Selcuk University Digital Archive Systems

İntravitreal deksametazon implant tedavisinin koroid kalınlığına etkisinin "swept-source" optik koherens tomografi ile ölçülmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Öztürk, Banu Turgut
dc.contributor.author Ünüvar, Rehşan
dc.date.accessioned 2018-12-20T13:35:03Z
dc.date.available 2018-12-20T13:35:03Z
dc.date.issued 2016-11-07
dc.identifier.citation Ünüvar, R. (2016). İntravitreal deksametazon implant tedavisinin koroid kalınlığına etkisinin "swept-source" optik koherens tomografi ile ölçülmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14132
dc.description.abstract Amaç: Yavaş salınımlı kortikosteroidli implantların intravitreal uygulanımda koroid dokusuna etkisini değerlendirmeyi amaçlayan bu çalışmada kliniğimize başvuran retinal ven tıkanıklığına ikincil maküler ödem (RVT) veya diabetik maküler ödem (DMÖ) nedeniyle ilk kez intravitreal deksametazon implant tedavisi uygulanmış olguların arka kutup koroid kalınlıkları "swept-source" OKT (SS-OKT; DRI-OKT, Topcon Japan) cihazı ile değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Retina Birimi kayıtları taranarak, DMÖ tanılı 42 göz ve RVT tanılı 24 göz olmak üzere toplam 66 göz çalışmaya alındı. Olguların uygulama öncesi ve uygulama sonrası 1., 3. ve 6. aylara ait en iyi düzeltilmiş görme keskinliği (EDGK) ile SS-OKT cihazı ile 3D (H) 6*6 mm modda alınmış görüntüleri değerlendirildi. Cihazın yazılımının otomatik olarak sağladığı ETDRS kalınlık haritasından elde edilen santral maküler kalınlığı (SMK), makulanın tüm kadranlarının retina kalınlık ortalaması (OMK), santral koroidal kalınlığı (SKK), makulanın tüm kadranlarının koroid kalınlık ortalaması (OKK) ve kadranların izole olarak koroid kalınlıklarının kontrollerdeki değişimi analiz edildi. Bulgular: Yaş ortalaması DMÖ grubunda hastaların 63.83 ± 7.28 yıl, RVT grubunda 61.71±10.15 yıldı. Cinsiyet dağılımı tüm grupta 32 (%48.5) erkek, 34 (%51.5) kadın şeklindeydi. DMÖ ve RVT grupları arasında cinsiyet ve yaş dağılımı açısından anlamlı fark görülmedi (sırasıyla p=0.07, p=0.33). Olguların enjeksiyon öncesi EDGK ortanca değeri 0.20 iken, enjeksiyon sonrası 1. ay, 3. ay ve 6. ay muayenelerinde sırasıyla 0.23, 0.28, 0.20 olarak saptandı. EDGK enjeksiyon öncesine göre tüm kontrollerde istatistiksel olarak anlamlı artış gösterdi (p<0.001). Maksimum düzelme 3. ay kontrolünde izlendi. SMK ortanca değeri enjeksiyon öncesi 432.50 μm iken, enjeksiyon sonrası 1.ayda 287.00 μm'a düştü, 3.ayda 293 μm, 6.ayda 378.50 μm'a yükselme gösterdi (p<0.001). OMK ortanca değeri enjeksiyon öncesi ilk muayenede ve enjeksiyon sonrası 1. ay, 3. ay, 6. ay muayenelerinde sırası ile 385.39 μm, 300.88 μm, 319.11 μm, 342.44 μm bulundu (p<0.001). SKK ortanca değeri enjeksiyon öncesi ilk muayenede, enjeksiyon sonrası 1. ay, 3. ay, 6. ay muayenelerinde sırası ile 202.50 μm, 209 μm 213 μm, 179 μm idi. Bu değişim istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p=0.05). OKK ortanca değeri enjeksiyon öncesi ilk muayenede, enjeksiyon sonrası 1. ay, 3. ay, 6. ay muayenelerinde sırası ile 190.61 μm, 195.33 μm, 183.44 μm, 169.55 μm bulundu. OKK'da azalma toplam grup ve RVT grubunda istatistiksel olarak anlamlı bulundu (sırasıyla p=0.01, p=0.02). Koroid kalınlıkları kadranlara göre analiz edildiğinde sadece superior 1 kadranında DMÖ grubunda anlamlı azalma izlendi (p= 0.02). Diğer kadranlarda anlamlı değişiklik izlenmedi. Sonuç: İntravitreal yavaş salınımlı deksametazon uygulaması ile SMK'da maksimum azalma 1. ayda olmasına rağmen EDGK'nin 3. ayda maksimum değere çıkması görme değişiminde koroid değişikliklerinin de rolü olabileceğini desteklemektedir. OKK'da anlamlı bir azalma görülmesi koroiddeki değişimin sadece subfoveal bölge ile sınırlı olmadığını düşündürmektedir. SKK'da anlamlı artış saptanamaması kronik maküler ödemli olgularda koroidal atrofiyle ilişkili olabilir. Bu durum retinanın normal fonksiyonu için koroidin yapısal ve fonksiyonel olarak sağlam olmasının önemini vurgulamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study we aimed to evaluate the treatment effects of sustained release corticosteroid implants on choroidal tissue in steroid-naive