2017, Sayı 41

 

Recent Submissions

 • Benhür, Çağatay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Mehmet Rebii Karatekin, 1960 yılı sonlarında Konya Valiliğine atanmıştır. Önceden görev yaptığı yerlerde tarihi eser ve turizme olan ilgisi ile bilinen Karatekin, Konya da göreve başlar başlamaz aynı konuları ele almıştır. ...
 • Türker, Özgür; Özen, Firdevs (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Türk tarihinin mühim evrelerinden birini kapsayan Selçuklular (1038-1157), tarih sahnesine çıktıkları XI. asrın ortalarından itibaren, yaklaşık bir asır içinde İslâm coğrafyasının tamamına yakınını kendi idareleri altında ...
 • Şahin, Feyza Kurnaz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Bu çalışmanın temel amacı, Osmanlı Devleti’nin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında yayımlanan Servet-i Fûnun, Musavver Malumat-ı Nafia, Mehasin, Mecmua-yı Ebuziyya, Asar-ı Nisvan, Resimli Kitap, Süs ve diğer dergiler ...
 • Yüksel, Erol (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  93 Harbi sonunda Kağızman ve çevresinin Rus işgaline uğraması ile beraber bölgede Ermeni istekleri artmıştır. Yöredeki Ermeniler, yabancı devletlerinde desteğini alarak bölgede kurulması planlanan Ermeni Devleti’nin bir ...
 • Kuş, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Tarih boyunca sahip olduğu önemli jeo-stratejik konumu gereği, Hazar Denizi pek çok milletin hâkimiyet tesis etmek istediği bir bölge olmuştur. Bugün de Ortadoğu gibi önemli enerji merkezlerinden biri olan Hazar havzası, ...
 • Haykır, Yavuz; Demir, Özkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Yeraltı kaynakları, devletlerin ekonomik kalkınmasında büyük rol oynayan önemli unsurlardan biridir. Doğal kaynak olarak bilinen yeraltı kaynaklarından biri de petroldür. Petrolün ekonomik değerinin yüksek bir kaynak ...
 • Sezer, Cemal (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Balkan Savaşları; Osmanlı Devleti ile Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ittifakı arasında 1912-1913 yılları arasında gerçekleşmiştir. Balkan Savaşlarının Osmanlı Devleti açısından çok ağır sonuçları olmuştur. ...
 • Tekocak, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Anadolu arkeolojisi için çok büyük bir öneme sahip olan Kelenderis antik kenti, Kilikya Bölgesi’nin Orta Dağlık bölümünde yer alan bir liman kentidir. Günümüzde ise Mersin ili, Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. ...
 • Evis, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Ahmet Hamdi Tanpınar (1901-1962); araştırmacı, şair, yazar ve eleştirmen olarak Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Saf şiir yazma arzusuyla sanat anlayışında mükemmelliği arar. Anlamsal kapalılık ve sembollerin ...
 • Akyıldız, Hülya Bayrak (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  1849’da Paris’e giden Şinasi, orada kaldığı süre boyunca pozitivizmin egemen olduğu bir düşünce dünyasının içindeydi. Şinasi bu yıllarda etkisinde kaldığı pozitivizmi 19. yüzyıl Osmanlı toplumuna olduğu gibi kabul ettirmenin ...
 • Durmuş, Gökay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  İzmir’in işgali Millî Mücadele sürecinin önemli gelişmelerindendir. Birinci Dünya Savaşı’nın yarattığı hezimet, halkta bıkkınlık yaratmış ve cephelerde bulunmaktan soğutmuşken cereyan eden bu hadise, ihtiyaç duyulan kıvılcımı ...
 • Çapraz, Erhan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  ‘Türk sözel mizah geleneği’nin bugününü anlamak ve geleceğe sağlıklı bir şekilde aktarımını sağlayabilmek için bu geleneğin tarihî süreç içerisinde yaşadığı değişim ve dönüşümleri bilmek elzemdir. Bu itibarla, Osmanlı ...
 • Ayva, Aziz; Kalaycı, Muhammed (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Anlatmaya bağlı Türk halk edebiyatı türleri içerisinde yer alan fıkralar; mizahî unsurları, kısa ve yoğun anlatımı, güldürürken düşündüren özelliği ve sade bir dille anlatılmalarıyla diğer türlerden kolayca ayrılırlar. ...
 • Mert, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Osmanlı sahasında Doğu Türkçesiyle şiir yazma geleneği Nevayî’den önce yaşayan Şeyyad Hamza ve Ahmed-i Da’î’ye kadar uzanır. Özellikle Nevayî’den sonra Çağatay Türkçesiyle şiir yazan şair sayısında önemli bir artış ...
 • Bulak, Şahap (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  İlgi ekinin hâl eki olup olmadığı konusunda dilciler arasında bir fikir birliği yoktur. Banguoğlu, Ergin, Korkmaz, Lübimov, Karaağaç, Hengirmen, Topaloğlu gibi dilciler ilgi ekini tereddütsüz hâl eklerinden sayarken Ediskun, ...
 • Çakmak, Serkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Klasik Çağatay Edebiyatının en önemli isimlerinden biri Bâbür’dür. Hem mensur hem de manzum eserleri bulunan Bâbür, Hanefi fıkhı hakkında Mübeyyen adlı bir mesnevi de kaleme almıştır. Dünya’daki farklı kütüphanelerde eserin ...
 • Hirik, Erkan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Dildeki kelimeler, doğası gereği anlam alanlarını geliştirir, değiştirir ya da yok eder. Tüm bu anlam olaylarının çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Kişinin zihin sürecinde gerçekleşen her türlü fiile mental fiil denir. ...
 • Öztürk, Rıdvan; Sembi, Nurbolat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  XIX. yüzyılın ikinci yarısında, Çarlık Rusyası´nın sömürgesi altında yaşayan Kazaklar arasında yetişen büyük mütefekkir, millî şair Abay (İbrahim) Kunanbayev, içinde doğup büyüdüğü toplumun geri kalmışlığına kafa yormuş ...
 • Donuk, Suat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Kervanlarla hacca giden Osmanlı aydınları konakladıkları menziller ile hac ibadetleri hakkında bilgiler verdikleri, yolculuk izlenimlerini aktardıkları çeşitli eserler yazmışlardır. Manzum ya da mensur olabilen bu türden ...
 • Kaplan, Yunus (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2017)
  Klâsik Türk edebiyatının beslendiği kaynaklar arasında İslâmî unsurların önemli bir yeri vardır. Bu dinin kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim ve sahip olduğu çeşitli özellikler de bunlardan biridir. Divan şairleri birçok ...

View more