2014, Sayı 36

 

Recent Submissions

 • Göleç, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Bu makalede, barışın bir savaş stratejisi, savaşın da bir barış stratejisi olduğu kabulünden hareketle, I. Dünya Savaşı sırasında Almanya ve müttefiklerinin literatürde ihmal edilen barış stratejileri üç başlıkta ele ...
 • Konuker, Rukiye; Pirpir, Devlet Alakoç; Çiçekler, Canan Yıldız; Büyükbayraktar, Çağla Girgin; Uslu, Banu (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışmada özel özel eğitim kurumlarında uygulanan M.E.B’in müfredat programının hafif düzeyde zihinsel engelli çocukların görsel algı düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bağımsız değişkeni özel özel eğitim ...
 • Topçuoğlu, Ali Aslan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Ahmet Hamdi Akseki, farklı ilim dallarında yaptığı çalışmalarda, hem kendi döneminde hem de sonraki dönemlerde yapılan çalışmalara ilham kaynağı olmuş yakın geçmişimizin önemli ilmî değerlerinden biridir. İfa ettiği ...
 • Toruk, İbrahim; Güran, M. Salih (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Siyasal iletişim süreci siyasal aktörler tarafından belirli amaçlara yönelik olarak geliştirilen çeşitli iletişim tekniklerinin kullanıldığı bir iletişim sürecidir. Özellikle seçim dönemlerinde daha çok ön plana çıkan ...
 • Akdağ, Ömer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Türkiye’de iki aşamalı (müntehib-i evvel ve müntehib-i sani) olarak yapılan 1935 genel seçimi kadınların seçime girdikleri ilk genel seçimdir. Demokrasi tarihimizde kadın milletvekillerinin en yüksek oranda parlamentoya ...
 • Gök, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Türklerin kitlesel olarak Orta Doğu’ya geldikleri ve tüm Ön Asya’yı hâkimiyetleri altına aldıkları Selçuklular devri, Türk tarihinin şümulünü gösteren safhalardan birini teşkil eder. Ortaçağ Türk tarihinin Orta Doğu’ya ...
 • Çakır, İbrahim Etem (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Köle; hürriyetlerine sahip olmayan, başkalarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan kişilerdir. Erkeklere köle, kadın olanlarına ise cariye denilmiştir. Hukukî işlemlere konu olan, para ile alınıp satılabilen köle ve ...
 • Uyanık, Necmi; Alanya, Vahdi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Bu makalede 1946-1954 tarihleri arasında Konya Belediye Başkanlığı görevini yapmış olan, CHP’den M. Muhlis Koner, Samet Kuzucu, DP’den de Rüştü Özal dönemleri ele alınmıştır. Bu dönem, CHP’nin Konya Belediyesindeki son ...
 • Uyanık, Necmi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Türk yenileşme tarihinin önemli isimlerinden birisi olan Celal Nuri, Abdullah Cevdet ve Kılıçzade Hakkı ile birlikte Türk yenileşme ve düşünce tarihi açısından çok sayıda mesele hakkında kalem oynatmış bir Türk aydınıdır. ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Mevlâna Celâleddin-i Rumî eserleri, yaşamı itibarıyla hakkında en çok araştırma yapılan mutasavvıflardan birisidir. Yaşadığı dönem, Türkiye Selçuklu Devletinin son dönemi olması Sultanlar, Melikler, Emirlerle yakın ...
 • Yılmaz, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Sanatçının farklı bir yaradılışa ve zihinsel yapıya sahip olduğu görüşü, yaşadığı hayatın da sıradan bireyden farklı olduğunu düşündürmüştür. Sosyal yapı içinde genel geçer kurallardan ve sıradanlıktan uzaklaşan sanatkâr ...
 • Kaplan, Hasan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Bâkî, birçok yönden klâsik şiirin en büyük şairlerinden biri sayılmıştır. Şiir dilinin imkânlarından sonuna kadar faydalanmaya çalışan şair kafiye, redif, vezin, ses tekrarları, ritim ve ahenk gibi ögelerle şiirlerinin ...
 • İçel, Hatice (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Atasözleri bir milletin töresini, adetlerini, gelenek ve göreneklerini, yaşam tarzını ve hayat felsefesini yansıtan kalıplaşmış sözlerdir. Ata tecrübelerinin ürünleri olan bu anonim sözler, sözlü ve yazılı kültür ortamları ...
 • Topal, Erol (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Allah’ın en güzel isimleri anlamına gelen Esmâü’l-Hüsnâ, araştırmacılar tarafından her zaman ilgi çeken bir konu olmuş ve üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmadaki amaç da Esmâü’l-Hüsnâ’nın Yeni Uygur Türkçesi ...
 • Öztürk, Rıdvan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  16. yüzyılda Bağdad’da yaşamış olan Fuzûlî; sadece Osmanlı sahasında değil, Balkanlardan Hindistan’a kadar uzanan coğrafyada meşhur bir şairdir. Onun şöhreti kendi zamanından günümüze kadar ulaşmıştır. Türkiye’de yayımlanmış ...
 • Özkan, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2014)
  Klasik Osmanlı Türkçesi dönemi eseri olan Netâyicü’l-A’mâl ve Menâhicü’l-Ebrâr’ın müellifi veya mütercimi belli değildir. Eser, dudak uyumu sürecinin gelişimini göstermesi açısından önemlidir. Bu makalede, Klasik Osmanlı ...

View more