Selcuk University Digital Archive Systems

Katarakt cerrahisinin koroid kalınlığına etkisinin değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Köktekir, Bengü Ekinci
dc.contributor.author Beyoğlu, Abdullah
dc.date.accessioned 2018-12-19T13:31:40Z
dc.date.available 2018-12-19T13:31:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.citation Beyoğlu, A. (2015). Katarakt cerrahisinin koroid kalınlığına etkisinin değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış uzmanlık tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14082
dc.description.abstract Amaç: Optik koherens tomografi (OKT) cihazının teknolojik açıdan gelişmesi ile koroidin ayrıntılı değerlendirilmesi mümkün hale gelmiştir. Bu çalışmada katarakt cerrahisi planlanan sağlıklı bireylerde koroid kalınlıklarının spektral domain OKT (Spectralis, Heidelberg Mühendislik, Almanya) cihazı ile ölçülmesi ve cerrahinin koroid kalınlığı üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Elli dört katarakt cerrahisi planlanan sağlıklı bireylerin ayrıntılı oftalmolojik muayenesi yapıldıktan sonra SD-OKT ile koroid kalınlıkları ölçüldü. Olguların ölçümleri cerrahi öncesi ve cerrahi sonrası 1. Gün, 10. Gün ve 1. Ay da gerçekleştirildi. Koroid kalınlığı öçlümleri foveal, süperior ve inferiordan horizontal olarak elde edildi. Bu kesitlerin üzerinden 500 μm aralıklarla üç noktadan alınan ölçümlerin ortalama değerleri kullanıldı. Tarama kesitlerinden hiperreflektif retina pigment epitelinin arka kenarı ile koroid/sklera bileşim yeri arası mesafe olacak şekilde cihazın üzerinde manuel olarak ölçüldü. Ortalama koroid kalınlıklarının ve ortalama GİB değerlerinin karşılaştırması için tekrarlı ölçümlerde varyans analizi (repeated measured ANOVA) kullanıldı. İkili karşılaştırmalar için Bonferroni güven aralıkları uygulandı. Yaş, cinsiyet, cerrahi sonrası steroid kullanımı ve katarakt çeşidi parametreleri ile ortalama koroid kalınlıklarındaki değişimlerin karşılaştırılması için İki örneklem Hoteling testi kullanıldı. Bulgular: Ortalama koroid kalınlıklarındaki değişimin cerrahi sonrasında cerrahi öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği saptandı (p<0.05). Bu değişim en fazla cerrahi sonrası 1. Günde olmaktadır (cerrahi öncesi ort. 245.62 cerrahi sonrası 1. Gün 256.55 mikron). Daha sonraki kontrollerde ise bu değişim korunmaktadır (cerrahi sonrası 10. Gün ort. 256.26 cerrahi sonrası 1. Ay 256.90 mikron). Cerrahi öncesi ve sonrasında GİB değişimleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (p<0.05). Yaş, cinsiyet, cerrahi sonrası steroid kullanımı ve katarakt çeşidi parametreleri ile ortalama koroid kalınlıklarındaki değişimlerin arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p> 0.05). Sonuç: Günümüzde çeşitli retinal ve koroidal hastalıkların tanı ve takibinde koroid kalınlığının önemi giderek artmaktadır. Koroid kalınlığı oküler patolojilerde değişkenlik gösterebilir. Bu çalışmada katarakt cerrahisi planlanan sağlıklı bireylerde cerrahi sonrasında koroid kalınlığının arttığı saptanmıştır. Koroid kalınlığıyla ilgili yapılacak çalışmalarda katarakt cerrahisi gibi göziçi cerrahi faktörlerinin dikkate alınması gerekir. tr_TR
dc.description.abstract Purpose: Detailed evaluation of choroid has become possible with the technological development of the Optic Coherence Tomography (OCT) device. This study aims to measure choroid thickness in healthy individuals scheduled for cataract surgery with spectral-domain OCT (Spectralis, Heidelberg Engineering, Germany) device and to evaluate the effect of surgery to choroidal thickness. Materials and Methods: 54 healthy individuals scheduled for cataract surgery were examined a detailed ophthalmological examination before choroidal thickness was measured with SD-OCT. Measurements of the cases were performed before surgery and on the first day, tenth day and first month after surgery. The measurements of choroidal thickness were obtained from foveal, superior and inferior horizontally. The average value of measurements taken at three points at 500 mm intervals through these sections were used hyperreflective rear edge of the retinal pigment epithelium and the join of the choroid/sclera composition from scanning sections were measured manually on the device distantly. Analysis of variance in repetitive measurements for comparison of the average values of GIB and average choroidal thickness (repeated measured ANOVA) was used. Bonferroni confidence intervals for paired comparisons were performed. Two Hoteling sample tests were performed in order to compare the change in average choroidal thickness and parameters of age, gender, steroid use after surgery and type of cataract. Results: It was established that change in average choroidal thickness after surgery was statistically demonstrated significant difference as compared to preoperation.(p <0.05).This change is at most on the first day after surgery. (before surgery average 245.62 first day after surgery 256.55 micron) In subsequent controls, this change is protected ( tenth day after surgery average 256.26 first month after surgery 256.90 micron). Statistically significant difference was established in terms of GIB changes before and after surgery (p <0.05). Statistically significant relation between the changes in average choroidal thickness and parameters of age, gender, steroid use after surgery and type of cataract were not established(p>0.05). Conclusion: The importance of choroidal thickness in diagnosis and follow-up period of various retinal and choroidal diseases has been gradually increasing at the present time. Choroidal thickness may vary in ocular pathology. In this study, it was determined that choroidal thickness increases after surgery in healthy individuals scheduled for cataract surgery. In the studies related to the choroidal thickness, intraocular surgical factors such as cataract surgery must be taken into consideration. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi tr_TR
dc.subject Katarakt tr_TR
dc.subject Koroid kalınlığı tr_TR
dc.subject Optik koherens tomografi tr_TR
dc.subject Cataract tr_TR
dc.subject Choroidal thickness tr_TR
dc.subject Optic coherence tomography tr_TR
dc.subject Tomografi tr_TR
dc.subject Tomography tr_TR
dc.title Katarakt cerrahisinin koroid kalınlığına etkisinin değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Effect of surgery to choroidal thickness in patients scheduled for cataract surgery tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account