Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Dîvânü Lügâti’t-Türk’teki tek heceli fiillerin Oğuz ve Kıpçak grubu Türk Lehçelerindeki durumuna istatistiksel bir bakış

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.