Selcuk University Digital Archive Systems

Üç farklı yttria stabilize zirkonya polikristalinin düşük ısı bozunması ve bozunmanın materyalin eğilme dayanımına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Yöndem, İsa
dc.contributor.author Çevik, Esra Talay
dc.date.accessioned 2019-01-15T08:33:37Z
dc.date.available 2019-01-15T08:33:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Çevik, E. T. (2015). Üç farklı yttria stabilize zirkonya polikristalinin düşük ısı bozunması ve bozunmanın materyalin eğilme dayanımına etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14344
dc.description.abstract Tam seramik restorasyonlar mükemmel estetik, kimyasal stabilite ve biyouyumluluklarından dolayı metal-seramik restorasyonlara umut vaad eden bir alternatif olduğunu kanıtlamıştır. Zirkonya restorasyonlar olumlu özellikleri nedeniyle restoratif diş hekimliğinde sıklıkla kullanılmaktadır. Saydam-diş renginde monolitik zirkonyanın gelişimi veneer porselenin kullanılmadığı restorasyonların üretimine olanak sağlamıştır. Saf zirkonyadan monolitik zirkonya restorasyonların üretimi mekanik stabiliteyi ve dental restorasyonlarda endikasyonların genişliğini arttırmıştır. Monolitik zirkonya restorasyonlara ait az sayıda çalışma vardır. Oral kavitedeki zirkonya seramiklerin uzun dönem mekanik tavırlarına en zararlı etkinin DIB olduğu düşünülmektedir. Bu bozunma nemli atmosferde kolaylaşan; metastabil tetragonal fazın monoklinik faza yavaş dönüşümüne bağlıdır. Bu çalışmanın amacı 3 farklı monolitik Y-TZP seramiğin (Prettau, Supra Zr, CopraPretty) düşük ısı bozunması ve bozunmanın materyallerin eğilme dayanımına etkisini incelemektir. Toplamda 120 adet disk (ISO 6872 standardına uygun olarak 12.0 mm çapında 1.2±0.2 mm yüksekliğinde) 3 farklı presinterize zirkonya bazlı materyalden elde edildi. Örnekler üretici talimatnamesine göre sinterlendi. Kontrol grubu (K) örnekleri (n=10) her bir materyal grubu için 37°C de 5 saat distile suda bekletildi. Otoklav grubunda (O) örnekler standart otoklav sterilizasyon koşullarında 134°C, 0.2 MPa basınçta 5 saat yaşlandırıldı, Termal Siklus (T) grubunda örnekler 5°C ve 55°C banyolarda 10,000 termal siklusa tabi tutuldu. Asetik Asit (A) grubunda örnekler %4 asetik asitte 80°C de 168 saat bekletildi. Tetragonal - monoklinik faz transformasyonu tüm gruplarda X ışını kırınımı ile değerlendirildi. Her gruptan bir örneğin yüzeyi SEM ile görüntülendi. Eğilme dayanımı iki yönlü eğilme dayanımı testi ile ölçüldü. Veriler tek yönlü ANOVA, Kruskal Wallis ve Tukey HSD, Mann Whitney U testleri ile analiz edildi (α=.05). İstatistik analiz sonuçlarına göre en fazla göreceli monoklinik faz miktarı Prettau, en az CopraPretty materyalinde görülmüştür. Prettau ve Supra Zr materyallerine ait eğilme dayanımı (ED) değerleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamsızdır (p>0.05). En düşük ED değerlerini CopraPretty materyali göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract All ceramic restorations have proved to be a promising alternative to metal-ceramic restorations mainly due to their excellent esthetics, chemical stability, and biocompatibility. Zirconia restorations have been increasingly used in restorative dentistry given their favorable properties. The development of translucent tooth-colored monolithic zirconia enables the fabrication of restorations without using veneering porcelain. Fabricating monolithic restorations from pure zirconia improves the mechanical stability and expands the range of indications. There are few available data on monolithic zirconia restorations. Low thermal degradation is considered to be the most detrimental effect on long term mechanical behaviour of zirconia restorations in oral cavity. Degradation is a progressive tetragonal to monoclinic transformation at the surface triggered by water molecules. The purpose of this study was to investigate the aging characteristics of three yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline (Prettau, Supra Zr, CopraPretty) and effect of low thermal degradation on flexural strenght. Total of 120 discs (d=12.0 mm, h=1.2±0.2 mm as per ISO 6872) were obtained from three presintered zirconia-based materials. Specimens sintered according to the manufacturers specifications. Control (K) specimens (n=10) for each brand left in distilled water at 37°C for 5 h. Experimental specimens were artificially aged at standard autoclave sterilization conditions,134ºC at 0.2 MPa for 5h in autoclave group (O); fatigued for 10,000 thermal cycles between baths hold at 5°C and 55°C in Thermal Cyclus (T) group and left in %4 asetic asid at 80°C for 168 h in Acetic Acid (A) group. Tetragonal to monoclinic transformation was measured by using X-ray diffraction for all groups. One sample surface from each brand was examined by scanning electron microscopy. Flexural strength was measured in biaxial flexural strenght test for all groups. Datas were analyzed using one-way ANOVA and Kruskal Wallis follewed by Tukey HSD and Mann Whitmey U test (α=.05). Corresponding to the XRD results; Prettau showed the highest; CopraPretty showed the lowest relative amount of the monoclinic phase content due to aging. The lowest biaxial flexural strength (FS) mean was recorded in CopraPretty. No significant difference was found between Prettau and Supra Zr (p>0.05). tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 14102028 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Düşük ısı bozunması tr_TR
dc.subject Faz dönüşümü tr_TR
dc.subject Monoklinik faz tr_TR
dc.subject Monolitik zirkonya tr_TR
dc.subject X ışını kırınımı tr_TR
dc.subject X ray diffraction tr_TR
dc.subject Phase transformation tr_TR
dc.subject Monolithic zirconia tr_TR
dc.subject Monoclinic phase tr_TR
dc.subject Low thermal degradation tr_TR
dc.title Üç farklı yttria stabilize zirkonya polikristalinin düşük ısı bozunması ve bozunmanın materyalin eğilme dayanımına etkisi tr_TR
dc.title.alternative Low thermal degradation of three yttria-stabilized tetragonal zirconia polycrystalline and effect of low thermal degradation on flexural strenght tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account