Browsing 2012, Sayı 31 by Issue Date

Sort by: Order: Results:

 • Ersoy, Habibe Yazıcı (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Bir toplumun temelini teşkil eden erkek ve kadın, o toplumun din, dil, kültür, ahlak, vb. yapısında da temel teşkil eder. Türk toplumunda kadının yeri oldukça önemli olmakla bir-likte zaman zaman erkeğe oranla ikinci planda ...
 • Yükselen, Gökçe; Peler, Abdurrazak (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Nesiller boyunca süren bir göçün ardından Sivas’a yerleşen Azerbaycanlı bir ailenin evladı olan Yavuz Bülent Bâkiler, birçok konunun yanında ‘ana’, ‘Anadolu’ ve ‘Türk Dünyası’ temalarının öne çıktığı şiiriyle birlikte ...
 • Eliaçık, Muhittin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Osmanlı’da fetvâların da manzum hâlde verildiği görülmekte ve bu durum klasik Türk edebiyatı içinde farklı bir edebî türün ortaya çıkmasına vesile olmaktadır. Divan şairleri içinde mühim bir yeri bulunan şeyhülislâmlardan ...
 • Zerenler, Dilek (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  İstanbul tarih boyunca birçok medeniyete beşiklik ederek dünya coğrafyasında önemli bir yere sahip olmuştur. Türk ve Dünya edebiyatındaki birçok edebi kişiliği etkileyen, onlara ilham kaynağı olan yedi tepeli İstanbul ...
 • Ünlü, Osman (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Klasik Türk edebiyatının en önemli nazım şekli gazeldir. Gazelin hem şekil hem de tema olarak birçok türü bulunmaktadır. Gazelin bu türlerinden biri de “müzeyyel gazel”dir. Müzeyyel gazellerin methiye olarak kullanıldığı ...
 • Taşer, Seyit (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Halide Edip Adıvar, 1882–1964 yılları arasında yaşamış, Türk siyasi tarihinde rol oynamış bir yazardır. Aynı zamanda öğretmenlik ve akademisyenlik de yapmıştır. Öğretmenlik görevine nihayet verişi ile ilgili olarak, ...
 • Yaşar, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Rıfat Ilgaz, Yıldız Karayel romanında farklı bir estetik teknik kullanmıştır. Bu yeni anlatım biçimiyle ideolojik roman türünü geleneksel yapısından çıkararak modern romana daha çok yaklaştırmıştır. Bu çalışmanın amacı, ...
 • Gümüş, Nevin (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Klasik Türk Edebiyatında bir tür olan Letâif-nâmeler mizah ve hiciv unsurlarını havi, okuyanı eleştirel düşünceye sevk eden manzum ve mensur yazılardır. Makalemizde değerlendirilen Sâmî Paşa’ya ait mensur Letâif-name de, ...
 • Solak, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Ekonomik, kültürel ve sosyal hayatın gelişip canlanmasında vakıfların ve vakıf sisteminin çok önemli bir yerinin olduğu bilinmektedir. Vakıflar aracılığıyla özellikle şehirlerde, bazen de kırsal alanda cami, mescit, medrese, ...
 • Baydar, Turgut (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Türkçede bazı nedenlerden dolayı enklitik edatlarına ve eklerine rastlanmaktadır. Bu durum hem standart dilde hem de ağızlarda kendini göstermektedir. Erzincan ve yöresi ağızlarında da bazı kelimelerde -sA enklitiği ...
 • Polat, Hasan Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Mütareke döneminde Kuvâ-yı Milliyelerin ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi için Batı Anadolu’da Balıkesir, Nazilli ve Alaşehir kongreleri toplanmış ve özellikle Alaşehir Kongresinde, Batı Anadolu’daki ...
 • Doğan, Cem (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  İttihat ve Terakki Cemiyeti, 1908 Devrimi’yle ve II. Abdülhamit yönetimine karşı sonsuz bir özgürlük vaadiyle yönetsel erki eline geçirmişti. İkinci bir meşrutiyet devrinin kapısının aralanması, Osmanlı unsurları arasında ...
 • Akkuş, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  XIII. yüzyıl dünya siyasetini yeniden şekillendiren Moğollar, Cengiz Han liderliğinde dünya haritasını yeniden çizerken kendi çıkarları doğrultusunda her şeyi mubah gören bir politika gütmüşlerdir. Siyasetleri doğrultusunda ...
 • Nesirov, Elnur (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Bu makalede Büyük Selçuklu Devleti, Azerbaycan Atabegleri, Anadolu Selçuklu, Babürlü, İlhanlı ve Osmanlı Devletleri gibi Türk devletlerinin çeşitli kademelerinde hizmet etmiş bazı Azerbaycanlı devlet adamları, siyaset ...
 • Hacıgökmen, Mehmet Ali (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Türk Devletlerinde tahta çıkan sultanlar kendilerine bir takım alâmetler verirlerdi. Bunların en başında unvanlar gelirdi. Bu unvanlar Sultanların yaptığı veya yapmak istediği icraatları gösterirdi. Ayrıca bu unvanlar ...
 • Aylanç, Mihrican (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Türkçe Eğitimi Bölümünde öğrenim gören öğretmen adayları, Özel Öğretim Yöntemleri dersinde bilgilendirici ve öğretici metinlerin kavratılması ve bu metinlerdeki anlam ilişkileri-nin ortaya çıkarılmasına yönelik ders ...
 • Fidan, Giray (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Çin’in en son hanedanı olan Qing Hanedanı’nın son yıllarında yaşamış olan ünlü Çinli düşünür ve devlet adamı Kang You Wei dönemin önemli güçlerinden olan ve Çin’e birçok açıdan benzerlik gösteren Osmanlı İmparatorluğunu ...
 • Gözlü, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  M.Ö. 1500 yıllarında Kibro-Minoan adı verilen yazının Kıbrıs coğrafyasında ortaya çıkmasıyla birlikte Ada, tarihöncesi çağlardan tarihî çağlara adımını atmıştır. Bu özel süreç, Kıbrıs prehistoryası taksimatı içinde ...
 • Yıldırım, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Çalışma; Giriş, Dokuma Türleri, Zili Dokuma, Katalog, Şekiller ve Sonuç bölümlerinden oluşmaktadır. Burada, 12 adet zili örneği ele alınmıştır. Bunların her biri yöresel tasnife tabi tutulmuş ve detaylı değerlendirmesi ...
 • Toruk, İbrahim; Sine, Rengim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2012)
  Medya çok karmaşık bir mücadele alanıdır. Bu alanda egemenler de, konumlarını sürdürmek ve bu konum için tehdit unsuru oluşturabilecek düşünceleri ortadan kaldırmak için medya aracılığıyla mücadele vermektedirler. Bir başka ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account