Browsing 2011, Sayı 30 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Yazbahar, Zehra (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli yazarlarından olan Afet (Muhteremoğlu) Ilgaz, romanlarında dinden tasavvufa, siyasetten tarihe, sanattan aşka kadar çok çeşitli konularla okuyucunun karşısına çıkar. Yüzyıllar ...
 • Mustafayev, Beşir (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyıl, özellikle Kuzey Azerbaycan, Batı Azerbaycan (Bugünkü Ermenistan) ve Doğu Anadolu Türklerine soykırım ve mezalim uygulandığı dönemlerdir. Ne yazık ki, günümüz Avrupa ve Eski Sovyet ...
 • Ersoy, Habibe Yazıcı (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmada Başkurt Türkçesinde kullanılan kalıp sözler ele alınmış, söz konusu kalıp sözler söz edimleri/sözeylem (spääch acts) bağlamında incelenmiştir. Anlamını kullanıldığı bağlam içerisinde kazanan dilin, betimleme, ...
 • İrden, Sühan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bu araştırma, Klasik Türk Mûsıkîsi’nin Dinî mûsıkî alanında, Mevlevî Âyîn-î Şerîfî formunda, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi tarafından bestelenen Sabâ Âyîn-î Şerîfî’nin; makam, geçki, çeşnileri açısından incelenmesini ...
 • Kurtulgan, Kürşat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu yıllarda başını ağrıtan en büyük sorun sınırlarına yığılan çok sayıda muhacirin iskân faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi olmuştur. Henüz kurulan devlet, bir taraftan sınırları içerisindeki ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bilindiği üzere Oğuz kavmi düşmandan göç ederek kaçarken Basat’ı yolda kaybederler, onu bir aslan bulur ve büyütür. Yine, yaylaya çıkma zamanında Aruz’un çobanı Konur Koca Saru Çoban da bir peri ile ilişkiye girmesi ...
 • Toker, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Türkçede zaman içerisinde bazı kelimelerin ses, yapı, anlam ve tür bakımından değişikliklere uğradıkları görülür. Bu yazıyla incelediğimiz haydi kelimesi ve fonetik türevleri de bize göre fiil iken edata dönüşmüş ...
 • Yıldırım, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmada, Konya Alaeddin Camii’ne çeşitli yörelerden getirilmiş olan cicim örnekleri ele alınmıştır. Bu cicimler, XVII.y.y ve XX. y.y arasında tarihlenmektedir. Araştırmada; cicim konusunda bilgi verildikten sonra ...
 • Fidan, Giray (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Osmanlı İmparatorluğu ve Ming Çin’i Asya kıtasının iki ucunda 16. Yüzyılın en güçlü ve köklü iki devletidir. Siyasi, askeri, kültürel ve ticari açıdan bulundukları coğrafyalarda en etkili uluslararası güçlerdir. Türklerin ...
 • Eke, Nagehan Uçan (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmanın alanını, 17. yüzyıl Klâsik Türk şairlerinden ve Sebk-i Hindî’nin en önemlitemsilcilerinden Nâ’ilî’nin “âfitâb” redifli gazelinin, öncelikle klâsik şerh metodu ile ardından da yapısalcılık açısından incelenmesi ...
 • Gönüllü, Ali Rıza (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Tarih boyunca muhtelif devletler tarafından, kamu görevlerini yerine getirmek için, vatandaşlardan çeşitli isimler altında vergi toplanmıştır. Vatandaşlardan vergi toplama işi, tarihi Türk Devletleri’nde de görülmektedir. ...
 • Çetin, Kamile; Alkan, Sevim (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bir kültür ve uygarlık beşiği olan Anadolu coğrafyasında bulunan bazı yerleşim merkezleri diğerlerine oranla kültür ve edebiyat alanında ön plana daha çok çıkmıştır. Söz konusu yerlerden biri olan, ‘güller ve göller ...
 • Karakaya, Oğuz (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Osmanlı padişahlarının devlet yönetimi ile ilgilenmelerinin yanında sanatla da yakından ilgilendiği bilinmektedir. Padişahların büyük bir çoğunluğu, sanatın müzik, resim, yazı ve edebiyat gibi alanlarında çok sayıda ...
 • Hanilçe, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Tokat kazası, Türk kültürünün Anadolu’da yaklaşık 10 asırdır kesintisiz olarak devam ettiği önemli yerlerden biridir. Bu uzun süreç, kültürel hayatın bütün boyutlarıyla yaşanmasına ve süreklilik içinde devam etmesine ...
 • Üstüner, Ahmet; Yağmur, Ömer (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Vahdet-i vücûd İslam düşüncesinin en tartışmalı konularından biridir. Bu nedenle konuyla ilgili birçok risale yazılmıştır. Son dönemin önemli bir İslam düşünürü olan Mûsâ Kâzım Efendi de bu konuda bir eser yazmak istemiş ...
 • Özger, Yunus (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Klasik dönem Osmanlı toplumunda, sosyal güvenlik işleri aile içi yardımlaşma ve vakıflar aracılığıyla yürütülürdü. Devletin en önemli savaş gücü olan Osmanlı kara kuvvetleri personelinin emeklilik işlemleri, Tanzimat ...
 • Göde, Halil Altay (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bilgi haline gelmiş folklorik malzemenin içerisinde sözlü olarak günümüze taşınan efsaneler, yaşanılan bölgenin tarihiyle, coğrafyasıyla yakından ilgili anlatmalardır. Efsane, “Gerçek veya hayali yer, şahıs ve olay ...
 • Kacıroğlu, Murat (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Osmanlı tarihinde Fetret Devri olarak adlandırılan 1401–1413 yılları arasında yaşanan siyasî olaylar içinde önemli bir yere sahip olan Şeyh Bedreddin isyanının tarihî süreç içinde hafızalarda canlı kalması, onun siyasî, ...
 • Bulak, Şahap (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışmamızda, dil bilgisi kitaplarında tasarlama kipleri içinde yer alan, genellikle dilek-şart kipi olarak anılan şart kipi ile ilgili, bugüne kadar dilbilimcilerimizin bu kip üzerine yaptıkları çalışmalardan yola ...
 • Özlük, Nuran (Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışma ile Tarık Buğra’nın Anadolu’dan bahsettiği eserlerinde sosyal hayatın bir unsuru olan ekonomik durumu, Millî Mücadele Döneminde kasabada yaşanan açlık sınırını, 1930 yılında büyük kuraklıkla gelen tarlada ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account