Selcuk University Digital Archive Systems

Kronik periodontitis hastalarında cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak klorheksidin, borik asit ve diyod lazer kullanımının klinik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hakkı, Sema S.
dc.contributor.author Sağlam, Mehmet
dc.date.accessioned 2015-01-16T12:10:19Z
dc.date.available 2015-01-16T12:10:19Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Sağlam, M. (2011). Kronik periodontitis hastalarında cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak klorheksidin, borik asit ve diyod lazer kullanımının klinik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1380
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, kronik periodontitis hastalarında cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak yapılan subgingival serum fizyolojik (SF), klorheksidin (K), borik asit (B) irrigasyonlarının ve diyod lazer (L) kullanımının, hastaların klinik periodontal parametreleri ve dişeti oluğu sıvısında (DOS) bulunan interlökin-1ß (IL-1ß), interlökin-6 (IL-6), interlökin-8 (IL-8), matriks metalloproteinaz-1 (MMP-1), matriks metalloproteinaz-8 (MMP-8) ve matriks metalloproteinaz doku inhibitörü (TIMP-1) üzerine etkisinin incelenmesi ve grupların birbiri ile kıyaslanması amaçlanmıştır. Çalışma grubu kronik periodontitis teşhisi konulmuş, sigara kullanmayan, sistemik olarak sağlıklı, 60 gönüllüden (32 erkek, 28 bayan) oluşturuldu. Periodontal tedavi öncesinde sondlama cep derinliği (SCD), klinik ataçman seviyesi (KAS), plak indeksi (Pİ), gingival indeks skorları ve sondlamada kanama (SK) yüzdeleri kaydedildi ve başlangıç DOS örneklemeleri yapıldı. Çalışmaya katılan her hastaya diştaşı temizliği yapılıp, oral hijyen eğitimi verildi. Daha sonra tedavi gruplarına göre kök yüzeyi düzleştirmesi ve ek uygulamalar (serum fizyolojik, klorheksidin, borik asit ve lazer) yapıldı. Tedaviden sonra 1., 3. ve 6. aylarda klinik periodontal ölçümler ve DOS örneklemeleri tekrarlandı. IL-1ßDOS, IL-6DOS, IL-8DOS, MMP-1DOS, MMP-8DOS ve TIMP-1DOS düzeyleri ELISA yöntemi ile belirlendi. Yapılan istatistiksel analizler sonucu tüm gruplarda cerrahi olmayan periodontal tedavinin tüm ağız ve alan bazındaki klinik parametrelerde başlangıca göre düzelme sağladığı görüldü (p<0.05). Tüm ağız klinik parametreler incelendiğinde, K, B ve L grubu, kontrol grubu (SF) ile kıyaslandığında Pİ ve Gİ'de daha fazla azalma gözlendi. KAS ve SK açısından ise B ve L grubunun, K ve SF grubuna göre daha iyi olduğu izlendi. SCD bakımından L grubu, diğer gruplara göre daha fazla azalma gösterdi (p<0.05). Alan bazında klinik parametreler incelendiğinde ise K, B ve L grubunun SCD, KAS ve SK bakımından ek bir fayda sağlamadığı (p>0.05) tespit edildi. K, B ve L grupları arasında SCD, Pİ, Gİ ve SK parametleri açısından fark yokken, L ve B grubunun KAS açısından K grubundan daha iyi olduğu gözlendi (p<0.05). Tedavi sonrası başlangıca göre, tüm tedavi gruplarında IL-1ßDOS, IL-6DOS, MMP-1DOS ve MMP-8DOS total miktarı azalırken, IL-8DOS total miktarında artış olduğu saptandı. K ve B gruplarında, TIMP-1 total miktarında tedavi öncesine göre anlamlı artış gözlenirken, L ve SF grubunda anlamlı azalma (p<0.05) tespit edildi. DOS sitokin ve enzim total miktarları gruplararası kıyaslandığında, IL-1ßDOS, IL-6DOS, IL-8DOS bakımından gruplar arası fark gözlenmezken (p>0.05), MMP-1DOS miktarının 1. ayda SF ve K grubunda, B ve L grubuna göre daha az olduğu tespit edildi (p<0.05). MMP-8DOS miktarı açısından K, B ve L grubunun, 1. ayda başlangıca göre SF grubundan daha fazla azalma gösterdiği gözlendi (p<0.05). TIMP-1DOS miktarının ise 1. ayda K grubunda, SF, B ve L grublarına göre daha fazla olduğu tespit edildi (p<0.05). DOS'daki konsantrasyon miktarları incelendiğinde, IL-1ßDOS, IL-6DOS, IL-8DOS, MMP-1DOS ve MMP-8DOS bakımından gruplar arası fark gözlenmezken (p>0.05), TIMP-1DOS miktarı 1. ayda K grubunda, SF, B ve L grubundan daha fazla olduğu tespit edildi (p<0.05). Çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde; cerrahi olmayan periodontal tedaviye ek olarak uygulanan subgingival klorheksidin, borik asit irrigasyonu ve diyod lazer ile dekontaminasyonun tüm ağız klinik parametrelerdeki iyileşme ve MMP-8DOS miktarındaki azalma bakımından ilave faydası olduğu sonucuna varıldı. Anahtar Sözcükler: Cerrahi olmayan periodontal tedavi, kronik periodontitis, klorheksidin, borik asit, diyod lazer. