipotek tr_TR
dc.title.alternative Mortgage as a type of collateral tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account