Browsing 2017, Sayı 42 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Atlı, Ferda (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  İnsanın hemen her davranışının altında yatan temel etken duygulardan kaynağını alan düşünceleridir. Duyguların varlığı insanın yaşamını şekillendirmede çok önemli rol oynarken bu duyguların kontrolden çıkmış bir hâl ...
 • Göztaş, Gülbeyaz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Ağızlar, fonolojik, morfolojik, sentax, söz varlığı açısından çeşitli farklarla standart dilden ayrılan konuşma biçimleridir. Standart dil ile yazılan eserlerde çeşitli sebeplerle ağızlara yer verildiği görülmektedir. ...
 • Karasoy, Yakup; Yavuz, Orhan; Yılmaz, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Gevherî, 17. yüzyılda yaşamış olduğu tahmin edilen bir halk ozanıdır. Türk saz şairleri arasında müstesna bir yeri olan Gevherî’nin kendisinden sonra gelen saz şairleri üzerindeki etkisi oldukça büyüktür. Şairin elimizde ...
 • Doğan, Ahmet Turan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmada Eski Anadolu Türkçesi ile yazılmış tıp metinlerinde yer alan; ancak bugün için Türkiye Türkçesinde kullanılmayan Türkçe tıp terimlerine yer verilmiştir. İnceleme konusu olan bu terimler; organ-vücudun bir ...
 • Oğuz, Orhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışma, Halit Ziya Uşaklıgil’in (1866-1945) “Ferhunde Kalfa” ve Sadık Hidayet’in “Abci Hanım” (1903-1951) adlı hikâyelerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Türk ve Fars edebiyatlarının modernleşmesinde önemli katkıları ...
 • Muşmal, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Eşrefoğulları Beyliği, XIV. yüzyıl başlarında Beyşehir ve çevresinde kurulmuş bir Türk Beyliği’dir. Beyşehir Kenti, Eşrefoğulları döneminde kurulmuş ve gelişim göstermiş bir kent olarak bu dönemden itibaren önemli bir ...
 • Durgun, Recep (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Seyahatnameler sadece bir gezi yazısı olmakla kalmayıp pek çok bilim dalına kaynaklık eden eserlerdir. Seyyahlar, seyahatnamelerinde gezip gördükleri yerleri anlatırken gözlemledikleri toplum hakkında siyasi, sosyal ve ...
 • Sarı, İsa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Dil sürçmeleri, daha çok konuşmadaki geçici hatalar olarak algılansa da, çeşitli kalıplar ve örneklemeler etrafında şekillenmeleri, farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmeleri, dil mekanizmasının işleyişi hakkında ...
 • Yeniasır, Mustafa; Gökbulut, Burak (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Destan, roman, hikâye ve tiyatro gibi vakaya dayanan edebî eserlerde, o vakayı gerçekleştiren, eserin olay örgüsünde merkez konumda bulunan ve başkahraman olarak isimlendirilen bir tip vardır. Hasan Bulliler romanının ve ...
 • Yörük, Doğan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Türkiye Selçuklularının ve Karamanlıların başkenti olan Konya XV. yüzyılın ortalarına doğru şiddetlenmeye başlayan Osmanlı-Karaman mücadelelerinden büyük ölçüde etkilenmiş, bir yandan nüfus kaybına, bir yandan da tahribata ...
 • Yıldırım, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Türkmen Türkçesinde “hem” sözcüğü bağlaç ve pekiştirici görevinde kullanılır. Bugün yazı dilinde “hem” sözcüğünün “h-” ünsüzü düşürülmüş ve damak uyumuna bağlanmış “-am/-em” biçimleri de mevcuttur. Aslında önceleri konuşma ...
 • Akbaba, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Avrupa’da başlayan bir süreç ile ağırlık kazanan Eski Türk tarihçiliği, Türkiye’de iç ve dış etkenlerle çalışılmaya başlanmıştır. Değişen tarihçilik anlayışının bu durumda etkisi büyüktür. Avrupa’da, seküler ve kendi içinde ...
 • Şimşek, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Tarihî derinliği ve coğrafi genişliği ile Türkçe, 7. yüzyıldan günümüze Japon Denizi’nden Avrupa içlerine kadar yazı dili olarak kullanılagelmiştir. Söz konusu tarihî derinlik ve coğrafi genişlikte konuşulan Türkçenin söz ...
 • Çelik, Aysun (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Klasik Türk edebiyatı; ‚Kur’ân, hadis, peygamber kıssaları, evliya menkıbeleri, tasavvuf, mitolojik unsurlar, yerli malzeme‛ gibi temeller üzerine inşa olunmuş, ‚telif, tercüme, şerh ve nazire‛ geleneğinin sayısız mahsulü ...
 • Toker, Mustafa; Uygun, Muhsin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  İlk örneğini Harezm sahasında gördüğümüz Cümcümenâme, Anadolu sahasında Kesikbaş Hikâyesi veya Destanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Muhteva olarak örtüşen bu eserlerin yazıldığı sahalara göre farklı dil özellikleri ...
 • Canan, Semra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Türk dili zenginliğinin tespiti için Anadolu ağızlarının kayıt altına alınması oldukça önemlidir. Her yörenin kendine ait bir sözcük ve kavram dünyasının olmasının yanı sıra dilin yöreden yöreye farklılık göstermesi de dil ...
 • Kocagöz, Elif (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Almanya’daki Türk sivil toplumu, özellikle son dönemde hem Almanya hem Türkiye’de oluşan karşılıklı gündemler itibariyle, her iki devlet açısından başta politik ve sosyal açılardan olmak üzere giderek önem kazanmaktadır. ...
 • Nesirov, Elnur (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Geçen yüzyılın son çeyreğinden itibaren politik bir sorunun odağına çevrilen Karabağ’ın tarihi ve coğrafyası bilimsel araştırmalara daha sık konu olmaya başlamıştır. İlhanlılara kadar kaynaklarda adı Arran olarak geçen ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  I. Dünya Savaşı yıllarında ticari hayatta bir kısım tüccarlarda gayri meşru kazanç elde etme temayülü önemli ölçüde artmıştır. Buna mani olmak hususunda devlet, bazı tedbirler almıştır. Bunların başında elde edilen gelirlerden ...
 • İlhan, M. Emir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Ahmet Hamdi Tanpınar, Osmanlı Devleti’nin son, Cumhuriyet’in ilk dönemi arasında, kültürel ve siyasi değişim dinamiklerinin ortasında yaşamış özel bir sanatçı ve düşünürdür. Sadece bir yazar ya da öğretim elemanı olarak ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account