Selcuk University Digital Archive Systems

Polikistik over sendromunun erkek eşdeğerlerinde androjen hormon artışının metabolik ve kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor İpekçi, Süleyman Hilmi
dc.contributor.author Sözen, Mehmet
dc.date.accessioned 2018-12-20T13:35:09Z
dc.date.available 2018-12-20T13:35:09Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Sözen, M. (2016). Polikistik over sendromunun erkek eşdeğerlerinde androjen hormon artışının metabolik ve kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14133
dc.description.abstract Amaç:Polikistik over sendromlu kadınlarda ve androjenik alopesisi olan erkeklerde yapılan çalışmalarda androjen hormon artışının kardiyovasküler hastalık gelişme riskini artırdıgına dair kanıtlar elde edilmiştir. Bu risk hipertansiyon, obezite, diyabetes mellitus, dislipidemi, sedanter yaşam, ailesinde koroner arter hastalığı öyküsü olanlarda daha fazladır. Polikistik over sendromu ve androjenik alopeside inflamatuvar maddeler artmaktadır. Artmış olan bu inflamatuvar maddeler aterosklerotik damar hastalığı gelişimine katkıda bulunmaktadır. Son zamanlarda yapılan çalışmalardan elde edilen veriler dogrultusunda sadece kadınlarda degil erkeklerde de polikistik over sendromuna benzer bir fenotipin olabileceği düşünülmektedir. Bizde bu noktadan hareket ederek 25 yaşından önce başlayan erkek tipi saç dökülmesi olan 25 - 40 yaş arası erkek hastalarda kardiyovasküler ve metabolik etkilerin değerlendirilmesi amaçlayan bir çalışma yaptık. Yöntem:Çalışmaya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı poliklinigine başvuran kardiyovasküler risk faktörleri içermeyen, malignitesi olmayan, aktif enfeksiyonu olmayan, karaciğer ve böbrek hastalıgı olmayan, antioksidan madde kullanmayan 25-45 yaş arası androjenik alopesisi olan41 hasta ve 40 sağlıklı kontrol olmak üzere toplamda81 kişi dahil edilmiştir. Androjenik alopesisi olan grupta kardiyovasküler ve metabolik riski degerlendirmek için 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümü, hassas CRP ve galektin-3 çalışıldı.Katılımcıların sosyodemografik özellikleri yüz yüze görüşme yöntemi ile formlara kaydedildi. Tüm veriler SPSS 20.0 istatistik paket programı kullanılarak değerlendirildi. Bulgular:Çalışmamıza alınan hasta ve kontrol grubunun yaş ortalaması sırayla 30,3±7,5 ve 30,8±6,0 olarak saptandı. Hasta grubu ile kontrol grubu arasında 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümleri, hassas CRP ve galektin-3 arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık saptanmadı (p>0,05). Hasta grubunda hassasCRP ile bel çevresi ve boyun çevresi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptandı. Hasta grubunda galektin-3 ile HOMA-IR, bel çevresi ve kalça çevresi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde pozitif korelasyon saptanırken, serbest testosteron ile negatif korelasyon saptanmıştır. Hasta grubuna alınan bireylerin Hamilton-Norwood sınıflamasına göre alopesi evreleri arttıkça 24 saatlik ambulatuvar kan basıncı ölçümlerinde gündüz nabız dalga hızı ile gece yansıtma büyüklügünde de artma tespit edilmiştir. Sonuç: Androjenik alopeside klinik tablo artmış androjenik hormonal tablo ile ilişkilidir. Genetik kusurlarında klinik tabloya ek katkısı olabilmektedir. Artmış androjen hormon düzeyleri ile kardiyovasküler hastalık gelişme riski artmaktadır. Prematüre androjenik alopesisi olan erkeklerde polikistik over sendromueşdeğeri mi bulundugu yoksa bunun daha çok metabolik sendromunun bir komponentimi oldugunun iyice anlaşılması için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. tr_TR
dc.description.abstract Objective: There is some evidence that an increase in the androgen hormone increases the risk for the development of a cardiovascular disease obtained from the studies conducted on women with polycystic ovary and on men with androgenic alopecia. This risk is higher in those with hypertension, obesity, diabetes mellitus, dyslipidaemia, sedentary living and with a history of coronary arterial disease in their families. Inflammatory substances tend to increase in polycystic ovary syndrome and in androgenic alopecia. These increased inflammatory substances contribute to the development of atherosclerotic vascular disease. Based on the data obtained from the recent studies, it is thought that there could be a phenotype similar to polycystic ovary syndrome not only in women but also in men. Starting from this point, we also conducted a study that intended to evaluate the cardiovascular and metabolic effects in male patients aged between 25 and 40 with hair loss, typical of men, which stars before the age of 25. Methods: A total of 80 people, of whom 41 were patients with androgenic alopecia and 40 healthy controls, were included in the study. They had applied to the Internal Diseases Endocrinology and Metabolism Department in the Medical Faculty in Seljuk University. Aged from 25 to 45, none of them had any cardiovascular risk factors, malignancy, any active infections and any liver or kidney diseases. Besides, they didn't have any history of antioxidant substance usage. In the group with androgenic alopecic, ambulatory blood pressure was measured for 24 hours and sensitive CRP and galectin-3 were studied so as to assess the cardiovascular and metabolic risk. The socio-demographic features of the participants were recorded in forms through face-to-face interview. All the data were evaluated via SPSS 20.0 statistical package program. Results: The mean age of the patient and control group in our study were determined to be 30,3±7,5 and 30,8±6,0 respectively. There were no significant statistical differences between the patient and control groups in terms of ambulatory blood pressure of 24 hours, sensitive CRP and galectin-3 (p>0,05). A statistically significant positive correlation was found in the patient group between sensitive CRP and waist and neck circumferences. While a statistically significant positive correlation was found in the patient group between galektin-3 and HOMA-IR, waist and neck circumferences, a negative correlation was seen with free testosterone. As the alopecic stages of the patients placed in the patient group according to the Hamilton-Norwood classification rose, there were also increases in daytime pulse wave velocity and its nighttime reflection magnitude in ambulatory blood pressure of 24 hours. Conclusion: The clinic picture in androgenic alopecia is correlated with the increased androgenic hormonal table. Genetic defects could also contribute further to the clinic picture. The development of cardiovascular diseases increases with increased androgen hormone levels. Further studies are required to better understand whether there is a male equivalent of polycystic ovary syndrome in men with premature androgenic alopecia or whether this is more likely to be a component of metabolic syndrome. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 15102022 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Polikistik over tr_TR
dc.subject Polikistik over erkek eşdeğeri tr_TR
dc.subject Androjenik alopesi tr_TR
dc.subject Hassas CRP tr_TR
dc.subject Galektin-3 tr_TR
dc.subject Male equivalent of polycystic ovary syndrome tr_TR
dc.subject Polycystic ovary syndrome tr_TR
dc.subject Androgenic alopecia tr_TR
dc.subject Sensitive CRP tr_TR
dc.subject Galectin-3 tr_TR
dc.title Polikistik over sendromunun erkek eşdeğerlerinde androjen hormon artışının metabolik ve kardiyovasküler etkilerinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of metabolic and cardiovascular effects of androgen hormone increase in male equivalents of polycystic ovary syndrome tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account