2012, Sayı 32

 

Recent Submissions

 • Bor, Arzu; Çağdaş, Miyase (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Selçukluya başkentlik yapmış, giyim tarihi oldukça zengin ve köklü bir şehir olan bir Konya’nın gelinlikleri de önemli mesajlar veren kültür miraslarımızdandır. Düğünlerin en giysisi olan gelinlikler, geçmişte olduğu ...
 • Pirgon, Yüksel; Demirkaya, Ezgi (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Türk Halk Müziği’nin bir türü olarak karşımıza çıkan kaşık havaları, Konya’da geleneksel bir muhafazakârlık ve Mevleviliğin de etkisiyle yaygın bir musiki anlayışı olmasına karşın, halkın eğlence aracı olarak sürekliliğini ...
 • Gargun, Aslı; Karaman, Sibel (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Klâsik Türk mûsıkîsi’nin büyük bestekârlarından Dede Efendi, Zekâî Dede ve Dellâlzâde’ye ait “Beste” formunda, “Zencîr” usûlündeki 20 eserin usûl-arûz vezni ilişkisi çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışma ile ...
 • Şeker, Tülay; İşliyen, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmada, 2011 Genel Seçimleri sürecinde televizyon kanallarında yayınlanan Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait siyasi reklamların izleyiciler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu alımlama analizi yöntemiyle ortaya ...
 • Demir, Şerif (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  II. Meşrutiyet’in ilanı, siyasal ve kültürel alanda büyük değişime sebep olmuştur. Bu dönemde, kültürel alanda yeni kurumlar kurulmuş, yeni yayın organları çıkmıştır. Cemiyet-i İlmiye-i İslamiye ve Beyan’ül Hak Mecmuası ...
 • Sarıköse, Barış (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Osmanlı döneminde Konya’ya bağlı nahiyelerden biri de Saidili nahiyesidir. Nahiyenin merkezi Kadınhanı kasabasıdır. Zamanla Saidili nahiyesinin idarî yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Saidili, XVIII. yy.’da kaza ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Ahiliğin temeli cahiliye dönemine kadar inen adına fütüvve denen anlayışa dayanmaktadır. İslâm dünyasına yayılan kabul gören Fütüvve anlayışı XIII.yüzyılda Abbasî halifesi en-Nâsır Li dinillah (Hilafeti:575-622/1180-1225) ...
 • Evis, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Türk edebiyatının sözlü ve yazılı eserlerinin ortaya çıkışından itibaren eserlerdeki tip ve karakterler, farklı şekillerde kendilerini göstermişlerdir. Yapılan çalışmayla geçmişten günümüze birçok tip ve karakteri ...
 • Sönmez, Hülya (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Çalışmada Rıfat Ilgaz’ın çocuklar için yazmış olduğu Çocuklarım adlı şiiri, edebî eserin önemli iki unsuru olan zaman, mekân ve bunların çocuklarla olan ilişkisi itibariyle incelenmiştir. Şiir üzerinde yapılan incelemelerden ...
 • Sezen, Gülşen (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Hasan Rıza, bilhassa Mushaf’larıyla meşhur bir Türk hattatıdır. Sülüs, celî ve ta’lik hatlarıyla pek çok eser vermiştir; fakat en yetenekli olduğu alan nesih yazısıdır. Nesih ile Kur’an yazmak, Hasan Rıza Efendi’yle ...
 • Mete, Ayşegül (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Hindistan’ın Nakşibendîlik ile asıl tanışmasını sağlayan biri olarak kabul edilen Bâkî Billâh sonrasında halifelerinden Ahmed Sirhindî, Müceddidiyye kolu ile Hindistan ve Nakşibendiyye tarihinde büyük başarılara imza ...
 • Erol, Betül; Kıroğlu, Kasım (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Bu araştırmada, 2005 yılında yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını temel alarak değişen Hayat Bilgisi programıyla birlikte, yenilenen Hayat Bilgisi ders kitaplarının dil ve anlatım yönünden işlevsel bir biçimde hazırlanıp ...
 • Direkci, Bekir; Gülmez, Mevlüt (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Yalancı eş değer, kaynak dildeki bir kelimenin hedef dildeki bir kelimeyle yazılışlarının ve okunuşlarının aynı, anlamlarının farklı olması durumudur. Son yıllarda birçok lehçeyle Türkiye Türkçesi arasındaki yalancı eş ...
 • Koçakoğlu, Bedia (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Türk edebiyatında 1985’ten itibaren tartışılan, sıklıkla sosyal bilimlerdeki görünümleri irdelenen postmodernizm, roman türünde “anlatı” şekliyle karşımıza çıkmaktadır. Edebiyatımızda bu doğrultuda kaleme alınan birçok ...
 • Baydar, Arzu Sema Ertane (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Bu çalışmada, Kırım Tatar Türklerinin öz vatanlarından sürgün edilişlerini henüz iki yaşındayken yaşamış, hayatının sonuna kadar Kırım Türklerinin bağımsız bir millet olarak anavatanlarında yaşamaları için mücadele etmiş ...
 • Altun, Hilal Oytun (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Alıntı kelimeler alıcı dilin ses yapısına göre şekillenmektedir ve Arapça alıntı kelimelerdeki sesler de Türkiye Türkçesinin ses yapısına uydurulmaktadır. Arapça alıntı kelimelerin bir kısmı Türkçenin ünlü uyumlarına ...
 • Baydar, Turgut (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Eldeki mevcut çalışmalarda +DIr ekinin, ek-fiilin geniş zamanının 3. teklik ve çokluk şahıs çekimlerinde bir yüklemleştirici olarak kullanıldığı ifade edilmektedir. Yani bu çalışmalarda +DIr, bir cevher fiili olarak ...
 • Efendioğlu, Süleyman; Sümbüllü, Yusuf Ziya (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Tarihî Oğuz Türkçesinin önemli müelliflerinden Erzurumlu Mustafa Darîr, yaşadığı dönem olan 14. yüzyılda ünü Anadolu dışına taşarak Memlûk coğrafyasına ulaşmış sıra dışı bir şahsiyettir. Onun dili, klasik beylikler dönemi ...
 • Eliaçık, Muhittin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Osmanlı’da beş asırlık bir sürede 129 şeyhülislâm görev yapmış ve verdikleri fetvâlar birçok meselenin çözümünde önemli rol oynamıştır. Fetvâ, bir meselenin hükmünün şeyhülislâm veya müftü tarafından araştırılarak ortaya ...

View more