patients with macular edema secondary to retinal venous occlusion (RVO) and diabetic macular edema (DME) by evaluating the posterior pole choroid thickness with swept-source OCT (SS-OCT; DRI-OCT, Topcon Japan) device. MATERIALS and METHODS: The data files of Selçuk University Faculty of Medicine Retinal Disease Section were scanned and a total of 66 eyes including 42 eyes with DME and 24 eyes with RVO were included in the study. Best corrected visual acuity (BCVA) before implantation and at 1., 3., 6. months were evaluated with SS-OCT device in 3D (H) 6*6 mm image mode. According to the ETDRS thickness maps derived automatically from the device software central macular thickness (CMT), mean macular thickness (MMT) of all macular quadrants, central choroidal thickness (CCT), mean choroidal thickness (MCT) of all quadrants and choroidal thickness in individual quadrants at each visit were analyzed. RESULTS: The mean age of the DME patients was 63.83 ± 7.28 years and the mean age of patients with RVO is 61.71 ± 10.15 years. Gender distribution was 32 (% 48.5) male and 34 (% 51.5) female in the whole group. There was no significant difference in terms of gender and age distribution between DME and RVO groups (p=0,07; p = 0.33 respectively). Mean value of BCVA of the patients before injection was 0.20 and post-injection after 1., 3. and 6. months were 0.23, 0.28, 0.20 respectively. There was significant change in BCVA values in each visits according to beginnign of the injection therapy (p<0,001). Maximum effect was seen in the 3. month visit. The median value of CMT was 432,50 μm at the first examination before injection, decreased to 287,00 μm after one month and 293 μm in third month but increased to 378,50 μm after six months (p <0.001). MMT measurements were 385,39 μm, 300,88 μm, 319,11 μm, and 342,44 μm at the first examination before injection and at the first, third and sixth month post-injection examinations respectively (p<0.001). The median value of CCT was 202.50 μm, 209 μm 213 μm, and 179 μm, respectively, at the first examination before injection and at 1., 3. and 6. month examinations after injection. There was no statistically significant correlation among CCT measurements (p = 0.05). The median value of the MCT was 190,61 μm, 195,33 μm, 183,44 μm, 169,55 μm, respectively, at the first examination before injection and at 1., 3. and 6. month examinations after injection. Reduction in MCT values was statistically significant in the total group and in the RVO group (p = 0.01; p = 0.02 respectively). While choroidal thicknesses were analyzed according to the quadrants, only a significant reduction in the DME group was observed in the superior 1 quadrant (p= 0.02). No significant changes were observed in other quadrants. CONCLUSION: Following intravitreal sustained release dexamethasone implant application the maximum decrease in CMT was seen in the 1. month while BCVA was maximum in the 3. month supporting the probable role of choroid in visual changes. Significant reduction in MCT shows that choroidal changes were not limited to subfoveal area. The insignificant change CCT may be linked to choroidal atrophy in patients with chronic macular edema. This emphasizes structurally and functionally normal choroid is important for normal functioning retina. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Deksametazon implant tr_TR
dc.subject Koroid kalınlığı tr_TR
dc.subject Swept-source optik koherens tomografi tr_TR
dc.subject Diabetik maküler ödem tr_TR
dc.subject Retinal ven tıkanıklığı tr_TR
dc.subject Dexamethasone implant tr_TR
dc.subject Choroidal thickness tr_TR
dc.subject Swept-source optical coherence tomography tr_TR
dc.subject Diabetic macular edema tr_TR
dc.subject Retinal venous occlusion tr_TR
dc.title İntravitreal deksametazon implant tedavisinin koroid kalınlığına etkisinin "swept-source" optik koherens tomografi ile ölçülmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of the effects of intravitreal dexamethasone implant treatment onchoroid thickness with swept source optical coherence tomography tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account