Selcuk University Digital Archive Systems

Öğretmenlerin gömlek satın alma davranışları ve gömleklere yönelik geri dönüşüm konusundaki görüşleri: Konya örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Harmankaya, Hatice
dc.contributor.author Ayvaz, Kartal Murat
dc.date.accessioned 2019-01-15T08:28:38Z
dc.date.available 2019-01-15T08:28:38Z
dc.date.issued 2018-05-30
dc.identifier.citation Ayvaz, K. M. (2018). Öğretmenlerin gömlek satın alma davranışları ve gömleklere yönelik geri dönüşüm konusundaki görüşleri: Konya örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14329
dc.description.abstract Sanayileşme, hızlı tüketim kültürü, nüfus artışı, küreselleşme, kentleşme ve teknolojik gelişmeler dünyaya ve insanlara kalıcı zararlar vermektedir. Özellikle 20. yy. ile birlikte giderek artan hızlı tüketimin ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlara karşı bilinçli tüketicilerin ve sosyal toplum kuruluşlarının tepkileriyle tüm ürünlerin sürdürülebilirlik temelli bir anlayışla üretilmesi, insan sağlığına ve doğal çevreye uygun olması talep edilmeye başlamıştır. Sürdürülebilirlik temelli "Ekoloji ve Geri Dönüşüm" uygulamaları tüm sektörlerde olduğu gibi Tekstil ve Hazır giyim sektöründe de giderek etkili olmaktadır. Tekstil ve Hazır giyim sektöründeki atık çeşitlerinden biri olan tüketicinin kullanımı sonrası oluşan giyim eşyası atıklarının geri dönüşümü, yeniden kullanımı ve geri kazanımı araştırmanın ana unsurunu oluşturmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Konya da bulunan milli eğitim bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin gömlek satın alma davranışları ve gömleklere yönelik geri dönüşüm konusundaki görüşlerini belirlemektir. Betimsel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışmanın evrenini, Konya ili merkez ilçelerde bulunan MEB'e bağlı okullarda görev yapan öğretmenler; örneklemini ise bu okullarda görev yapan ve rastlantısal olarak seçilen 373 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırma da veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler istatistiksel analizleri yapılmak üzere SPSS programına aktarılmıştır.Bulguların frekans ve yüzdelik dağılımları, cinsiyet değişkenine göre çapraz tablo analizleri, t-testi ve anova testleri yapılmış ve gerekli görülen test sonuçları ilgili kısımlarda verilmiştir.Araştırmaya göre öğretmenlerin, geri dönüşüm ve yeniden kullanım konusunu önemli görmelerine rağmen zamanlarının kısıtlı olması, dikiş bilgilerinin olmaması ve hazır giyim ürünlerinin ucuz olması gibi sebeplerle geri dönüşüm için gerekli faaliyetleri kendilerinin yapmak istemedikleri/ yapamadıkları/ yapmadıkları ancak geri dönüşümü sağlanmış bir ürünü satın alıp kullanabilecekleri sonuçlarına ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Industrialization, rapid consumption culture, population growth, globalization, urbanization and technological developments cause permanent damage to the world and people. Especially with 20th century, it was demanded a sustainability based approach for the production of all products and a suitability for human and nature, by the reactions of conscious consumers and social community organizations, as opposition to negative results of increasing rapid consumption. Sustainability-based 'Ecology and Recycling' applications are becoming more and more effective in the Textile and ready made clothing sectors as well as in all sectors. The recycling, reuse and recovery of clothing which is appeared after the using of consumer that is one of the waste types in the Textile and Ready Made Clothing, is the main component of the research. The aim of this research is underlining the views of the teachers working at the schools connected to National Education Ministry in Konya, about behaviors of buying shirt and the recycling of shirts. The universe of this study in which the descriptive research method was used, was composed by the teachers workingat the schools connected to National Education Ministry in the central districts of Konya; and the sampling was composed by 373 teachers, working at these schools and chosen coincidentally. Survey form was used as data collection tool in the research. The data gotten from the research was conveyed to SPSS programme to make statiscally analyses. It was done the frequency and percentage distributions, cross table analysis according to gender variable, t-test and anova tests of the findings. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Sürdürülebilirlik tr_TR
dc.subject Tekstil tr_TR
dc.subject Ekoloji tr_TR
dc.subject Atık ekolojisi tr_TR
dc.subject Gömlek tr_TR
dc.subject Geri dönüşüm tr_TR
dc.subject Yavaş moda tr_TR
dc.subject Sustainability tr_TR
dc.subject Textile tr_TR
dc.subject Ecology tr_TR
dc.subject Waste ecology tr_TR
dc.subject Shirt tr_TR
dc.subject Recycle tr_TR
dc.subject Slow fashion tr_TR
dc.subject Öğretmenler tr_TR
dc.subject Teachers tr_TR
dc.title Öğretmenlerin gömlek satın alma davranışları ve gömleklere yönelik geri dönüşüm konusundaki görüşleri: Konya örneği tr_TR
dc.title.alternative Teachers' shirts purchasing behavior and recycling towards shirts opinions: Konya example tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account