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the effect of subgingival saline (S), chlorhexidine (C), boric acid (B) irrigations and diode laser (L) application in addition to non-surgical periodontal treatment on the clinical periodontal parameters of the patients and the interleukin-1ß (IL-1ß), interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8), matrix metalloproteinase-1 (MMP-1), matrix metalloproteinase-8 (MMP-8) and tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 (TIMP-1) in the gingival crevicular fluid (GCF) in chronic periodontitis patients and to compare the groups with each other. The study group was consisted of non-smoker and systemically healthy 60 volunteers (32 male, 28 female) who had been diagnosed with chronic periodontitis. Prior to periodontal treatment, probing depth (PD), clinical attachment level (CAL), plaque index (PI), gingival index scores (GI) and the percentages of bleeding on probing (BOP) were recorded and baseline GCF sampling was performed. Scaling was performed and oral hygiene instructions were given to all participants. Subsequently, root planning and additional applications (saline, chlorhexidine, boric acid and laser) were performed according to treatment groups. After the treatment, clinical periodontal measurements and GCF samplings were repeated on the 1st, 3rd and 6th months. The GCF levels of IL-1ß, IL-6, IL-8, MMP-1, MMP-8 and TIMP-1 were determined by ELISA method. Statistical analysis of data revealed that non-surgical periodontal treatment improved full mouth and site-spesific clinical parameters in all groups (p<0.05). When full mouth clinical parameters were examined, more reduction was observed on PI and GI in C, B and L groups compared to the control group. In terms of CAL and BOP, B and L groups were better compared to C and S groups. In terms of PD, L group showed more reduction compared to the other groups (p<0.05). When site-spesific clinical parameters were examined, C, B and L groups did not provide any additional benefits in terms of PD, CAL and BOP (p>0.05). While there were no differences between C, B and L groups in PD, PI, GI and BOP parameters, L and B groups were better than group C in terms of CAL (p<0.05). After the treatment, compared to the baseline, it was determined that accretion occured in GCF total amount of IL-8 while GCF total amounts of IL-1ß, IL-6, MMP-1 ve MMP-8 were diminishing in all treatment groups. While significant increase on total amount of TIMP-1 was observed on C and B groups compared to the baseline, significant decrease was recorded in L and S groups (p<0.05). When GCF cytokine and total enzyme amounts were compared among the groups, no difference in terms of IL-1ß, IL-6, IL-8 was observed (p>0.05), however MMP-1 amount was lesser in S and C groups compared to B and L groups on the 1st Month (p<0.05). In terms of MMP-8 amount, C, B and L groups showed more reduction than S group on the 1st Month compared to the baseline (p<0.05). TIMP-1 amount was recorded to be more on the C group than the S, B and L groups on the 1st month (p<0.05). When the concentrations were analysed in GCF, no difference on terms of IL-1ß, IL-6, IL-8, MMP-1 ve MMP-8 was recorded among groups (p>0.05), while TIMP-1 amount in C group was determined to be more than the S, B and L groups on the 1st month (p>0.05). When the result of the studies was evaluated, it was concluded that the subgingival chlorhexidine and boric acid irrigations, and the decontamination with diode laser adjunct to non-surgical periodantal treatment proved to have additonal benefit in terms of the reductions GCF levels of MMP-8 and improvements in the full mouth clinical parameters. Key Words: Non-surgical periodontal treatment, chronic periodontitis, chlorhexidine, boric acid, diode laser. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Cerrahi olmayan periodontal tedavi tr_TR
dc.subject Kronik periodontitis tr_TR
dc.subject Klorheksidin tr_TR
dc.subject Borik asit tr_TR
dc.subject Diyod lazer tr_TR
dc.subject Non-surgical periodontal treatment tr_TR
dc.subject Chronic periodontitis tr_TR
dc.subject Chlorhexidine tr_TR
dc.subject Boric acid tr_TR
dc.subject Diode laser tr_TR
dc.title Kronik periodontitis hastalarında cerrahisiz periodontal tedaviye ek olarak klorheksidin, borik asit ve diyod lazer kullanımının klinik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkisi tr_TR
dc.title.alternative The effects of using chlorhexidine, boric acid and diode laser adjunct to non-surgical periodontal therapy on clinical and biochemical parameters in chronic periodontitis patients tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account